وب سایت موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان
وب سایت موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان
سه شنبه 3 اسفند 1395 - 24 جمادي الاول 1438 - 21 فوريه 2017
آشنایی با although، آشنایی با though ، آشنایی با even though، آشنایی با despite ، آشنایی با in spite of....
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

کاربرد although, though, even though

کاربرد although, though, even though

اهداف درس(Objectives):

 

  •  آشنایی با although
  •  آشنایی با though
  •  آشنایی با even though
  •  آشنایی با despite  
  •  آشنایی با in spite of

 

شرح درس:

 

کاربرد   although

كلمات ربط بالا به معنای « اگر چه / گر چه / با این که / هر چند که / به رغم این که » برای بیان تضاد و تمایز به كار می روند.

این سه می توانند تضاد کلی را نشان دهند و به همین علت قادرند انواع جملات متضاد و حتی متناقض را به یکدیگر ربط دهند.

این كلمات ربط در ابتدای یك جمله واره قیدی به كار برده می شوند و باعث می شوند تا مفهوم جمله ی پایه  غیر منتظره و دور از انتظار باشد.

 

نكته کاربرد although, though, even though

 بعد از though , although , even though  باید توجه داشت كه ازیك جمله واره ( clause ) استـفاده می شود.

 

Even though / though / although + clause

 به مثال های زیر توجه كنیدکاربرد although, though, even thoughکاربرد although, though, even thoughکاربرد although, though, even though

I went to the bed although I wasn't tired.

Although  she was terribly tired, she went on a walking.

She went on a walking although she was terribly tired.

در جملات دوم و سوم با وجود خستگی زیاد برای قدم زدن، بیرون رفتن دور از انتظار است.

 

کاربرد though

در جملات بالا از كلمه ی though نیز می توان استفاده كرد. though رایج تر از بقیه است و طبیعتا محاوره ای است .

though علاوه بر این که حرف ربط است می تواند در نقش قید نیز ظاهر شود.

 

به همین علت است که می تواند در یک جمله ی ساده – تک  جمله – نیز به کار رود و اغلب در انتهای جمله بعد از کاما نوشته می شود و معنی  however  را دارد.

در این كاربرد نمی توا نیم از كلمات ربط even though و although استفاده كرد.

 

به مثال های  زیر توجه کنید کاربرد although, though, even thoughکاربرد although, though, even thoughکاربرد although, though, even though

 

I play the piano well, though I have had no music lessons .(حرف ربط)

من پیانو را خوب می نوازم گر چه هیچ درس موسیقی نداشته ام .

 

The house isn’t very nice . I like the garden , though / however (قید)

خود خانه خیلی جالب نیست . با این وجود از باغ آن خوشم می آید .

 

We all tried our best. We lost the game, though / however . (قید)

ما همه نهایت تلاشمان را کردیم ، گر چه / هر چند مسابقه را باختیم.

 

The strongest argument, though, is economic and not political . (قید)

گر چه شدید ترین بحث اقتصاد است نه سیاست .

 

It is a nice day; it is a bit cold though( قید )

روز خوبی است گر چه کمی سرد است .

 

Our team lost; it was a good game , though. (قید)

تیم ما باخت با این وجود بازی خوبی بود .

 

 تست  کاربرد although, though, even though

………the weather was bad , we climbed to the top of the mountain.

a. unless                    b. though                        c. whereas           d. however   

     

..........هوا بد بود ، به قله ی کوه صعود کردیم.

الف. مگر این که                       ب. گر چه                     ج . در حالی که / در صورتی که         د. هر چند

 

جمله ی بالا تضاد کلی است نه مستقیم . بنابراین گزینه ی 3 نادرست است. گزینه ی 4 نمی تواند در ابتدای یک جمله ی مرکب به کار رود . گزینه ی 1 نیز از نظر معنی درست نیست.

پس گزینه ی صحیح گزینه ی 2 است .

نکته کاربرد although, though, even though

though را می توان بعد از یک صفت ، قید یا اسم به کار برد در این صورت معنی although اگر چه را دارد و تضاد تاکیدی را نشان می دهد . در این صورت از as نیز می توان استفاده کرد.

