تبیان، دستیار زندگی
اغلب واکنش های شیمیایی در حالت محلول انجام می شود. واکنش های شیمیایی که در بدن انسان صورت می پذیرد، در محلول ها روی می دهد....
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

استوکیومتری در محلول ها

اهداف درس:

  • آشنایی با محلول
  • محاسبات استوکیومتری در محلول ها
  • آشنایی با محلول مولار

شرح درس:

استوکیومتری در محلول ها

اغلب واکنش های شیمیایی در حالت محلول انجام می شود. واکنش های شیمیایی که در بدن انسان صورت می پذیرد، در محلول ها روی می دهد.

در صنعت و یا در کارهای آزمایشگاهی نیز برای این که مواد با هم واکنش دهند، می بایستی در یک حلال مناسب حل شوند.

برای بیان ویژگی های محلول و محاسبات استوکیومتری می توان از غلظت محلول استفاده کرد که به صورت های زیر می باشد:

الف) غلظت معمولی (گرمی): نشان دهنده ی مقدار گرم ماده حل شونده در یک لیتر محلول می باشد که به بیان دیگر می توان نوشت.

استوکیومتری در محلول ها

ب) غلظت مولی (مولاریته): تعداد مول های ماده ی حل شونده در یک لیتر محلول می باشد که می توان به صورت زیر نوشت.

استوکیومتری در محلول ها

اگر واکنش شیمیایی در محلول های آبی انجام شود، مقدار هر واکنش دهنده در حالت محلول به حجم و غلظت آن ماده در محلول بستگی دارد.

استوکیومتری در محلول ها

برای حل این دسته از مسائل به نکات زیر توجه کنید:

محلول مولار یعنی محلول یک مولاری که مولاریته آن یک مول بر لیتر است.

محلول دسی مولار یعنی محلول 1/0 مولار که مولاریته ی آن 1/0 مول بر لیتر است.

محلول سانتی مولار یعنی محلول 01/0 مولار که مولاریته ی آن01/0 مول بر لیتر است.

توجه داشته باشید که از آنجایی که استوکیومتری بر مبنای مول بیان می شود، با استفاده از غلظت مولی یا مولاریته محلول ها می توان مول ماده را به حجم محلول (لیتر) یا بالعکس ربط داد.

استوکیومتری در محلول ها

تمرین) می خواهیم 100 ml محلول سدیم کلرید 2 مولار تهیه کنیم، به چند گرم Nacl نیاز داریم.

استوکیومتری در محلول ها

در فرض مسئله داریم که حجم سدیم کلرید را داریم، با توجه به مقدار مولاریته می توان جرم مورد نیاز را یافت.

استوکیومتری در محلول ها

در فرض مسئله داریم که حجم سدیم کلرید را داریم، با توجه به مقدار مولاریته می توان جرم مورد نیاز را یافت.

استوکیومتری در محلول ها

با توجه به جدول تناوبی می دانیم که یک مول NaCl جرمی معادل 5/58 گرم دارد.


مرکز یادگیری سایت تبیان - تهیه و تنظیم: نوربخش