تبیان، دستیار زندگی
امروز و به هنگام حضور رهبری در کرمانشاه مردمی که دیدن آفتاب روی رهبر را به خواب شیرین صبحگاهی ترجیح داده بودند، دست به دست، تصاویر رنگی و زیبای رهبر را می گرداندند و در هر گوشه فریاد و زمزمه رهبرم به شهرمان خوش آمدی گوش را نوازش می داد.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

استقبال کرمانشاهی‌ها ازرهبری+عکس


امروز و به هنگام حضور رهبری در کرمانشاه مردمی که دیدن آفتاب روی رهبر را به خواب شیرین صبحگاهی ترجیح داده بودند، دست به دست، تصاویر رنگی و زیبای رهبر را می گرداندند و در هر گوشه فریاد و زمزمه "رهبرم به شهرمان خوش آمدی" گوش را نوازش می داد.
مردم خوب کرمانشاه، پیر و جوان از نخستین ساعات بامداد امروز صبح در مسیر استقبال از رهبر خود پیاده و با عشق و شور و شوق فراوان به سمت استادیوم آزادی در حال حرکت بودند.

دوچرخه سواری در حالیکه دوچرخه اش را سراسر پرچم زده بود با پارچه ای آبی رنگ که بر دوچرخه اش کشیده بود انگار فریاد می زد: ای آبی آرامش به شهر من خوش آمدی، با وجود تو قلبمان آرام و پراز شادی است.

کودکان سربندهای سبز و سرخ بر سرو دست بسته و با نگاه های پرمهرشان سراسر مسیر را جستجو می کردند تا آن مرد مهربان دوست داشتنی را که همیشه وصفش را شنیده بودند، ببینند.

آنان دیدن آفتاب روی رهبرشان را به خواب شیرین صبحگاهی ترجیح داده بودند. آری این است شوق انتظار. درهرجا شیرینی و شکلات و شربت بود که شور و شیرینی به کام مردم می ریخت.

مردم دست به دست تصاویر رنگی و زیبای رهبرشان را می گرداندند و بوسه می زدند و در هر گوشه فریاد و زمزمه رهبرم به شهرمان خوش آمدی گوش ها را نوازش می داد.

مردی پیر در حالیکه ویلچر پسرش را هل می داد، نگاهش به روبرو بود. جایی که قرار بود مرادش از راه برسد و او با امید، نگاه مهربان رهبرش را تمنا می کرد.

جوانان شهر شاد و سرزنده می خندیدند و همراه و همدل در کنار مسیر ایستاده بودند.

"او می آید" این جمله ای بود که امروز برلب هرکس جاری بود. امامم، رهبرم خوش آمدی، به قلبم به شهرم و به سرزمین زخمی ام خوش آمدی که دست و نگاه مهربان تو مرهم تمام دردهای ماست.

 • استقبال کرمانشاهی‌ها ازرهبری
  استقبال کرمانشاهی‌ها ازرهبری
 • استقبال کرمانشاهی‌ها ازرهبری
  استقبال کرمانشاهی‌ها ازرهبری
 • استقبال کرمانشاهی‌ها ازرهبری
  استقبال کرمانشاهی‌ها ازرهبری
 • استقبال کرمانشاهی‌ها ازرهبری
  استقبال کرمانشاهی‌ها ازرهبری
 • استقبال کرمانشاهی‌ها ازرهبری
  استقبال کرمانشاهی‌ها ازرهبری
 • استقبال کرمانشاهی‌ها ازرهبری
  استقبال کرمانشاهی‌ها ازرهبری
 • استقبال کرمانشاهی‌ها ازرهبری
  استقبال کرمانشاهی‌ها ازرهبری
 • استقبال کرمانشاهی‌ها ازرهبری
  استقبال کرمانشاهی‌ها ازرهبری
 • استقبال کرمانشاهی‌ها ازرهبری
  استقبال کرمانشاهی‌ها ازرهبری
 • استقبال کرمانشاهی‌ها ازرهبری
  استقبال کرمانشاهی‌ها ازرهبری
 • استقبال کرمانشاهی‌ها ازرهبری
  استقبال کرمانشاهی‌ها ازرهبری
 • استقبال کرمانشاهی‌ها ازرهبری
  استقبال کرمانشاهی‌ها ازرهبری
 • استقبال کرمانشاهی‌ها ازرهبری
  استقبال کرمانشاهی‌ها ازرهبری
 • استقبال کرمانشاهی‌ها ازرهبری
  استقبال کرمانشاهی‌ها ازرهبری
 • استقبال کرمانشاهی‌ها ازرهبری
  استقبال کرمانشاهی‌ها ازرهبری
 • استقبال کرمانشاهی‌ها ازرهبری
  استقبال کرمانشاهی‌ها ازرهبری
 • استقبال کرمانشاهی‌ها ازرهبری
  استقبال کرمانشاهی‌ها ازرهبری
 • استقبال کرمانشاهی‌ها ازرهبری
  استقبال کرمانشاهی‌ها ازرهبری
 • استقبال کرمانشاهی‌ها ازرهبری
  استقبال کرمانشاهی‌ها ازرهبری
 • استقبال کرمانشاهی‌ها ازرهبری
  استقبال کرمانشاهی‌ها ازرهبری
 • استقبال کرمانشاهی‌ها ازرهبری
  استقبال کرمانشاهی‌ها ازرهبری
بخش سیاست تبیان

منبع :فارس