تبیان، دستیار زندگی
به‌كمك قاعده دست راست درمی‌یابیم كه جهت میدان به سمت غرب است. (برای تحقیق این مطلب شست را در جهت جریان و چهار انگشت را به صورت حلقه در حول سیم قرار می‌دهیم)
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

تمرین (1)

تمرین1

در گذشته داشتیم

سیمی به طول L=12m  حامل جریان 30A  است و در میدان مغناطیسی یكنواخت0.9 T  قرار دارد. راستای سیم با میدان زاویهتمرین1 می‌سازد. نیروی وارد بر سیم را حساب كنید.

تمرین1

راهنمایی و حل:

اندازه نیروی وارد بر سیم حامل جریان واقع در میدان مغناطیسی یكنواخت از رابطه تمرین1 به‌دست می‌آید.

بنابراین خواهیم داشت:

تمرین1

تمرین1


یك سیم قائم در دیوار یك ساختمان دارای جریان رو به بالای 25 A  است. میدان مغناطیسی در فاصله 10cm شمال این سیم چقدر است؟

تمرین1

تمرین1

راهنمایی و حل:

برای به‌دست آوردن اندازه میدان می‌توان از رابطه تمرین1 استفاده نمود:

تمرین1

به‌كمك قاعده دست راست درمی ‌یابیم كه جهت میدان به سمت غرب است. (برای تحقیق این مطلب شست را در جهت جریان و چهار انگشت را به صورت حلقه در حول سیم قرار می‌دهیم)

در نقطه نشان داده شده در شكل خطوط میدان به سمت داخل صفحه خواهد بود و با توجّه به جهات جغرافیایی در شكل، جهت میدان به سمت غرب می‌باشد.

از آنجا كه شدّت میدان حاصل از سیم تقریباً برابر میدان مغناطیسی زمین است بنابراین عقربه قطب نما در این نقطه به سمت شمال نبوده بلكه در جهت شمال غرب قرار می‌گیرد.

در مقاله بعد دو تمرین دیگر را بررسی خواهیم کرد.


مرکز یادگیری سایت تبیان - تهیه: مجید محسنی

تنظیم: نسیم گنجی منش