وب سایت موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان
وب سایت موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان
سه شنبه 3 اسفند 1395 - 24 جمادي الاول 1438 - 21 فوريه 2017
«ازدواج موقت» یا همان متعه مقوله‌ای است كه این روز‌ها درمیان افراد جامعه طرفداران و البته منتقدان متفاوتی دارد. این ازدواج در كنار ازدواج دایم مطرح شده است. این دو نوع ازدواج اشتراكات و افتراقاتی زیادی دارند، آنچه که در درجه اول این دو نوع ازدواج را از هم
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

پایانی بر روابط نامشروع یا ...؟


«ازدواج موقت» یا همان متعه مقوله‌ای است كه این روز‌ها درمیان افراد جامعه طرفداران و البته منتقدان متفاوتی دارد. این ازدواج در كنار ازدواج دایم مطرح شده است. این دو نوع ازدواج اشتراكات و افتراقاتی زیادی دارند، آنچه که در درجه اول این دو نوع ازدواج را از هم متمایز مى‏كند، زمان پایداری آنهاست. هم‌چنین در ازدواج دایم، زن و شوهر از یكدیگر ارث مى‏برند اما در ازدواج موقت این‌گونه نیست. مهریه هم در ازدواج دایم لازم است و هم در ازدواج موقت، با این تفاوت كه در ازدواج موقت عدم ذكر مهریه موجب بطلان عقد است و در ازدواج دایم عقد باطل نیست.

اكثر كارشناسان معتقدند كه در شرایط كنونی ازدواج موقت به راهی برای تنوع‌طلبی برخی افراد تبدیل شده كه در آن  اكثرا بیشتر مردان متاهل به آن علاقه نشان داده‌اند تا مجرد‌ها. برخی از آنها همچنین با تاكید بر تاثیرات مثبت ازدواج موقت در كاهش آسیب‌هابی اجتماعی، تسهیل شرایط و تغییر دیدگاه جامعه در این باره را موثر در گسترش آن به عنوان یك ابزار كاهش دغدغه‌های اجتماعی می‌دانند.   

قبل از ازدواج تكلیف این ها را روشن كنید
ازدواج‌هایی كه باعث از بین رفتن كانون خانوادهاست

نائب رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در این باره گفت: ازدواج موقت راهی برای کاهش تجاوزهاست و می‌تواند موجب ساماندهی برخی از افرادی که شرایط ازدواج برای آنها فراهم نیست شود و ما دیگر شاهد بسیاری از آسیب‌های اجتماعی نباشیم.

رضا رحیمی نسب در گفت‌وگو با ایسنا افزود: وقتی بحث مسائل اجتماعی پیش می‌آید ما باید از منیت و شخصیت خود گذر کرده و جامعه را در نظر بگیریم. وی با بیان اینکه متاسفانه در جامعه نمی‌توان منكر وجود ارتباطات نامشروع شد، ادامه داد: متاسفانه دختر و پسر و مردان و زنانی در جامعه وجود دارند که ارتباطاتی نامشروع دارند و این مهم به لحاظ بهداشتی، روانی و اخلاقی می تواند برای جامعه مخاطره آمیز باشد.

وقتی شرایط ازدواج دایم فراهم نیست ازدواج موقت راهگشاست.  وی با تاکید بر اینکه هر فردی نمی‌تواند مبادرت به ازدواج موقت کند، افزود: اگر محلی برای دفاع از حقوق و شرایط اجتماعی زن وجود داشته باشد ازدواج موقت نه تنها برای بانوان مشکلی ایجاد نمی‌کند بلکه شرایطی را ایجاد خواهد کرد که به برخی ارتباطات نامشروع خاتمه یابد.

