تبیان، دستیار زندگی
همه ما در مواقع مختلف زندگی احساس اضطراب میکنیم. از آنجا که اضطراب دارای دو جنبه عینی و ذهنی است برخی از رویدادهای زندگی مار ا متقاعد میکند که در وضعیت خطرناکی هستیم. در این شرایط اضطراب واکنش طبیعی ماست...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

اضطراب را دیلیت کن!


همه ما در مواقع مختلف زندگی احساس اضطراب میکنیم. از آنجا که اضطراب دارای دو جنبه عینی و ذهنی است برخی از رویدادهای زندگی مار ا متقاعد میکند که در وضعیت خطرناکی هستیم. در این شرایط اضطراب واکنش طبیعی ماست.

اضطراب را ضربه فنی کن

کار اضطراب بسیج کردن نیروی دفاعی بدن است و به ما هشدار میدهد که گوش به زنگ باشیم و خود را حفظ کنیم. زمانی که ارزیابی اولیه از خطری قریب الوقوع واقعبینانه و درست است، افراد باید به دنبال یافتن پاسخ مقابلهای مناسبی باشند. به همین دلیل اضطراب نه تنها مشکلی ندارد بلکه در طول فرآیند مقابله به ما انرژی و نیرو نیز میدهد.

البته اضطراب مشکل آفرین هم هست به خصوص زمانی که افراد بدون دلیل موجهی احساس ناراحتی و تنش دارند. در این حالت آنها بیجهت دجار رنج و عذاب میشوند زیرا بدن و ذهنشان برای دفع خطر یا تهدیدی که به طور اشتباه برای خود ایجاد کرده برانگیخته میشود. افراد مضطرب معمولاً عادت دارند با اندیشیدن به بدترین نتایج ممکن، فاجعهای را در ذهن خود بیافرینند و سپس خود را متقاعد کنند که بیمناکی آنها از اینکه: «اگر این یا آن اتفاق بیفتد چه میشود؟» واقعاً بجا و مناسب است.

پنج مهارت برای مقابله با اضطراب

مهارت اجتناب نکردن

اجتناب یکی از سبکهای مقابلهای مشکل زاست. اجتناب در کوتاه مدت اضطراب را کاهش میدهد ولی چون مسئله یا موضوع را کاملاً برطرف نمیکند، در طولانی مدت موجب مشکلاتی میشود. به بیان دیگر چون اجتناب موجب تسکین موقت میشود، روش وسوسه انگیزی برای مقابله با اضطراب است. اجتناب از افراد، مکانها و تکالیفی که زندگی را دچار مشکل میکنند، تقویت کننده است. متاسفانه تا زمانی که فرد با این منابع اضطراب روبه رو نشود، آنها مرتفع نمیشوند. هر چه افراد بیشتر از این منابع اضطراب زا اجتناب کنند آنها بیشتر در فرد ایجاد میشوند. در این شیوه چون فرد مضطرب به طور دائم گوش به زنگ است هیچ وقت کاملاً احساس آرامش نمیکند زیرا هیچ وقت نمیداند که عامل اضطراب چه زمانی ظاهر خواهد شد.

افراد تسلط گرا انرژی خود را برای کسب و توسعه مهارت ها صرف میکنند و مشکلات را به تجارب آموزنده مبدل میسازند. این نوع نگرش نسبت به چالش ها و مشکلات زندگی در مقابل عملکردگرایی قرار دارد که اولین هدف آن اجتناب از اشتباه کردن است

مهارت استفاده از رویارویی مثبت

اشاره شد که اجتناب روش خوبی برای مقابله با اضطراب نیست. پس روش خوب کدام است؟

«فردی با رئیس خود مشکلی داشت. واکنش او آدم را متعجب میکرد. او به جای اجتناب کردن از رئیس از هر فرصتی استفاده میکرد و در مقابل دید رئیس خود قرار میگرفت و کار خود را چنین توجیه میکرد: میخواهم خود را درون آتش بیافکنم تا بر آن تسلط یابم.»

استفاده از رویارویی مثبت برای مقابله با اضطراب دو دلیل خوب دارد: اول اینکه مواجهه و ورویارویی راهی است برای حساسیت زدایی خود نسبت به افراد، مکانها و تکالیفی که زندگی را برای ما دشوار میکنند. دوم، رویارویی مثبت با مسائل بر خود پنداره افراد تاثیر میگذارد. در این حالت افراد به جای اجتناب از اضطراب به کار دستی روی آورده و دچار احساسات متفاوتی میشوند.

اگر میخواهی موفق باشی طوری عمل کن که انگار موفق هستی و موفق خواهی شد.

اضطراب را ضربه فنی کن

مهارت تسلط گرا بودن

افراد تسلط گرا انرژی خود را برای کسب و توسعه مهارت ها صرف میکنند و مشکلات را به تجارب آموزنده مبدل میسازند. این نوع نگرش نسبت به چالش ها و مشکلات زندگی در مقابل عملکردگرایی قرار دارد که اولین هدف آن اجتناب از اشتباه کردن است. برای افراد عملکردگرا سخت است که بعد از شکست بتوانند سرحال باشند.

غلبه بر کمرویی و به دست گرفتن ابتکار عمل در روابط شخصی نیز برای این افراد سخت است. جای دیگری که تسلط گرا بودن خویب است هنگام امتحان دادن است.

تسلط گرابودن مستلزم دو چیز است: اول، باید توجه خود را به کاری که در پیش دارید متمرکز کنید و از خود تردیدیها و سایر عقاید منفی که مزاحم عملکرد بهرت شما هستند اجتناب کنید. دوم، باید به تکلیف به عنوان یک چالش نگاه کرد.

مهارت یادداشت برداری

یادداشت برداری روش مناسب دیگری برای مقابله با اضطراب است. اطلاعات ذیل باید در این گونه یادداشتها گنجانده شده باشد:

* تاریخ، ساعت، روز و موقعیت

* درجهبندی اضطراب خود براساس مقیاس 1 تا 5 (خفیف تا شدید)

* ارزیابیهای خود از موقعیت

مهارت مقابلهای که به کار بردید.

* درجهبندی مجدد اضطراب براساس همان مقیاس 5 درجهای.

یادداشت برداری به شما کمک میکند تا مهارتهای مقابلهای مفید و اثر بخش را از مهارتهای مقابلهای نامناسب تشخیص دهید

یادداشت برداری چند نتیجه مفید دارد: اول آنکه از زمان یا مکانی که مضطرب میشوید آگاهی دقیق دارید و این اطلاعات در طرح ریزی مهارت های مقابلهای به شما کمک میکند.

دوم اینکه یادداشت برداری به شما کمک میکند تا مهارتهای مقابلهای مفید و اثر بخش را از مهارتهای مقابلهای نامناسب تشخیص دهید.

مهارت آمادگی برای تمرین

اگر همه چیز در زندگی آسان بود خوب بود ولیکن خسته کننده میشد. اگر میایلید به طرز موثری با اضطراب مقابله کنید باید روی آن کار کنید. اثربخشی مهارت های مقابله با اضطراب در تحقیقات علمی نیز ثابت شده است.اما این مهارتها تنها زمانی اثر بخش هستند که شرکتکنندگان برای تسلط بر آنها وقت و تلاش کافی صرف کنند و به تمرین آن بپردازند. باید هر روز مهارتهای مقابله با اضطراب را تمرین کرد.

فرآوری: اکرم اشرفی نژاد

بخش خانواده ایرانی تبیان


منبع :

مهارت های زندگی، حسین خنیفر و مژده پور حسینی

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.