تبیان، دستیار زندگی
در ماشین دیزل فقط هوا در قسمت ورودی پذیرفته می شود. هوا به طور بی دررو متراکم می شود تا این که دما به اندازه کافی بالا برود و بتواند گازوئیلی را که به داخل استوانه پاشیده می شود پس از تراکم محترق کند. میزان پاشیده شدن گازوئیل طوری تنظیم می شود ...
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

ماشین های درون سوز (ماشین دیزلی)

در ماشین دیزل فقط هوا در قسمت ورودی پذیرفته می شود. هوا به طور بی دررو متراکم می شود تا این که دما به اندازه کافی بالا برود و بتواند گازوئیلی را که به داخل استوانه پاشیده می شود پس از تراکم محترق کند. میزان پاشیده شدن گازوئیل طوری تنظیم می شود که احتراق تقریبا به طور هم فشار در حالی که در حین احتراق پیستون به سمت خارج حرکت می کند، انجام گیرد. بقیه چرخه یعنی ضربه ی قدرت ، خروج گاز از دریچه و ضربه ی خروج دقیقا مانند ماشین بنزینی است.

در ماشین دیزل همانند ماشین بنزینی اثرهای مزاحم معمولی از قبیل ترکیب شیمیایی، اصطکاک، شتاب و اتلاف گرما به وقع می پیوندد. اگر به کمک همان فرض هایی که قبلا بیان کردیم این اثرات را حذف کنیم، یک نوع ماشین دیزل ایده آل خواهیم داشت که چرخه ای معرف به چرخه ی هوای استاندارد دیزل را می پیماید.

ماشین های درون سوز(ماشین دیزلی)

شکل الف

اگر از خط  ماشین های درون سوز(ماشین دیزلی)  در شکل الف به جای عمودی بودن افقی فرض شود، چرخه ی حاصله "چرخه ی هوای استاندارد دیزل" خواهد بود که در شکل ب نشان داده شده است.

نسبت تراکم یک ماشین دیزلی می تواند خیلی بزرگتر از مقدار متناظر آن در ماشین های بنزینی باشد، زیرا در این جا فقط هوا متراکم می شود و لذا هیچ گونه نگرانی از بابت اشتعال پیش رس موجود نیست.

ماشین های درون سوز(ماشین دیزلی)

شکل ب

در ماشین دیزل که هم اکنون بررسی شد برای پیمودن یک چرخه، چهار ضربه ی پیستون لازم است و فقط یکی از آن ها ضربه ی قدرت است. از آن جا که در یک ماشین دیزل فقط هوا متراکم می شود می توان ضربه های خروج و مکش را حذف کرد و به این ترتیب چرخه را با دو ضربه تکمیل کرد.

در ماشین های دیزل با چرخه ی دو ضربه ای ضربه ها یک در میان ضربه ی قدرت هستند و لذا توان ماشین دو برابر می شود. اصل به کار رفته خیلی ساده است: در پایان ضربه ی قدرت وقتی که سیلندر مملو از محصولات احتراق است، شیر باز می شود و تخلیه ی محصولات احتراق تا آن جا که به فشار اتمسفری برسند ادامه پیدا می کند و سپس به عوض استفاده از خود پیستون برای اخراج بقیه ی گازها هوای تازه به داخل سیلندر دمیده و جایگزین محصولات احتراق می شود. یک دمنده که توسط خود ماشین عمل می کند برای این منظور به کار برده می شود، بنابراین در یک عمل ساده همان کاری را که قبلا احتیاج به دو ضربه ی جداگانه ی پیستون داشت، به انجام می رساند.

مرکز یادگیری تبیان - تهیه و تنظیم: فاطمه گودرزی