تبیان، دستیار زندگی
در این درس با زمان آینده استمراری، قیدهای این زمان، کاربرد این زمان... آشنا خواهید شد....
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

آینده استمراری (future continuous tense)

اهداف درس(Objectives):      

       -  آشنایی با زمان آینده استمراری

       -  سوالی و منفی کردن این افعال

       -   قیدهای این زمان

       -   کاربرد این زمان

آینده استمراری (future continuous tense)

شرح درس:

آینده استمراری عملی راتوصیف می کند که به صورت استمرار درآینده به وقوع می پیوندد.

در فارسی امروزه چیزی به نام آینده استمراری وجود ندارد.

( ادامه کاری درنقطه زمان آینده با فعل آینده استمراری بیان می شود یا به عبارتی کارهای ناتمام آینده )

برای ساختن این زمان ازفرمول زیر استفاده می کنیم.

will  be  +  v. –ing

مثال   آینده استمراری (future continuous tense)

This time tomorrow I will be studying in the library.

همین موقع فردا، من مشغول مطالعه درکتابخانه خواهم بود.

After  the  meal , we  will  be  having  coffee .

I , you , he, she, it , we , they

Will  be  having

برای منفی کردن آن بعد ازفعل کمکی will کلمه ی not می آوریم.

You  wont  be  hearing  from  them .
و برای سوالی کردن آن will را به اول جمله می آوریم.
Will  you  be  hearing  from  them ?

آینده استمراری (future continuous tense)

علامت این زمان آینده استمراری (future continuous tense)
this time tomorrow, ( next quarter ) , at  this  time  next  year, all  the  day tomorrow , on  Friday  night , all  quarter , soon  over  the  weekend.
کاربرد 

1-  آینده ‌استمراری ‌عملی ‌ر ابیان می‌کند که ‌در نقطه‌ای‌ از آینده ‌در حال‌انجام گرفتن است .    ( at  a  given  time )

Don’t  call  my  roommate  tonight  between  7  and  11 .  He  will  be  studying  for  a  test  in  reading .

This  time  next  term  he'll  be  taking  engineering  courses .

2- آینده استمراری همچنین عملی رابیان می کند که به صورت استمرار در زمان های مختلف درآینده اتفاق خواهد افتاد .

( different  times )

I’ll  be  giving  surprise  quizzes  from  time  to  time .

3- آینده استمرای عملی را بیان می کند که در یک وقت نامعینی درآینده اتفاق خواهد افتاد .

( unknown time – indefinite time )

I  feel  that  I  will  be  hearing  from  her  soon .

به مقایسه دو جمله زیر توجه کنید آینده استمراری (future continuous tense)

A) :  I  am  seeing  ali  at  the  office  tomorrow .

B) :  I  will  be  seeing  ali  at  the  office .

جمله (A) نشان می دهد که گوینده وعلی عمدا”œ وقبلا”‌ بایکدیگرقرارملاقات گذاشته اند درحالی که جمله (B) نشان می دهد که گوینده و علی به طور عادی همدیگر را می ببیند و شاید هم همکار یکدیگر باشند.

4- اغلب آینده استمراری را موقعی به کارمی بریم که ازکسی بخواهیم کاری برایمان انجام دهد و یا راجع به قصد مردم سئوال کنیم .

Will  you  be  using  your  bicycle  this  evening ?  no, you  can  take  it .

به مقایسه دوجمله زیرتوجه کنید آینده استمراری (future continuous tense)

می شود فردا او را ببیند ؟  ( خواهـــش )

Will  you  see  him  tomorrow ?

ممکن  است فردا او را ببینید؟( احتمالا”)

Will  you  be  seeing  him  tomorrow?

5- به جای فعل آینده استمراری از ترکیب فعلی زیر نیز می توان استفاده کرد :

am,is, are  + going  to be  +  - ing

او تو را تماشا خواهد کرد .

He is going to be watching you .

6- جمله های آینده های استمراری باقیود  time, until, till,if , as, while, when  درالگوی زیر به کارمی روند.

جمله قیدی حال ساده یا حال استمراری ــــــــــــــــــــــــــــــ جمله اصلی ( آینده استمراری )

I'll  be  coming  home  while  you  are  getting  dinner  ready .

تست  آینده استمراری (future continuous tense)

آینده استمراری (future continuous tense)

A.   You 'd better go back now, your mother ………….. where you are.

1.    Will be wondering    2. Wonders     3. Is wondered        4. Will wonder

B.    The garden ………….. its best next month.

1.    Looks                       2. Will look       3. Will be looking      4. Has looked.

C.   you……….. your camera tomorrow or can I borrow it?

1.    Will be needing        2. Need            3. Would need         4. needed


مرکز یادگیری سایت تبیان

تهیه: سمیرا بادامستانی - تنظیم: یگانه داودی