وی متذکرشد: اصولا ازدواج چه دایم و چه موقت برای جلوگیری از آلودگی و فساد در جامعه است، اما به دلیل عدم فرهنگسازی، هرگاه صحبت از ازدواج موقت می شود مردان زن دار و متاهل تمایل بیشتری نسبت به مجردها از خود نشان می‌دهند که این نوع ازدواج ها باعث از بین رفتن ک✆ㄆ Ⰰ✆䔆㤆䜆 ✀㈆⼆䠆✆Ⰶ 䔀䠆䈆⨆ 䠀Ⰶ䜆䜆 Ⰰ✆䐆⠆찆 䘀⼆✆ㄆ⼆ ⼀ㄆ 㔀䠆ㄆ⨆찆 ꤀䜆 찀꤆찆 ✀㈆ 䔀㌆✆☆䐆 ⼀찆䘆찆 ✀㌆⨆⸆  ഀ਀ ✀㈆⼆䠆✆Ⰶ 䔀䠆䈆⨆ ㄀✆䜆찆 ⠀ㄆ✆찆 䄀ㄆ✆ㄆ ✀㈆ 縀ㄆ⼆✆⸆⨆ 䔀䜆ㄆ찆䜆ఆ䜠✆찆 ㌀䘆꼆찆䘆  ഀ਀ 찀꤆ ꤀✆ㄆ㐆䘆✆㌆ 䔀㌆✆☆䐆 ⴀ䈆䠆䈆찆 ⸀✆䘆䠆✆⼆䜆 䘀찆㈆ ⼀ㄆ ✀찆䘆 ⠀✆ㄆ䜆 꼀䄆⨆㨆 ☀渀戀猀瀀㬀✀㈆⼆䠆✆Ⰶ 䔀䠆䈆⨆ ⠀✆ 찀꤆ ⨀✆䔆䐆 䠀 䘀꼆✆䜆 㤀䔆찆䈆 ⼀ㄆ 䜀ㄆ 㔀䠆ㄆ⨆ 찀꤆ 㘀ㄆ䠆ㄆ⨆ ✀Ⰶ⨆䔆✆㤆찆 䠀 찀꤆ 䈀✆䘆䠆䘆 ꤀䐆찆 䠀 ✀䘆꤆✆ㄆ 䘀✆縆〆찆ㄆ ✀㌆⨆ ✀㠆䜆✆ㄆ ꤀ㄆ⼆㨆 ✀䄆ㄆ✆⼆ Ⰰ✆䔆㤆䜆 ⠀✆찆⼆ 䘀㌆⠆⨆ ⠀䜆 ✀찆䘆 䔀䈆䠆䐆䜆 ⨀䠆Ⰶ䜆 䠀찆順䜆 ⼀✆㐆⨆䜆 ⠀✆㐆䘆⼆⸆ ✀찆䘆 ꤀✆ㄆ㐆䘆✆㌆ 䔀㌆✆☆䐆 ⸀✆䘆䠆✆⼆䜆 ✀⼆✆䔆䜆 ⼀✆⼆㨆 ⠀ㄆ⸆찆 ✀㈆ ⠀✆䘆䠆✆䘆 ⼀ㄆ ✀⠆⨆⼆✆찆 ㈀䘆⼆꼆찆 ⸀䠆⼆ 䔀ㄆ⼆ ㄀✆ ⼀ㄆ ⨀䘆꼆✆ 䈀ㄆ✆ㄆ ⼀✆⼆䜆 䠀 䔀䜆ㄆ찆䜆 䜀✆찆 ⸀䠆⼆ ㄀✆ 䔀㜆✆䐆⠆䜆 䠀 ⠀䜆 ✀Ⰶㄆ✆ 䔀찆ఆ꼠〆✆ㄆ䘆⼆ 䠀 ⼀ㄆ ✀찆䘆 ㄀✆㌆⨆✆ 蘀䜆 ⠀㌆✆ ⠀㌆찆✆ㄆ찆 ✀㈆ 䔀ⴆ꤆䠆䔆찆⨆ఆ䜠✆찆 䔀✆䐆찆 ⼀ㄆ ㈀䘆⼆✆䘆䜆✆ 䔀ㄆ⠆䠆㜆 ⠀䜆 䔀䜆ㄆ찆䜆 䠀 䘀䄆䈆䜆 ✀㌆⨆⸆  