تبیان، دستیار زندگی
جهت نیروهای وارده بر الکترون و پروتون در خلاف جهت هم هستند زیرا علامت بار آنها متفاوت است. در استفاده از قانون دوّم متوجّه می‌شویم كه اگر چه ‌اندازه نیروی وارد بر هر دو ذرّه + و - یكی است ولی جرم آنها متفاوت است.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

تمرین

یك پروتون در یك شتاب دهنده سرعتی برابر تمرین دارد. این ذرّه وارد میدان مغناطیسی به شدّت تمرینتسلا می‌شود به‌طوری‌كه راستای حركت آن با میدان مغناطیسی زاویهتمرین می‌سازد. به‌دست آورید:

الف) اندازه نیروی وارد بر پروتون

ب) شتاب حركت پروتون

ج) اگر به جای این بار، الكترون وارد میدان مغناطیسی می‌شد شتاب و نیروی وارد بر آن چقدر خواهد بود؟

تمرین

راهنمایی:

برای پروتون و الكترون اندازه نیرو از رابطهتمرینبه‌دست می‌آید. جهت نیروهای وارده بر این دو ذرّه در خلاف جهت هم هستند زیرا علامت بار آنها متفاوت است. در هر دو حالت شتاب از قانون دوّم نیوتن به‌دست می‌آید. در استفاده از قانون دوّم متوجّه می‌شویم كه اگر چه ‌اندازه نیروی وارد بر هر دو ذرّه + و - یكی است ولی جرم آنها متفاوت است، بنابراین شتاب آنها فرق می‌كند.

تمرین

حل:

الف) بار مثبت پروتون برابر تمرین است بنابراین نیروی وارد بر آن برابر است با:

تمرین

جهت نیرو به سمت بالا است همانطور كه در شكل می‌بینید.
تمرین

ب) اندازه شتاب به‌كمك قانون دوّم نیوتن به‌دست می‌آید. فقط بایستی توجّه نمود كه جرم پروتون mp برابرتمرین  است:

تمرین

جهت شتاب همان جهت نیرو است.
تمرین
ج) اندازه نیروی وارد بر الكترون همان مقدار پاسخ الف خواهد بود. اما جهت نیرو خلاف آن است. به‌عبارت دیگر نیروی وارد بر الكترون به سمت پایین باشد.

ازآنجاكه جرم الكترون خیلی كمتر از پروتون است تمرینبنابراین شتاب آن بیشتر از پروتون خواهد بود.

تمرین

جهت شتاب نیز به سمت پایین است.


مرکز یادگیری سایت تبیان - تهیه: مجید محسنی

تنظیم: نسیم گنجی منش