 

به مثال های زیر توجه کنیدکاربرد although, though, even thoughکاربرد although, though, even thoughکاربرد although, though, even though

 

Cold as/ though it was , we went out . ( = Although it was very cold , …)

گر چه هوا سرد بود، ما بیرون رفتیم.

Bravely as/ though they fought , they had no chance of winning.( = Although they fought bravely …)        

گر چه آن ها شجاعانه جنگیدند، هیچ شانس پیروزی نداشتند.

 

نکته کاربرد although, though, even though

 as though یعنی « گویا / مثل این که / انگارکه » به کار برده می شود تا بگوییم که یک وضعیت چگونه به نظر می رسد و اشاره می کند به چیزی که ما فکر می کنیم ممکن است درست باشد یا از این الگو استفاده می کنیم تا صحبت کنیم در باره ی  چیز هایی که می دانیم درست نیست.  لازم به ذکر است که as if  نیز همین معنا را دارد .

 

به مثال های زیر توجه کنید کاربرد although, though, even thoughکاربرد although, though, even thoughکاربرد although, though, even though

 

It looks as if/ as though it’s going to rain.

به نظر می رسد که گویا باران می خواهد ببارد. ( ممکن است این فکر درست باشد و باران هم ببارد . )

 

It sounds as if / as though John’s going to change his job.

به نظر می رسد که گویا جان می خواهد شغلش را عوض کند . ( ممکن است این فکر درست باشد و جان قصد عوض کردن شغلش را داشته باشد. )

 

I feel as if/ as though I’m dying.

احساس می کنم گویا دارم می میرم. ( این یک حس است و می دانیم که درست نیست. )

 

She was acting as if/ as though she was in charge.

او عمل می کرد طوری که گویا ( انگار که ) او مسئول بود. ( ما می دانیم که در حقیقت او مسئول نیست. )

نکته کاربرد although, though, even though

وقتی ما در باره ی چیزهایی که می دانیم درست نیستند صحبت می کنیم ، می توانیم از زمان گذشته ی فعل بعد از as if یا as though  استفاده کنیم و باید توجه داشت که معنی جمله حال است . در این صورت بر معنای غیر واقعی بودن تاکید می شود.

 

به مثال های زیر توجه کرده و آن ها را مقایسه کنید کاربرد although, though, even thoughکاربرد although, though, even thoughکاربرد although, though, even though

 

She looks as if she is rich. ( Perhaps she is .)

او به نظر می رسد گویا / انگار ثروتمند است . ( شاید ثروتمند باشد . )

 

He talks as if he was rich. ( But he is definitely not.)

طوری صحبت می کند انگار که ثروتمند است . ( اما واضح است که نیست . )

 

You look as though you know each other .

شما به نظر می رسد انگار/ گویا یکدیگر را می شناسید . ( شاید هم حقیقتا می شناسید . )

 

Why is he looking at me as though he knew me? I’ve never seen him before.

چرا طوری به من نگاه می کند گویا که مرا می شناسد ؟ من هرگز او را قبلا ندیده ام . ( واضح است که حقیقتا مرا نمی شناسد.)

نکته کاربرد although, though, even though

در سبک رسمی به جای was می توان از were در جملات غیر واقعی استفاده کرد و این در انگلیسی امریکایی رایج است .

 

مثال کاربرد although, though, even though

 He talks as if he were rich .

                                                                                              

کاربرد  even though

كاربرد even though  تاكید قوی تری بر تضاد دارد وبیشتر در انگلیسی رسمی به كار می رود.

 به مثال های زیر توجه كنیدکاربرد although, though, even thoughکاربرد although, though, even thoughکاربرد although, though, even though

 

Even though I didn’t understand the words, I knew what he wanted.

I saw the movie once more even though I had seen it several times.

Even though I didn’t know anybody at the party, I had a nice time . ( NOT Even although …)

                                                          

كلمات و تركیبات ربط though , although , even though می توانند غالبا به جای هم استفاده شوند.

نكتهکاربرد although, though, even though

 برای بیان تضاد از  in spite of  وdespite به معنای « علی رغم » نیز می توان استفاده كرد.

