تبیان، دستیار زندگی
در این مهارت پژوهشگر اطلاعات لازم را به دست آورده و طبقه بندی کرده است. معمولاً لازم است که از درستی آن ها مطمئن شود. برای اطمینان از درستی اطلاعات درباره آن ها را بررسی می کند...
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

تعیین اعتبار و نقد فرضیه

تعیین اعتبار و نقد فرضیه

در این مرحله پژوهشگر اطلاعات لازم را به دست آورده و طبقه بندی کرده است. معمولاً لازم است که از درستی آن ها مطمئن شود. برای اطمینان از درستی اطلاعات درباره آن ها را بررسی می کند و چنان چه ضعف و نقصانی در آن ها یافت نشود به تکثیر آن ها اقدام می کند.

پژوهشگر پس از اطمینان از صحت اطلاعات کسب شده به تجزیه و تحلیل آن ها می پردازد. اگر اطلاعات به دست آمده فرضیه را تأیید کردند و صحت فرضیه از هر نظر مورد قبول قرار گرفت به قانون دست یافته ایم.

تعیین اعتبار و نقد فرضیه

منظور از قانون بیان رابطه ای است که میان چند واقعیت مورد شناسایی قرار گرفته و کشف شده و درستی آن را آزمایش های مکرر تأیید کرده است.

چنان چه اطلاعات جمع آوری شده درستی فرضیه را تأیید نکردند، آن فرضیه مردود و باطل خواهد بود. در این حالت پژوهشگر، با بهره گیری از اطلاعات جدید، فرضیه ی دیگری را انتخاب می کند و به بررسی آن می پردازد.

آخرین مرحله ی تحقیق علمی طرح تئوری برای توجیه قانون است. تئوری یا نظریه ی یک اندیشه ی کلی است که بر چند اصل و قانون پایه گذاری شده است، ولی می تواند از عهده ی توضیح و تشریح مجموعه ای از پدیده ها برآید. مثلاً تئوری مولکولی که قانون های گازها را می توان با آن توجیه کرد یا تئوری الکترومغناطیس با آن توجیه و تفسیر می شوند.

تعیین اعتبار و نقد فرضیه

تعیین اعتبار و نقد فرضیه

خلاصه

پژوهش هنگامی آغاز می شود که انسان کنجکاو با مسئله ای رو به رو شود که با اطلاعات و یا انتظارات او هماهنگ نباشد و نتواند از عهده ی حل و بحث آن برآید. در این صورت شخص به حدس و گمان می پردازد و برای حل مسئله فرضیه ای می سازد.

تعیین اعتبار و نقد فرضیه

در این مرحله افراد عادی فرضیه ی خود ساخته یا آن چه از دیگران شنیده اند را می پذیرند، ولیکن برخی افراد برای رسیدن به حقیقت موضوع به جمع آوری اطلاعات اقدام و آن ها را طبقه بندی می کنند و با بهره گیری از آن ها به امتحان و نقد فرضیه می پردازند. اگر فرضیه با اطلاعات جدید تأیید نشود، فرضیه را باطل می دانند و به فرضیه ی جدیدی روی می آورند و چنان چه فرضیه مورد تأیید قرار گیرد، به تنظیم و بیان قانون علمی مشغول می شوند.

بخش پژوهش های دانش آموزی تبیان

تنظیم: اعظم اژدری

مطالب مرتبط:

تنظیم فرضیه