ഀ਀ ✀찆䘆 䌀✆ㄆ㐆䘆✆㌆☆渀戀猀瀀㬀✀䄆㈆䠆⼆㨆 䜀䔆찆䘆 㤀✆䔆䐆 ⠀✆㤆⬆ 㐀⼆䜆 ꤀䜆 ✀꤆⬆ㄆ Ⰰ䠆✆䘆✆䘆 ⠀䜆 䔀䘆㠆䠆ㄆ 꼀ㄆ찆㈆ ✀㈆ ⨀㤆찆찆䘆 䠀 縀ㄆ⼆✆⸆⨆ 䔀䜆ㄆ찆䜆 䜀✆찆 ㌀䘆꼆찆䘆 ꤀䜆 䔀⨆✆㌆䄆✆䘆䜆 ⼀ㄆ ⸀✆䘆䠆✆⼆䜆 䜀✆찆 ㌀䘆⨆찆 䘀찆㈆ ⠀✆⠆ 㐀⼆䜆 ⠀䜆 ㌀䔆⨆ ✀㈆⼆䠆✆Ⰶ 䔀䠆䈆⨆ ⨀䔆✆찆䐆 ⠀찆㐆⨆ㄆ찆 縀찆⼆✆ 䌀䘆䘆⼆⸆  ഀ਀ 㤀⠆⼆✆䐆찆 ⴀ㌆䘆䠆䘆⼆ ⠀✆ ⠀찆✆䘆 ✀찆䘆꤆䜆 䜀⼆䄆 ⸀⼆✆䠆䘆⼆ ✀㈆ ∀䄆ㄆ찆䘆㐆 ✀䘆㌆✆䘆 ㄀㌆찆⼆䘆 ⠀䜆 ꤀䔆✆䐆 䠀 䜀⼆䄆 ✀㈆ ✀㈆⼆䠆✆Ⰶ ㄀㌆찆⼆䘆 ⠀䜆 ∀ㄆ✆䔆㐆 ✀㌆⨆ఆ ✀㠆䜆✆ㄆ ꤀ㄆ⼆㨆 䈀✆䘆䠆䘆 ∀䄆ㄆ찆䘆㐆 ⠀✆찆⼆ ⠀䜆 꼀䠆䘆䜆ఆ✠찆 䔀⼆찆ㄆ찆⨆ 㐀䠆⼆ ꤀䜆 ✀䘆㌆✆䘆 ꤀✆䔆䐆 ✀㈆ ∀䘆 ⴀ✆㔆䐆 㐀䠆⼆⸆ 䠀찆 ⨀㔆ㄆ찆ⴆ ꤀ㄆ⼆㨆 ⠀✆ ⨀䠆Ⰶ䜆 ⠀䜆 㐀ㄆ✆찆㜆 䄀㤆䐆찆 ✀Ⰶ⨆䔆✆㤆 䔀✆ ꤀䜆 ㌀䘆 ✀㈆⼆䠆✆Ⰶ ⼀ㄆ Ⰰ✆䔆㤆䜆 ⠀✆䐆✆ ㄀䄆⨆䜆 䠀 䔀㌆✆☆䐆 縀찆蘆찆⼆䜆 䠀 ⨀䠆ㄆ䔆 䠀 ⠀찆꤆✆ㄆ찆 䘀찆㈆ 蘀✆㐆䘆찆 ∀䘆 㐀⼆䜆 ✀㌆⨆ 䔀㐆✆䜆⼆䜆 䔀찆 㐀䠆⼆ ꤀䜆 Ⰰ䠆✆䘆✆䘆 ꤀䔆⨆ㄆ ㄀㨆⠆⨆ ⠀䜆 ㌀䔆⨆ ✀㈆⼆䠆✆Ⰶ ⼀✆찆䔆 ⼀✆ㄆ䘆⼆ ꤀䜆 䔀㌆䠆䠆䐆✆䘆 ✀䔆ㄆ ⠀✆찆⼆ ⼀ㄆ ✀찆䘆 ㄀✆㌆⨆✆ ⨀䔆䜆찆⼆✆⨆ 䠀찆順䜆ఆ✠찆 ㄀✆ ✀⨆⸆✆〆 ꤀䘆䘆⼆⸆    ഀ਀   ⠀⸆㐆 ✀Ⰶ⨆䔆✆㤆찆 ⨀⠆찆✆䘆   ഀ਀   ☀渀戀猀瀀㬀☀渀戀猀瀀㬀☀渀戀猀瀀㬀 ഀ਀ ഀ਀ഀ਀  ഀ਀ 䔀䘆⠆㤆 㨀 ✀찆㌆䘆✆  ഀ਀ ഀ਀  䐀찆䘆꤆䜆✆찆 䔀ㄆ⨆⠆㜆 㨀 ഀ਀  ഀ਀  ☀渀戀猀瀀㬀⠀䔆⠆ Ⰰ䘆㌆찆 ㄀✆ Ⰰ⼆찆 ⠀꼆찆ㄆ찆䔆☆渀戀猀瀀㬀☀渀戀猀瀀㬀  ഀ਀  ☀渀戀猀瀀㬀蘀ㄆ✆ ✀㈆⼆䠆✆Ⰶ 䔀䠆䈆⨆ἆ☆渀戀猀瀀㬀   က畤浭⁹整瑸瑰r畤浭呹S䪈

