تبیان، دستیار زندگی
بسیاری از پستانداران از لحاظ اندازه، شکل، ساختمان پوست، و رنگ طبیعی با یکدیگر اختلاف دارند...
عکس نویسنده
عکس نویسنده
نویسنده : یگانه داودی
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

ویژگی های پستانداران

ویژگی های پستانداران

ویژگی های پستانداران

پستانداران از لحاظ اندازه، شکل، ساختمان پوست، و رنگ طبیعی با یکدیگر اختلاف دارند.
کوچکترین پستانداران عبارتند از موش پوزه دراز shrew و یک نوع موش که طول آنها کمتر از 5 سانتی متر و وزنشان کمتر از 28 گرم است.

اندازه ی پستانداران دیگر متفاوت بوده و تا ندازه ی فیل ها در روی زمین که بعضا متجاوز از 325سانتی متر با وزن 6650 کیلوگرم می رسد.

بالن ها یا والان بزرگ بزرگترین پستانداران می باشند، که در نوع وال یا بالن آبی رنگ Balaenoptera musculus به درازای 3200 سانتی متر و وزن 119 تن می رسند که بزرگترین جانور شناخته شده ی امروزی است. 

ویژگی های پستانداران

تنه در راسوهای چابک، باریک و استوانه ای شکل است،

در فیل ها شبیه خمره و بزرگ است مانند فیل آسیایی.

در خرس های فربه و سنگین مانند خرس خاکستری، در والان به شکل ناو (قایق)، در بز کوهی و در آهو یا گوزن دورگه Mule Deer و سایر پستانداران تیز رو به هم فشرده و در موش های کیسه دار نقب زننده و موش کور Mole ( شکل سمت چپفرو رفته است.

گونه های چابک و تند رو، بدن باریک و اندام های دراز دارند، گونه های غیر مهاجر از هر لحاظ سنگین وزن هستند و خوک های آبی seal یا خوک دریایی خزدار شمالی Northern fur seal که در اقیانوس آزاد زندگی می کنند.

شیرهای دریایی Sea lions و والان (بالن ها) و دیگران که شنا می کنند بدنشان مانند ماهی ها و پرندگان، تقریبا دوکی شکل است.

ویژگی های پستانداران

اندام ها در گوزن، چابک و در بز کوهی باریک و نوک تیز است، در فیل ها و اسب های آبی Hippoptamuses که سنگین وزن هستند بسیار بزرگ و کلفت می باشد.  ویژگی های پستانداران

در موش کورهای Moles نقب زننده، اندام ها کوتاه بوده و کف پهن دارد.

ویژگی های پستانداران

و در خوک آبی Seal و والان پارو مانند است. در کانگورو ها، موش دوپا Jerboas  شکل سمت راست و بز موش ها Rats kangaroo ساق ها و پاهای پسین و دم بلند بوده و به کار جهیدن یا گام جهشی می آید.

در خفاش ها، اندام های جلویی و انگشتان، دراز و ظریف می باشد و پرده های نازک پرواز یا بال ها را پشتیبانی می کند.

ویژگی های پستانداران

پستانداران به اصطلاح پرنده، بعضی سنجاب ها، میمون های ماداگاسکار Lemurs و کیسه داران Marsupials دارای اندام های معمولی اند.

این جانوران می توانند از ارتفاعات، پرواز خوبی داشته باشند. اما به شکل فرودی.

سر پستانداران به علت بزرگ بودن مغز عموما بزرگ است ویژگی های پستانداران

و معمولا پوزه ی بلندی دارند. مانند اوریکس گازلا Oryx gazelle ویژگی های پستانداران

چشم های جوندگان، مانند موش خرمای زمینی خط دار Ghipmunx و جانوران سم دار، و سایر پستانداران گیاه خوار مانند گورخر Onager. در دو سوی سر قرار گرفته است.

چشم های پستانداران عالی مانند خفاش ها، و گوشت خواران مانند ببر هندی Indian tiger به سمت بخش جلوی سر است و لذا این جانوران دید دو چشمی Binocular vision دارند.

گوش های خارجی در گوزن دم سفید White – tailed deer، گور اسب Grevy's zebra و خرگوش ها، مانند خرگوش دم کوچک امریکایی Cottontail rabbit و بسیاری از پستانداران دیگر بزرگ و متحرک است و در گورکن یا شغاره. کوچک می باشد و در پستانداران شناگر بسیار کوچک است یا وجود ندارد.

دم پستانداران به شکل های گوناگون بوده و کارهای گوناگونی نیز انجام می دهد.

در پستانداران چرا کننده دم دراز است در زرافه ها، مانند زرافه سومالی Somali Giraffe گردن خیلی دراز است، در گونه هایی که نقب می زنند، گردن کوتاه و در والان (بالن ها) گردن وجود ندارد. ویژگی های پستانداران

دم در پستانداران سم دار به شکل ماهوت پاک کن و مگس کش است، مانند دم در گاو کوهان دار امریکا و در کانگورو ستبر و قوی است. مانند کانگورو سرخ یاما کروپوس روفا Macropus و برای تکیه و توازن بدن به کار می رود و در شتر بی کوهان Lama دم کوتاه است.

در روباه سرخ Rek fox دم بلند و پر مو است، در پلنگ سیاه دم باریک و بلند است، در بالن ها و بیدستر ها به شکل سکان و یا ماله پهن است.

در بعضی میمون ها دم، توانایی نگه داشتن اشیا را دارد و در جوندگان دونده و جهنده به ویژه سنجاب های درختی به اشکال گوناگون بوده و جهت ثابت نگاه داشتن بدن است.

پا های پستانداران معمولا به پنج انگشت معمولا به پنج انگشت ختم می شود و این کیفیت در انسان و سایر پستانداران عالی عمومیت دارد. ویژگی های پستانداران

در پستانداران دونده و عده ای دیگر پا باریک شده و تعداد انگشتان، تقلیل یافته است.

اسب از یک جد پنج انگشتی پدید آمده. و سپس یک مرحله سه انگشتی را گذرانیده و به وضع کنونی خود، یعنی، یک انگشت در هر پا رسیده است. ویژگی های پستانداران

گاو و گوسفند و گوزن زوج سم Gloven hoofed می باشند. در اینها انگشت سوم و چهارم باقی مانده و دوم و پنجم به صورت اثر کوچکی در آمده است. ویژگی های پستانداران


مرکز یادگیری سایت تبیان

تنظیم: یگانه داودی