تبیان، دستیار زندگی
پیدا کردن مقدار زاویه ی داخل دایره با توجه به کمان های ایجاد شده...
عکس نویسنده
عکس نویسنده
نویسنده : خسرو داودی
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

زاویه های داخل دایره

زاویه های داخل دایره

موضوع:

دایره و زاویه

هدف:

پیدا کردن مقدار زاویه ی داخل دایره با توجه به کمان های ایجاد شده

شرح فعالیت:

دو وتر متقاطع در یک دایره رسم کرده ایم. همان طور که در شکل می بینید این دو وتر دو کمان a و b را روی دایره ایجاد کرده اند. اندازه ی دو وتر و مجموع آن ها در کنار شکل نوشته شده است.

زاویه ی بین دو وتر نیز مشخص است...

با حرکت دادن نقاط A، B، C و D بگویید چه رابطه ای بین اندازه ی کمان ها و زاویه ی بین دو وتر وجود دارد؟

تمرین:

در شکل مقابل اندازه ی کمان خواسته شده چقدر است؟

زاویه های داخل دایره

الف) 60 درجه

ب) 40 درجه

ج) 30 درجه

د) 20 درجه

راهنمایی


گروه ریاضی مرکز یادگیری سایت تبیان - داودی، طاهری و نوربخش

تهیه: طاهری - تنظیم: داودی