پایانی بر روابط نامشروع یا ...؟


«ازدواج موقت» یا همان متعه مقوله‌ای است كه این روز‌ها درمیان افراد جامعه طرفداران و البته منتقدان متفاوتی دارد. این ازدواج در كنار ازدواج دایم مطرح شده است. این دو نوع ازدواج اشتراكات و افتراقاتی زیادی دارند، آنچه که در درجه اول این دو نوع ازدواج را از هم متمایز مى‏كند، زمان پایداری آنهاست. هم‌چنین در ازدواج دایم، زن و شوهر از یكدیگر ارث مى‏برند اما در ازدواج موقت این‌گونه نیست. مهریه هم در ازدواج دایم لازم است و هم در ازدواج موقت، با این تفاوت كه در ازدواج موقت عدم ذكر مهریه موجب بطلان عقد است و در ازدواج دایم عقد باطل نیست.

اكثر كارشناسان معتقدند كه در شرایط كنونی ازدواج موقت به راهی برای تنوع‌طلبی برخی افراد تبدیل شده كه در آن  اكثرا بیشتر مردان متاهل به آن علاقه نشان داده‌اند تا مجرد‌ها. برخی از آنها همچنین با تاكید بر تاثیرات مثبت ازدواج موقت در كاهش آسیب‌هابی اجتماعی، تسهیل شرایط و تغییر دیدگاه جامعه در این باره را موثر در گسترش آن به عنوان یك ابزار كاهش دغدغه‌های اجتماعی می‌دانند.   

قبل از ازدواج تكلیف این ها را روشن كنید
ازدواج‌هایی كه باعث از بین رفتن كانون خانوادهاست

نائب رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در این باره گفت: ازدواج موقت راهی برای کاهش تجاوزهاست و می‌تواند موجب ساماندهی برخی از افرادی که شرایط ازدواج برای آنها فراهم نیست شود و ما دیگر شاهد بسیاری از آسیب‌های اجتماعی نباشیم.

رضا رحیمی نسب در گفت‌وگو با ایسنا افزود: وقتی بحث مسائل اجتماعی پیش می‌آید ما باید از منیت و شخصیت خود گذر کرده و جامعه را در نظر بگیریم. وی با بیان اینکه متاسفانه در جامعه نمی‌توان منكر وجود ارتباطات نامشروع شد، ادامه داد: متاسفانه دختر و پسر و مردان و زنانی در جامعه وجود دارند که ارتباطاتی نامشروع دارند و این مهم به لحاظ بهداشتی، روانی و اخلاقی می تواند برای جامعه مخاطره آمیز باشد.

وقتی شرایط ازدواج دایم فراهم نیست ازدواج موقت راهگشاست.  وی با تاکید بر اینکه هر فردی نمی‌تواند مبادرت به ازدواج موقت کند، افزود: اگر محلی برای دفاع از حقوق و شرایط اجتماعی زن وجود داشته باشد ازدواج موقت نه ترد: رشد این مهم، آسیب‌های اجتماعی زیادی را به دنبال خواهد داشت و باعث کاهش موفقیت ازدواج دایم، بالارفتن سن ازدواج، ایجاد بحران هویت در نوجوانان وجوانان، شکستن حریم خانواده و نقش زنان در جامعه، سست شدن بنیاد خانواده، زیاد شدن بی بندوباری درجامعه و تشدید بحران‌های متعدد اجتماعی وایجاد انواع بیماری‌های عفونی خطرناک و... خواهد شد.