این ها به  عنوان حرف اضافه استفاده می شوند. این ها کم و بیش به معنای although می باشند . بعد از دو ساختار یاد شده از اسم یا اسم مصدر استفاده می كنیم.

‏به ساختار آن توجه کنید .

in spite of / despite + noun(اسم ) / gerund (اسم مصدر )

They crossed the river although it was dangerous.

Although it was dangerous, they crossed the river.

In spite of danger they crossed the river.

They crossed the river in spite of danger.

We went out in spite of the rain . ( = …although it was raining . )

In spite of having a headache I enjoyed the film .

نکته  کاربرد although, though, even though

 in spite of متضاد because of می باشد .

 

She passed her exams in spite of her teacher .( She had a bad teacher . )

She passed her exams because of her teacher .( She had a good teacher . )

بعد از in spite of نمی توان مستقیما that clause به کار برد . به جای آن می توانیم از in spite of the fact that استفاده کنیم .

In spite of the fact that + clause

He is good company, in spite of the fact that he talks all the time .

despite دارای كاربرد رسمی می باشد و مثل in spite of  استفاده می شود .  

 

مثال  کاربرد although, though, even though

Despite  the bad weather they tried to finish the work.

                                             

تست کاربرد although, though, even though

1-I didn’t pass the test,……..I had study a lot.                                                  

  a) as                    b) whether                c) because           d) althoughکاربرد although, though, even though

                                                                                                                                         کاربرد although, though, even though

کاربرد although, though, even though

2-…....they played well, they never looked like winning                         کاربرد although, though, even though       

  a) Since               b) While                      c) Although کاربرد although, though, even though    d) Whereas

                                                                                                                     کاربرد although, though, even though                                کاربرد although, though, even though

3- I didn’t recognize him……….we had met before.

  a) since               b) unless            c) however              کاربرد although, though, even though   d) although             کاربرد although, though, even though                                     کاربرد although, though, even though

                                                                 کاربرد although, though, even though

4- ……this computer is quite cheap, it is one of the best machine on the market.               کاربرد although, though, even though                        کاربرد although, though, even though  

  a) Until                b) However        c) unless                     d) Although کاربرد although, though, even though

 

5-She was happy to have a child even……….being a mother meant a lot of responsibility.                کاربرد although, though, even though

  a) although         b) though کاربرد although, though, even though      c) while                      d) whereas                                       کاربرد although, though, even though

                                                                                                        کاربرد although, though, even though

6-Which one is wrong?

………….we are a small company, we produce a lot of cars every year.           کاربرد although, though, even though                  کاربرد although, though, even though

  a) While              b) However کاربرد although, though, even though   c)Whereas                  d) Although                                                      کاربرد although, though, even though

                                                                                                                   کاربرد although, though, even though

7- It is not very useful. It is beautiful,………., isn’t it?

  a) thoughکاربرد although, though, even though      b) although          c) even though            d) but                            کاربرد although, though, even though                          کاربرد although, though, even though               

 

8- I saw the movie once more ………I had seen it several times.                 کاربرد although, though, even though                                            کاربرد although, though, even though

  a) since                b) whether           c) even thoughکاربرد although, though, even though      d) how ever                                      کاربرد although, though, even though

 

9- Many people don’t know how to use a computer …….it is available in many places.                    کاربرد although, though, even though

  a) though کاربرد although, though, even though       b) but                 c) because                    d) as                            کاربرد although, though, even though                                      کاربرد although, though, even though

 

10- He couldn’t help watching the game to the end……….he was late.                          کاربرد although, though, even though

  a) even             b) when               c) because                      d) althoug کاربرد although, though, even though                کاربرد although, though, even though                                  کاربرد although, though, even though    


مرکز یادگیری سایت تبیان

تهیه: سمیرا بادامستانی - تنظیم: یگانه داودی

تلفن : 81200000
پست الکترونیک : public@tebyan.com
آدرس : بلوارکشاورز ، خیابان نادری ، نبش حجت دوست ، پلاک 12

ارتباط با ما

روابط عمومی

درباره ما

نقشه سایت

تعدادبازدیدکنندگان
افراد آنلاین