تبیان، دستیار زندگی
راكتورهای هسته ایی
راكتورهای هسته ایی
راكتورهای هسته ایی
در سال ١٣٢٤ شمسی (١٩٤٥م) گروهی از دانشمندان و پلوتونیومی كه طی چند سال جمع آوری كرده بودند را وارد واكنش هسته‌ای كردند و نخستین انفجار اتمی را ایجاد نمودند. ...
همجوشی هسته ایی
همجوشی هسته ایی
همجوشی هسته ایی
نوع دیگر از واكنش هسته‌ای وجود دارد كه در طی آن چند هسته سبك یك هسته سنگین را تولید می‌كنند. ...
واکنش زنجیره ای شکاف هسته ایی
واکنش زنجیره ای شکاف هسته ایی
واکنش زنجیره ای شکاف هسته ایی
این مسئله كه نوترون باعث می‌شد عدد اتمی عنصر بمباران شده یك عدد بیشتر شود فرمی را به این فكر انداخت كه با بمباران عنصری با بالاترین عدد اتمی یك عنصر جدید تولید كند به عنوان مثال شاید با بمباران نوترونی اورانیوم با عدد اتمی ٩٢ عنصر جدیدی تولید شود. ...
واكنش‌های هسته ایی
واكنش‌های هسته ایی
واكنش‌های هسته ایی
همانطور كه قبلاً گفته شد دنبال راهی برای استفاده از انرژی هسته‌ای هستیم و چون عناصر در فرآیند پرتوزایی، انرژی آزاد می‌كنند باید راهی برای پرتوزایی عناصر پایدار بیابیم و یا اینكه سرعت پرتوزایی عناصر ناپایدار را افزایش دهیم. ...
انرژی هسته ایی
انرژی هسته ایی
انرژی هسته ایی
جرم پروتون‌ها و نوترون‌های هسته خیلی بیشتر از جرم الكترون‌ها است و در مقایسه با الكترون ها، بسیار بهم نزدیك ترند. ...
حل تمارین انرژی بستگی هسته (2)
حل تمارین انرژی بستگی هسته (2)
حل تمارین انرژی بستگی هسته (2)
در این مطلب شما با حل مسائلی مرتبط با مبحث انرژی بستگی هسته آشنا خواهید شد. ...
حل تمارین انرژی بستگی هسته (1)
حل تمارین انرژی بستگی هسته (1)
حل تمارین انرژی بستگی هسته (1)
این مطلب شامل حل مسائلی مرتبط با مبحث انرژی بستگی هسته خوهد بود. ...
انرژی بستگی هسته
انرژی بستگی هسته
انرژی بستگی هسته
همانطور كه می‌دانید در واكنشهای شیمیایی الكترون از اتمی به اتم دیگر منتقل می‌شود. در بعضی واكنش‌ها انرژی آزاد می‌شود. ...
نیروی هسته‌ای
نیروی هسته‌ای
نیروی هسته‌ای
همانطور كه گفته شد هسته از نوكلئون‌ها تشكیل شده است. نوكلئون‌هایی كه كنار هم قرار گرفته اند. ...
حل تمارین نیم عمر (2)
حل تمارین نیم عمر (2)
حل تمارین نیم عمر (2)
این مطلب شامل حل مسائلی مرتبط با مبحث نیم عمر خوهد بود. ...
حل تمارین نیم عمر
حل تمارین نیم عمر
حل تمارین نیم عمر
این مطلب شامل حل مسائلی مرتبط با مبحث نیم عمر خوهد بود. ...
نیم عمر
نیم عمر
نیم عمر
هسته‌های ناپایدار یا پرتوزا با گسیل پرتو به هسته‌های پایدار تبدیل می‌شوند. پرتوزایی بعضی هسته‌ها سریع و بعضی دیگر كند صورت می‌گیرد كه تفاوت بین هسته‌ها از این باب را با نیم عمر نشان می‌دهند. ...
حل تمارین ایزوتوپ(3)
حل تمارین ایزوتوپ(3)
حل تمارین ایزوتوپ(3)
در این مطلب شما با حل مسائلی مرتبط با مبحث ایزوتوپ آشنا خواهید شد. ...
حل تمارین ایزوتوپ(2)
حل تمارین ایزوتوپ(2)
حل تمارین ایزوتوپ(2)
در این مطلب شما با حل مسائلی مرتبط با مبحث ایزوتوپ آشنا خواهید شد. ...
حل تمارین ایزوتوپ(1)
حل تمارین ایزوتوپ(1)
حل تمارین ایزوتوپ(1)
این مطلب شامل حل مسائلی مرتبط با مبحث ایزوتوپ خوهد بود.
ایزوتوپ ها
ایزوتوپ ها
ایزوتوپ ها
در سال ١٢٣٩ شمسی (١٩١٠م) دانشمندان با مشكلی مواجه شدند و آن اینكه بعضی محصولات واپایشی ها. خواص شیمیایی یكسانی داشتند ولی خواص فیزیكی آنها متفاوت بود. ...
حل مسائل پرتوزایی (واپاشی)-(2)
حل مسائل پرتوزایی (واپاشی)-(2)
حل مسائل پرتوزایی (واپاشی)-(2)
در مبحث قبل دو نوع از واپاشی های (واپاشی آلفا و واپاشی بتا ) را مورد بررسی قرار دادیم. در این بخش می خواهیم نوع سومی از واپاشی ها را با حل مسئله ایی مرتبط با آن مورد بررسی قرار دهیم. با ما همراه باشید. ...
پرتوزایی (واپاشی)-(1)
پرتوزایی (واپاشی)-(1)
پرتوزایی (واپاشی)-(1)
همانطور كه می‌دانید رادرفورد برای شناسایی ساختار اتم، صفحات نازك طلا را توسط ذرّات بمباران كرده بعدها كه بحث‌های در مورد ساختار هسته مطرح شده بود ...
ساختار هسته
ساختار هسته
ساختار هسته
آیا تئوری یا مدلی برای هسته می‌توان ارایه كرد؟ آیا هسته هم مانند اتم دارای اجزاء كوچكتری است؟ چه نیرویی آنها را به هم پیوند می‌دهد؟ در اوایل قرن بیستم، سوال هایی اساسی برای دانشمندان مطرح شدند. ...
كشف پرتوی آلفا، بتا، گاما
كشف پرتوی آلفا، بتا، گاما
كشف پرتوی آلفا، بتا، گاما
در سال ١٢٣٢ شمسی (١٩٠٣ م) قدرت نفوذ این پرتوها با هم مقایسه شدند. در جدول زیر این مقایسه به صورتِ كمّی درج گردیده است. ...