تبیان، دستیار زندگی
پیدا کردن مقدار زاویه ی ظلی بر اساس کمان روبه رو...
عکس نویسنده
عکس نویسنده
نویسنده : خسرو داودی
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

زاویه ی ظلی

زاویه ظلی

موضوع:

دایره و زاویه

هدف:

پیدا کردن مقدار زاویه ی ظلی بر اساس کمان روبه رو

شرح فعالیت:

از نقطه ی A یک خط متقاطع با دایره و یک خط مماس بر آن رسم شده است.

اندازه ی کمان a و b و تفاضل آن ها کنار شکل نوشته شده است.

نقطه ی A و نقاط دیگر روی شکل را جا به جا کنید و بررسی کنید:

اولا چه رابطه ای بین اندازه ی کمان های a و b و زاویه ی وجود دارد؟

ثانیا چه رابطه ای بین اندازه ی کمان a و زاویه ی D وجود دارد؟

(زاویه ی D به زاویه ی ظلی مشهور است.)

تمرین:

در شکل d∥BC است. کدام عبارت زیر با زوایه ی A مساوی است؟زاویه ظلی

الف) B̂                                 ب) نصف کمان  AB

ج) نصف کمان AC                 د) هر سه مورد

راهنمایی


گروه ریاضی مرکز یادگیری سایت تبیان - داودی، طاهری و نوربخش

تهیه: طاهری - تنظیم: داودی