تبیان، دستیار زندگی
در این مدل‌سازی دو قطب آهن‌ربا و میدان مغناطیسی حاصل از آنها را می‌بینید. یك سیم جریان در این میدان قرار گرفته است. راستای جریان عمود بر صفحه مدل‌سازی و به سمت داخل آن می‌باشد.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

مدل سازی

مدل سازی

در گذشته داشتیم...

در مدل‌سازی زیر دو قطب آهن‌ربا و میدان مغناطیسی حاصل از آن ها را می‌بینید. یك سیم جریان در این میدان قرار گرفته است. راستای جریان عمود بر صفحه مدل‌سازی و به سمت داخل آن می‌باشد.

به نیروی وارد بر سیم توجّه كنید (بر روی شروع تقه بزنید)

سیم به كدام سمت حركت می‌كند؟

آیا در حین حركت سیم خطوط میدان مغناطیسی تغییر می‌كند؟

مدل سازی

در مدل‌سازی زیر سیم حامل جریانی در بین قطب‌های آهن‌ربا قرار گرفته است. اگر بر روی (جریان به سمت بیرون) تقه بزنید جهت جریان به سمت شما و اگر بر روی (جریان به سمت داخل) تقه بزنید جهت جریان به طرف خارج شما می‌گردد.

آیا بر اساس نحوه حركت سیم حامل جریان می‌توانید قطب N و S آهن ‌رباها را تشخیص دهید؟

مدل سازی

راهنمایی و حل:

در هنگامی كه جهت جریان به سمت شما است نیروی وارد بر سیم به سمت بالا می‌باشد. حال طبق قاعده دست راست می‌توان نتیجه گرفت كه جهت میدان از چپ به راست است. بنابراین در طرف چپ قطب N و در طرف راست قطب S قرار دارد.

در مقالات بعدی چند تمرین را حل خواهیم کرد...


مرکز یادگیری سایت تبیان - تهیه: مجید محسنی

تنظیم: نسیم گنجی منش