تبیان، دستیار زندگی
حركت بار در میدان مغناطیسی به طور چشم گیر و محسوسی با حركت بار در میدان الكتریكی متفاوت است. جهت نیروی وارد بر بار مثبت همان جهت میدان است .اما در هر حال نیروی مغناطیسی عمود بر میدان و سرعت است.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

حركت بار در میدان مغناطیسی

نیروی مغناطیسی وارد بر بار الكتریكی2

مقایسه حركت بار در میدان الكتریكی و مغناطیسی

حركت بار در میدان مغناطیسی به طور چشم گیر و محسوسی با حركت بار در میدان الكتریكی متفاوت است.

در فیلم های زیر نحوه حركت بار در میدان الكتریكی و مغناطیسی را می‌بینید.

حركت بار در میدان مغناطیسی

برای مشاهده فیلم اینجا را کلیک کنید.

حركت بار در میدان مغناطیسی
حركت بار در میدان مغناطیسی

برای مشاهده فیلم اینجا را کلیک کنید.

به عنوان مثال شكل زیر حركت یك بار مثبت را در بین صفحات یك خازن موازی نشان می‌دهد.

در ابتدا بار عمود بر راستای میدان در حال حركت است. ازآنجاكه جهت نیروی وارد بر بار مثبت همان جهت میدان است در نتیجه ذرّه به طور جانبی از مسیر منحرف می‌شود.

حركت بار در میدان مغناطیسی

در شكل زیر همان بار ابتدا عمود بر میدان مغناطیسی در حال حركت است. بنا به قانون دست راست، نیروی مغناطیسی به سمت بالا بوده و باعث انحراف رو به بالای ذرّه می‌گردد.

در هنگامی كه ذرّه به سمت بالا حركت می‌كند جهت نیروی مغناطیسی عوض می‌شود، اما در هر حال نیروی مغناطیسی عمود بر میدان و سرعت است.

حركت بار در میدان مغناطیسی

حركت بار در میدان مغناطیسی

در بسیاری موارد لازم است به طریقی جهت میدان مغناطیسی كه عمود بر صفحه است را نشان دهیم. در این حالت، معمولاً جهت میدان مغناطیسی به سمت خارج صفحه با نقطه (.) و جهت میدان مغناطیسی به سمت داخل صفحه با ضربدرحركت بار در میدان مغناطیسینشان داده می‌شود. اگر در ناحیه‌ای میدان به سمت داخل صفحه و یا بیرون آن باشد آنگاه جهت میدان به ترتیب با یكسری (.) و یا حركت بار در میدان مغناطیسینشان داده می‌شود. به شكل زیر توجّه كنید.

حركت بار در میدان مغناطیسی

حركت بار در میدان مغناطیسی

حركت بار در میدان مغناطیسی

در مقاله ی بعدی یک مدل سازی در ارتباط با حرکت بار در میدان مغناطیسی خواهیم داشت.


مرکز یادگیری سایت تبیان - تهیه: مجید محسنی

تنظیم: نسیم گنجی منش