تبیان، دستیار زندگی
میدان مغناطیسی یكنواخت ساده ترین شكل میدان است، در چنین میدانی شدّت و جهت میدان در ناحیه ای از فضا تغییر نمی كند.در نواحی لبه قطب ها، میدان انحناء داشته و دیگر یكنواخت نیست.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

میدان مغناطیسی یكنواخت

میدان مغناطیسی یكنواخت

میدان مغناطیسی یكنواخت ساده‌ترین شكل میدان است، در چنین میدانی شدّت و جهت میدان در ناحیه‌ای از فضا تغییر نمی‌كند. البته به راحتی نمی‌توان میدان مغناطیسی یكنواخت را برای ناحیه‌ای بزرگ به‌وجود آورد. اما ناحیه‌ای بین دو قطب مغناطیسی تخت را می‌توان با تقریب خوبی یكنواخت دانست، مشروط بر اینكه فاصله بین دو قطب در مقایسه با ابعاد آن ها بسیار كوچك باشد.

در نواحی لبه قطب ها، میدان انحناء داشته و دیگر یكنواخت نیست. پس همان‌طور كه از شكل برمی‌آید، میدان فقط در نواحی كه به لبه نزدیك نیستند یكنواخت است. این موضوع شبیه میدان الكتریكی بین دو صفحه موازی (خازن) است.

میدان مغناطیسی یكنواخت

میدان مغناطیسی یكنواخت

برای مشاهده فیلم اینجا را کلیک کنید.

میدان مغناطیسی یكنواخت

به این نكته توجه داشته باشید كه دو تفاوت مهم بین خطوط میدان الكتریكی و مغناطیسی وجود دارد:

1- خطوط میدان الكتریكی در جهت نیروی وارد بر بار مثبت قرار دارند ولی خطوط میدان مغناطیسی عمود بر نیروی وارد بر بار مثبت متحرّك هستند.

2- خطوط میدان الكتریكی از بار مثبت شروع شده و به بار منفی خاتمه می‌یابند ولی خطوط میدان مغناطیسی به صورت حلقه هستند. ازآنجاكه تك قطبی‌های مغناطیسی وجود ندارند بنابراین در هیچ نقطه‌ای از فضا خطوط میدان مغناطیسی شروع یا پایان نمی‌پذیرند.

میدان مغناطیسی یكنواخت


مرکز یادگیری سایت تبیان - تهیه: مجید محسنی

تنظیم: نسیم گنجی منش