تبیان، دستیار زندگی
راكتورهای هسته ایی
راكتورهای هسته ایی
راكتورهای هسته ایی
در سال ١٣٢٤ شمسی (١٩٤٥م) گروهی از دانشمندان و پلوتونیومی كه طی چند سال جمع آوری كرده بودند را وارد واكنش هسته‌ای كردند و نخستین انفجار اتمی را ایجاد نمودند. ...
واکنش زنجیره ای شکاف هسته ایی
واکنش زنجیره ای شکاف هسته ایی
واکنش زنجیره ای شکاف هسته ایی
این مسئله كه نوترون باعث می‌شد عدد اتمی عنصر بمباران شده یك عدد بیشتر شود فرمی را به این فكر انداخت كه با بمباران عنصری با بالاترین عدد اتمی یك عنصر جدید تولید كند به عنوان مثال شاید با بمباران نوترونی اورانیوم با عدد اتمی ٩٢ عنصر جدیدی تولید شود. ...
واكنش‌های هسته ایی
واكنش‌های هسته ایی
واكنش‌های هسته ایی
همانطور كه قبلاً گفته شد دنبال راهی برای استفاده از انرژی هسته‌ای هستیم و چون عناصر در فرآیند پرتوزایی، انرژی آزاد می‌كنند باید راهی برای پرتوزایی عناصر پایدار بیابیم و یا اینكه سرعت پرتوزایی عناصر ناپایدار را افزایش دهیم. ...
انرژی هسته ایی
انرژی هسته ایی
انرژی هسته ایی
جرم پروتون‌ها و نوترون‌های هسته خیلی بیشتر از جرم الكترون‌ها است و در مقایسه با الكترون ها، بسیار بهم نزدیك ترند. ...
نیم عمر
نیم عمر
نیم عمر
هسته‌های ناپایدار یا پرتوزا با گسیل پرتو به هسته‌های پایدار تبدیل می‌شوند. پرتوزایی بعضی هسته‌ها سریع و بعضی دیگر كند صورت می‌گیرد كه تفاوت بین هسته‌ها از این باب را با نیم عمر نشان می‌دهند. ...
ایزوتوپ ها
ایزوتوپ ها
ایزوتوپ ها
در سال ١٢٣٩ شمسی (١٩١٠م) دانشمندان با مشكلی مواجه شدند و آن اینكه بعضی محصولات واپایشی ها. خواص شیمیایی یكسانی داشتند ولی خواص فیزیكی آنها متفاوت بود. ...
ساختار هسته
ساختار هسته
ساختار هسته
آیا تئوری یا مدلی برای هسته می‌توان ارایه كرد؟ آیا هسته هم مانند اتم دارای اجزاء كوچكتری است؟ چه نیرویی آنها را به هم پیوند می‌دهد؟ در اوایل قرن بیستم، سوال هایی اساسی برای دانشمندان مطرح شدند. ...