تبیان، دستیار زندگی
مرکز دایره محیطی یک مثلث در محل برخورد عمود منصف های آن قرار دارد. همان طور که می دانید هر نقطه روی عمود منصف یک پاره خط از رأس ها به یک فاصله است. بنا براین نقطه ی محل برخورد عمود منصف ها از سه رأس فاصله ی مساوی دارد...
عکس نویسنده
عکس نویسنده
نویسنده : یگانه داودی
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

دایره محیطی

دایره محیطی

موضوع:

دایره و مثلث

هدف:

درک شهودی محل قرار گرفتن مرکز دایره ی محیطی یک مثلث

شرح فعالیت:

به نظر شما چطور می توان دایره ای رسم کرد که از رأس های یک مثلث بگذرد؟

در مثلثABC ، عمود منصف اضلاع رسم شده است. عمود منصف ها همدیگر را در نقطه ی O قطع کرده اند.

آیا می توانید دلیل مساوی بودن پاره خط های OA, OB OC را بیان کنید؟

به مرکز O و به شعاع OA دایره ای رسم کرده ایم. بررسی کنید اگر نقاط A, B, C را جا به جا کنیم، یا دایره ی رسم شده همیشه از سه رأس مثلث عبور خواهد کرد؟

به این دایره، دایره ی محیطی مثلث گفته می شود.

با جا به جا کردن نقاط کاری کنید نقطه ی O بر ضلع BC منطبق شود. در این صورت زاویه ی A چند درجه خواهد شد؟

راهنمایی


گروه ریاضی مرکز یادگیری سایت تبیان-داودی، طاهری و نوربخش

تهیه: محمد طاهری - تنظیم: یگانه داودی