تبیان، دستیار زندگی
پیدا کردن مقدار زاویه ی خارج دایره و مماس کمان های ایجاد شده...
عکس نویسنده
عکس نویسنده
نویسنده : خسرو داودی
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

زاویه های خارج از دایره

زاویه های خارج از دایره

موضوع:

دایره و زاویه

هدف:

پیدا کردن مقدار زاویه ی خارج دایره و مماس کمان های ایجاد شده

شرح فعالیت:

از نقطه ی A، بیرون دایره، دو پاره خط رسم کرده ایم تا دایره را در چهار نقطه قطع کنند.

اندازه ی کمان های ایجاد شده بین این نقاط و تفاضل آنها در کنار شکل نوشته شده است.

با حرکت دادن نقاط A، B و C بررسی کنید در حالت های مختلف چه رابطه ای بین زاویه ی A و کمان های a و b وجود دارد.

تمرین:

در شکل زیر اندازه ی زاویه ی A چند درجه است؟زاویه های خارج از دایره

الف) 60 درجه

ب) 40 درجه

ج) 30 درجه

د) 50 درجه

راهنمایی


گروه ریاضی مرکز یادگیری سایت تبیان - داودی، طاهری و نوربخش

تهیه: محمد طاهری - تنظیم: یگانه داودی