سه شنبه 3 اسفند 1395 - 24 جمادي الاول 1438 - 21 فوريه 2017
آشنایی با موارد کاربرد neither، آشنایی با موارد کاربرد either...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

کاربردهای neither , either

کاربردهای neither , either

اهداف درس (Objectives):

  1. آشنایی با موارد کاربرد neither
  2. آشنایی با موارد کاربرد either

 

شرح درس:

 

این دو کلمه هم ضمیر هستند و هم صفت. یعنی هم جانشین اسم هستند و هم قبل از اسم به عنوان صفت به کار می روند.

کلمه  Either  به معنی ( هر کدام از دو ) اشاره به دو چیز یا دو فرد کرده به عنوان صفت قبل از اسم مفرد و به عنوان ضمیر در آخر جمله به کار می رود . فعل جمله همیشه مفرد است.

Do you like his two songs?

No, I don’t like either.

Either book is useful to learn.

آیا دو تا آوازهایش را دوست دارید ؟

خیر من هیچکدام را دوست ندارم. (ضمیر)

هر کدام از کتاب ها برای یادگیری مفید هستند . ( اشاره به دو کتاب – Either  در نقش صفت)

در حالی که  neither  به معنی ( هیچکدام ) اشاره به دو چیز یا دو فرد کرده است. ظاهر جمله مثبت اما مفهوم آن منفی است. ( زیرا خودش مفهوم جمله را منفی می کند. ) فعل جمله نیز همیشه مفرد است.

Which book did you buy?

I bought neither.

Neither book is mine.

کدام کتاب را خریدید؟

من هیچ کدام را نخریدم.

هیچ کدام از دو کتاب مال من نیست.

بعد از either , neither  می توان از حرف اضافه  Of   و ضمایر مفعولی نیز استفاده کرد.

 

کاربردهای neither , either

 

کدام یک از این دو اتومبیل را می خواهید؟

Which of the two cars do you want?

هرکدام از آن ها خوب است.

Either of them is good.

هیچ کدام از آن ها را دوست ندارم.

I like neither of them.

هیچ کدام از آن ها غایب نیستند.

Neither of them is absent.

Neither ……. Nor  ,   either……. or

چنان چه بعد از کلمه either از or استفاده شود هر دو کلمه معادل ( یا .... یا ) در زبان فارسی است.
مثال  کاربردهای neither , either

I want either this book or that book.

من یا این کتاب را می خواهم یا آن کتاب را

چنانچه بعد از کلمه neither از nor استفاده گردد هر دو کلمه معادل ( نه ...نه ) در زبان فارسی است .

در این حالت جمله مفهوم منفی دارد و احتیاجی به کلمه not نمی باشد.

I want neither this nor that.

من نه این را می خواهم  نه آن را

 

کلمات (neither … or) و (neither …. Nor) در انگلیسی جزء حروف ربط محسوب شده یعنی دو جمله را تبدیل به یک جمله می نمایند.

مثال  کاربردهای neither , either

I don’t like this

I don’t like that

( I like neither this nor that )

 

فعلی که بعد از آن ها به کار می روند تابع اسم یا ضمیری است که بعد از nor  و یا or  دیده می شود .

 

مثال کاربردهای neither , either

Neither Ali nor Bahram goes there on Friday.

نه علی و نه بهرام هیچ کدام  روزهای جمعه به آن جا نمی روند.

Neither girls nor William is to blame.

نه دخترها و نه ویلیام هیچکدام نباید سرزنش شوند.

Eeither Ahmad and I am blame.

یا احمد و یا من باید سرزنش شویم.

 

تست  کاربردهای neither , either

1- He doesn't like ________________ one of those bands.

a.neither         b.either                c. nor            d.enough

 

کاربردهای neither , either

2- Neither my brother ________________ my mother knows about this.

a.or                 b.nor                   c.either         d.and

 

3- He didn't come to the party, and his brother didn't come ________________.

a.either           b.niether             c.nor             d.so

 

4- He ________________ has a cat or a dog. I can't remember.

a.either           b.neither            c.so               d.nor

 

5- I'm not a big fan of that writer, and ________________ is my father.

a. Either          b. neither           c. so              d.nor


مرکز یادگیری سایت تبیان

تهیه: سمیرا بادامستانی - تنظیم: یگانه داودی

تلفن : 81200000
پست الکترونیک : public@tebyan.com
آدرس : بلوارکشاورز ، خیابان نادری ، نبش حجت دوست ، پلاک 12

ارتباط با ما

روابط عمومی

درباره ما

نقشه سایت

تعدادبازدیدکنندگان
افراد آنلاین