 این درحالی است که عده‌ای از مردان با گرفتن شناسنامه المثنی که اسم همسر یا همسرانشان در آن قید نشده، اقدام به این ازدواج سهل وآسان کرده که هیچ نیازی به مدارک ندارد.

وی تصریح کرد: اگر روند این گونه پیش برود و برخی از مردان متاهل اقدام به ازدواج موقت کنند، شاهد بروز پدیده‌ای شوم در کشور و استان لرستان خواهیم بود. امید می‌رود با وجود نگرش منفی و فرهنگی به خصوص در لرستان و همراهی و همسویی دست اندرکاران جامعه، بتوان برخورد مناسب و راهکارهای اصلاحی در این زمینه اندیشیده كرد.

اكثر كارشناسان معتقدند كه در شرایط كنونی ازدواج موقت به راهی برای تنوع‌طلبی برخی افراد تبدیل شده كه در آن  اكثرا بیشتر مردان متاهل به آن علاقه نشان داده‌اند تا مجرد‌ها. برخی از آنها همچنین با تاكید بر تاثیرات مثبت ازدواج موقت در كاهش آسیب‌هابی اجتماعی، تسهیل شرایط و تغییر دیدگاه جامعه در این باره را موثر در گسترش آن به عنوان یك ابزار كاهش دغدغه‌های اجتماعی می‌دانند

ازدواجی كه برایش وجهه‌ی جالبی متصور نیستند 

یک کارشناس مسائل دینی و فقهی با اشاره به اینکه درجامعه ما هنوز ازدواج موقت به عنوان یک اصل موثردر کاهش جرم و فساد شناخته نشده است و به آن به عنوان یک فساد نگریسته می‌شود ادامه داد: از دید همه اقشار جامعه ازدواج موقت وجهه جالبی ندارد در صورتی که یکی از مسائل دینی است.

ازدواج موقت راهی برای فرار از پرداخت مهریه‌های سنگین

یک کارشناس مسائل حقوقی خانواده نیز در این باره گفت:  ازدواج موقت با یک تامل و نگاه عمیق در هر صورت یک ضرورت اجتماعی و یک قانون کلی و انکار ناپذیر است اظهار کرد: افراد جامعه باید نسبت به این مقوله توجه ویژه داشته باشند. این کارشناس مسائل خانواده ادامه داد: برخی از بانوان در ابتدای زندگی خود مرد را در تنگا قرار داده و مهریه های خود را مطالبه و به اجرا می‌گذارند و در این راستا چه بسا بسیاری از محکومیت‌های مالی در زندانها مربوط به مهریه و نفقه است.

این كارشناس افزود: همین عامل باعث شده که اکثر جوانان به منظور گریز از تعیین و پرداخت مهریه های سنگین که متاسفانه در خانواده های سنتی نیز باب شده به سمت ازدواج موقت تمایل بیشتری پیدا كنند.

عبدالی حسنوند با بیان اینکه هدف خداوند از آفرینش انسان رسیدن به کمال و هدف از ازدواج رسیدن به آرامش است، اظهار کرد: قانون آفرینش باید به گونه‌ای مدیریت شود که انسان کامل از آن حاصل شود. وی تصریح کرد: با توجه به شرایط فعلی اجتماع ما که سن ازدواج در جامعه بالا رفته و مسائل پیچیده و تورم و بیکاری نیز چاشنی آن شده است مشاهده می شود که جوانان کمتر رغبت به سمت ازدواج دایم دارند که مسوولان امر باید در این راستا تمهیدات ویژه‌ای را اتخاذ کنند.

بخش اجتماعی تبیان

   


منبع : ایسنا

لینکهای مرتبط :

 بمب جنسی را جدی بگیریم  

 چرا ازدواج موقت؟ 

تلفن : 81200000
پست الکترونیک : public@tebyan.com
آدرس : بلوارکشاورز ، خیابان نادری ، نبش حجت دوست ، پلاک 12

ارتباط با ما

روابط عمومی

درباره ما

نقشه سایت

تعدادبازدیدکنندگان
افراد آنلاین