سه شنبه 3 اسفند 1395 - 24 جمادي الاول 1438 - 21 فوريه 2017
آشنایی با موارد کاربرد too، آشنایی با موارد کاربرد enough...
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

کاربردهای too, enough

کاربردهای too, enough

اهداف درس(Objectives):

  1. آشنایی با موارد کاربرد too
  2. آشنایی با موارد کاربرد enough  

شرح درس:

 

كاربرد too 

كلمه ی too  به معنای « زیاد » یا « بیش از حد » می باشد و قبل از یك صفت یا قید به كار می رود و نشان می دهد که شدت آن صفت یا قید بیش از اندازه ی مورد نیاز ماست .

 

مثال

These shoes are too small for me. (صفت)

They work too slowly.(قید)

جمله ی اول یعنی:

" این کفش بیش از اندازه برایم کوچک است." ( یعنی اصلا نمی توانم آن را بپوشم. )

 

جمله ی دوم یعنی:

" آن ها بیش از اندازه آهسته کار می کنند." ( یعنی کار به موقع تمام نمی شود. ) 

اگر بخواهیم جمله را با یک فعل ادامه دهیم باید از مصدر با to استفاده کنیم.

 

کاربردهای too, enough
 These shoes are too small for me to wear.
They work too slowly to finish the job on time.

جمله ی اول یعنی:

" این کفش  برای پوشیدن بیش از اندازه برایم کوچک است."

 

جمله ی دوم یعنی:

 " آن ها آهسته تراز آنی کار می کنند که بتوانند کار را به موقع تمام کنند."

نکته کاربردهای too, enough

توجه داشته باشید که نباید فاعل ابتدای جمله را مجددا در انتهای جمله و به عنوان مفعول ذکر کنید.

بنابر این جملات زیر نادرست است:

These shoes are too small for me to wear them.

 

The box was too heavy for me to lift it.

 

He speaks too fast to understand him.

همان طور که پیداست، them  ، it و him  اضافی اند و باید حذف شوند.

نکته کاربردهای too, enough

هر گاه از too  استفاده می کنیم مصدر با to  مفهوم منفی پیدا می کند.

به مثال های زیر توجه كنید.

The box was too heavy for me to lift.

جعبه آن قدر سنگین است که من نمی توانم آن را بلند کنم.

My father is too old to play football .

پدرم آن قدر پیر است که نمی تواند فوتبال بازی کند.              

نکته کاربردهای too, enough

گاهی اوقات می توانیم ( مفعول شخصی +  for  ) را حذف كنیم. هر گاه فاعل ابتدای جمله انجام دهنده ی  مصدر با to  بود نیازی به نوشتن  ( مفعول شخصی +  for  ) نیست.

 

مثال  

 My father is too old to play football .

پدرم که فاعل ابتدای جمله است نمی تواند فوتبال بازی کند.

 

These shoes are too small for me to wear .

این کفش ها که فاعل ابتدای جمله است انجام دهنده ی مصدر با to  یعنی پوشیدن نمی باشد، بنابر این در این جمله می توان ( مفعول شخصی +  for  ) را نوشت.  

نکته کاربردهای too, enough

گاهی اوقات بعد از too می توان از much و many  اسفاده کرد. به کاربرد آن توجه کنید:

too much + اسم غیر قابل شمارش + …

too many + اسم قابل شمارش جمع + …

 

مثال کاربردهای too, enough

She ate too much chocolate. Now she feels sick.( اسم غیر قابل شمارش)

You should be more careful. You’ve made too many mistakes so far.(    اسم قابل شمارش جمع)

 

كاربرد  enough 

enough  به معنای « كافی » و « به اندازه ی کافی »  دارای دو كاربرد می با شد.

 

الف کاربردهای too, enough

 قبل از یك اسم به كار می رود. در این صورت نقش آن صفت است .

enough + اسم

 

I have enough money for a holiday.(اسم)

He didn’t get the job because he didn’t have enough experience.(اسم)

 

گاهی اوقات در ادامه ی جمله از فعل استفاده می شود که در این صورت باید از مصدر با to  استفاده کرد. توجه کنید که مصدر با to   مفهوم مثبت دارد.

مصدربا to +اسم+enough

 

مثال کاربردهای too, enough

He had enough experience to get the job.  

 I didn’t have enough time to finish the exam.

جمله ی اول یعنی: " او تجربه ی کافی برای گرفتن آن کار داشت."

جمله ی دوم یعنی :" او وقت کافی نداشت تا امتحان را تمام کند."

 

 

ب  کاربردهای too, enough

بعد از یك صفت یا قید به كار می رود.

enough  +   قید / صفت

مثال کاربردهای too, enough

She is old enough.(صفت)

 

He studies hard enough.(قید)

جمله ی اول یعنی: " او به اندازه ی کافی بزرگ است."

جمله ی دوم یعنی :" او به اندازه ی کافی سخت کار می کند."

نکته کاربردهای too, enough

اگر بخواهیم در ادامه ی جمله از فعل استفاده کنیم باید از مصدر با to  استفاده شود و  مصدر با to  مفهوم مثبت دارد. به کاربرد آن توجه کنید. 

کاربردهای too, enough
                                                                                         
به مثال های زیر توجه كنید

The suitcase was light enough for me to lift.

 چمدان به اندازه ی کافی سبک بود که من توانستم آن را بلند کنم.

چمدان که فاعل ابتدای جمله است انجام دهنده ی مصدر با to  یعنی بلند کردن نمی باشد، بنابر این در این جمله می توان ( مفعول شخصی +  for  ) را نوشت. در حقیقت مفعول شخصی انجام دهنده ی مصدر با to  ( فاعل مصدر با to )  می باشد.

در کاربرد  enough می توانیم ( مفعول شخصی +  for  ) را حذف كنیم. هر گاه فاعل ابتدای جمله انجام دهنده ی  مصدر با to  بود نیازی به نوشتن  ( مفعول شخصی +  for  ) نیست.

 

مثال کاربردهای too, enough

He is not old enough to go to school.

جمله ی بالا یعنی : " او به اندازه ی کافی بزرگ نشده که به مدرسه برود. "

او که فاعل ابتدای جمله است انجام دهنده ی مصدر با to  یعنی رفتن می باشد بنابر این نیازی به نوشتن   (مفعول شخصی +  for  ) نیست.

  

تست  کاربردهای too, enough

1-  My parents didn’t think I was………… to get married.                  

 a) so old          b) very old       c) such old       d) old enough

2-  The house was……….small for us to live in, so we moved to a bigger one .                                             

کاربردهای too, enough
کاربردهای too, enough

 a) so                b) such            c) too               d) very

 

3-There weren’t………..for everybody to have coffee at the same time. 

a) so many cups                     b) enough cups

c) such cups                            d) too many cups

 

4-  Please drive slowly, we have …………..time to get to the airport in time.

کاربردهای too, enough

 a) too             b) enough       c) very                d) so

 

5- This problem is………..hard for a young girl like her to solve.

 a) so              b) enough        c) such                d) too


مرکز یادگیری سایت تبیان - تهیه: سمیرا بادامستانی

تنظیم: نوربخش

تلفن : 81200000
پست الکترونیک : public@tebyan.com
آدرس : بلوارکشاورز ، خیابان نادری ، نبش حجت دوست ، پلاک 12

ارتباط با ما

روابط عمومی

درباره ما

نقشه سایت

تعدادبازدیدکنندگان
افراد آنلاین