سه شنبه 3 اسفند 1395 - 24 جمادي الاول 1438 - 21 فوريه 2017
آشنایی با موارد کاربرد so، آشنایی با موارد کاربرد such...
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

کاربردهای so , such

کاربردهای so , such

اهداف درس(Objectives):

  1. آشنایی با موارد کاربرد so
  2. آشنایی با موارد کاربرد such

 

شرح درس:

 

So

so  قبل از یك صفت به تنهایی ( بدون اسم )  به كار می رود و مفـهوم آن صفت را تشدید می كند و معنای آن خیلی و آنقدر می باشد.

 

کاربردهای so , such

مثال کاربردهای so , such

She is so clever.

در مثال بالا كلمه ی clever یك صفت می باشد كه به تنهایی بعد از so  به كار رفته است.

بعد از so می توانیم یك  that-clause به كار ببریم كه دلیل  ( reason )  را نشان می دهد. به الگو های زیر توجه كنید.

 

کاربردهای so , such
مثال کاربردهای so , such

  

It was so cold that we stopped playing.(صفت)

 

He spoke so quickly that I couldn’t understand anything.(قید)

 

در مثال اول بین so………..that  صفت   cold به كار رفته است ودر مثال دوم كلمه quickly قید می باشد.

 

نكته کاربردهای so , such

الگوی so …….. that  می تواند با كلمات many , much , little, few به كار رود. به الگوی زیر توجه كنید. 

So many + اسم قابل شمارش جمع

So few + اسم قابل شمارش جمع

So much + اسم غیر قابل شمارش

So little + اسم غیر قابل شمارش

 

به مثال های زیر توجه كنید.

Maryam had so much homework that she couldn’t watch TV. ( اسم غیر قابل شمارش)

 

She had so many letters to type that she couldn’t leave office early. (اسم قابل شمارش جمع)

 

They had so little money that they couldn’t buy anything. ( اسم غیر قابل شمارش)

 

It has so few workers that you can’t call it a factory. ( اسم قابل شمارش جمع )

 

So many  و so much  به معنای خیلی زیاد و so few  و so little  به معنای خیلی کم می باشد.

 

کاربرد  such

Such  قبل از یك اسم یا یك اسم همراه با یك صفت به كار می رود و معنای آن چنان ، آن چنان می باشد.

 

کاربردهای so , such
مثال کاربردهای so , such

   

He is such a fool.

 I’ve never met such a nice person. 

در جمله های  بالا كلمه  a fool به معنای شخص احمق می باشد و از نظر ساختاری اسم می باشد. كلمه ی nice به معنای خوب صفت است كه قبل از یك اسم ( person ) به كار رفته است.

 

بعد از such  می توانیم یك  that-clause به كار ببریم كه دلیل  ( reason )  را نشان می دهد. به الگو های زیر توجه كنید.

 

کاربردهای so , such
مثال کاربردهای so , such

 

 

He was such a person that I have never seen before. (اسم)

 It was such a funny joke that I couldn’t stop laughing. (اسم و صفت)

 

در مثال اول بین such………that  كلمـه ی a person به كار رفته كه یك اسم است اما در مثال دوم  funny joke a یك اسم همراه یك صفت می باشد. در الگوی بالا اسم هسته اصلی است و قابل حذف شدن نمی باشد اما  صفت قابل حذف شدن می باشد. به نكته های زیر توجه كنید.

 

نكته کاربردهای so , such

هر گاه بین such……that یك ا سم قابل شمارش مفرد به كار رود از حرف تعریف a / an  استفاده می كنیم اما اگر اسمی كه بین   such ….that آمده است به صورت جمع یا غیر قابل شمارش باشد از حرف تعریف  a / an  استفاده نمی كنیم. اگر صفت با حرف بی صدا شروع شود از a و اگر صفت با حرف صدادار شروع شود از an استفاده مکنیم.  

 

به مثال های زیر توجه كنید کاربردهای so , such

It was such a funny joke that we couldn’t stop laughing.

 

It was such an interesting film that I saw it twice.

 

It is such sunny weather that he can play tennis in park.

 

They are such friendly people that everyone enjoys being with them.

 

They are such clever students that they can pass all their exams easily.

 

در مثال های بالا درجمله ی اول كلمه ی joke مفرد و قابل شمارش می باشد و كلمه ی funny  با حرف  بی صدا شروع می شود. در نتیجه، از حرف تعریف a استفاده می كنیم.

در جمـله ی دوم كلمه ی film مفـرد و قابل شمارش وصفت interesting با حرف صـدا دار کاربردهای so , such  شروع شده در نتیجه از حرف تعریف an استفاده می كنیم.

در جمـله ی سـوم كلمه ی weather به معنای «هوا»  غیر قابل شمارش می باشـد و نیاز به به كار بردن حرف تعریف   a / an نمی باشـد.

در جمـله ی چهارم كلمـه ی people  مفهـوم جمع دارد و در جمله ی پنجم كلمـه ی students جمع می باشد بنا براین در این دو جمله نیاز به به كار بردن حرف تعریف  a / an نمی باشد. 

 

 تست  کاربردهای so , such

 

کاربردهای so , such

1- They are……….interesting stories that I can’t stop ding them.

   a) such an    b) such a         c) such               d) so
 

2- Ali drives…………. carelessly that he usually has one accident each week.

  a) so            b) more             c) very              d) much

 

3- It was…………. terrible weather that we spent the whole day indoors.

  a) such a      b) such an         c) such             d) so

 

کاربردهای so , such

4- It was ………….amusing film that I couldn’t stop laughing.

 a) so          b) too               c) a very            d) such an

 

5-It was………..stormy that the wind blew the roof of the building.                  

   a) so             b) very             c) such              d) too

 

 

 


مرکز یادگیری سایت تبیان

تهیه: سمیرا بادامستانی - تنظیم: یگانه داودی

تلفن : 81200000
پست الکترونیک : public@tebyan.com
آدرس : بلوارکشاورز ، خیابان نادری ، نبش حجت دوست ، پلاک 12

ارتباط با ما

روابط عمومی

درباره ما

نقشه سایت

تعدادبازدیدکنندگان
افراد آنلاین