تبیان، دستیار زندگی
ما می توانیم میدان مغناطیسی ای را در اطراف آهن ربا در نظر بگیریم. بدین ترتیب، نیروی یك آهن ربا به آهن ربای دیگر را می توان به عنوان بر هم كنش میدان مغناطیسی یك آهن ربا بر دیگری در نظر گرفت.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

میدان مغناطیسی

(1)

در مبحث الكتریسیته، مفهوم میدان الكتریكی كمك شایانی به توصیف هر چه بهتر پدیده‌های الكتریكی نمود.

به طریق مشابه ما می‌توانیم میدان مغناطیسی‌ای را در اطراف آهن‌ربا در نظر بگیریم. بدین ترتیب، نیروی یك آهن‌ربا به آهن‌ربای دیگر را می‌توان به عنوان بر هم كنش میدان مغناطیسی یك آهن‌ربا بر دیگری در نظر گرفت.

میدان مغناطیسی١

میدان مغناطیسی١

میدان مغناطیسی١

برای مشاهده فیلم اینجا را کلیک کنید.

میدان مغناطیسی١

به همان نحو كه ما خطوط میدان الكتریكی را رسم كردیم می‌توانیم خطوط میدان مغناطیسی را نیز رسم نماییم. این خطوط، همانند خطوط میدان الكتریكی دارای ویژگی‌های زیر هستند:

1- جهت میدان مغناطیسی در هر نقطه مماس بر خطوط میدان مغناطیسی است.

2- تراكم خطوط میدان در هر محل با شدّت میدان مغناطیسی در آنجا متناسب است.

برای مشاهده فیلم اینجا را کلیک کنید.

میدان مغناطیسی١

در مدل‌سازی زیر یك آهن‌ربا روی صفحه‌ای قرار دارد. در ضمن روی صفحه مقداریبُراده آهن ریخته شده است. برای مشاهده شكل خطوط میدان به‌كمك ماوس روی on  تقه بزنید.

چه مشاهده می‌كنید؟ آیا بُراده ها به شكل خاصی قرار گرفته‌اند؟

در واقع بُراده های آهن در راستای خطوط میدان در اطراف آهن ربا شكل می‌گیرند.

به میدان مغناطیسی بین دو قطب ناهم‌نام توجّه كنید.

میدان مغناطیسی١

میدان مغناطیسی١

شكل خطوط میدان در اطراف دو آهن ربا

در مدل‌سازی زیر قطب‌های دو آهن‌ربا در مقابل هم قرار گرفته‌اند و روی نواحی اطراف آن ها بُراده آهن ریخته شده است. به نحوه قرارگیری بُراده آهن توجّه كنید.

شما می‌توانید با تقه زدن روی N  و S  قطب‌های آهن‌ربا را تغییر دهید.


مرکز یادگیری سایت تبیان - تهیه: مجید محسنی

تنظیم: نسیم گنجی منش