تبیان، دستیار زندگی
کســــانی که وارد جهنـــم می‌شوند
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

کســــانی که وارد جهنـــم می‌شوند!

گروه‌هایی که قرآن می‌گوید وارد جهنـــــم می‌شوند عبــارتند از :

جهنم

1ـ کافران :

بقره/90 ، 104 ، 126 - آل عمران/ 4 ، 10 ، 12 ، 56 ، 91 ، 106 ، 131 -  نساء/ 14 ،18 ،37 ،55 ،56 ،102 ،151 ،161 ،168 ،169 ،-  انعام/ 30 ،47 ،70 ،170 -  انفال/ 14 ،35  -  مائده/ 10 ،36 ،37 ،68 -  توبه/ 3 ،49 -  یونس/ 4 ،70 -  عنکبوت/ 54 -  فاطر/ 7 -  شوری/ 26 -  جاثیه/ 11 -  احقاف/ 34 -  مجادله/ 4 ،5 -  ملک/ 6 ،28 -  معارج/ 1 -  احزاب/ 8 -  فصّلت/ 27 -  فتح/ 25 -  ابراهیم/ 2 ،22 -  غاشیه/ 24 .

لازم به ذکر است که بیشترین آیات جهنم ،مربوط به کــافران است .

2ـ ظالمان و ستمگران:

آل عمران/ 151 -  نساء/ 168 ،169 -  مائده/ 129 -  اعراف/ 41 -  نحل/ 113 ،85 -  کهف/ 29 -  حج/ 25 -  انبیاء/ 29 -  مریم/ 72 -  ابراهیم/ 22 -  شوری/ 21 ،44 ،45 -  زخرف/ 39 ،65 -  سبأ/ 42 -  طور/ 47 -  فرقان/ 19 ،37 -  جن/ 15 -  انسان/ 31 .

3ـ مشرکان:

توبه/ 17 -  اسراء/ 39 -  احقاف/ 26 -  بینه/ 6 .

4ـ منافقان:

نساء/ 138 ،140 ،145

5ـ طغیانگران و مستکبران:

نساء/ 173 -  اعراف/ 36 ،40 ،41 -  مؤمن/ 48 ،49 ،60 ،72 ،76 -  احقاف/ 20 -  زمر/ 60 - ص/ 55 ،56 -  جاثیه/ 8 -  ق/ 24 -  مدثر/ 16 -  نبأ/ 21 ،22 -  نازعات/ 37 .

6ـ پیروی از شیطان:

اعراف/ 18 -  لقمان/ 21 -  ابراهیم/ 22 .

7ـ تکذیب کنندگان آیات الهی:

بقره/ 10 ،24 -  اعراف/ 36 -  مائده/ 10 ،68 -  انعام/ 49 -  فرقان/ 11 ،20 -  سجده/ 20 -  سبأ/ 5 ،38 ،42 -  طه/ 20 -  شعرا/ 189 -  واقعه/ 50 -  الرحمان/ 42 -  حدید/ 19 -  ملک/ 9 -  نغابن/ 10 -  مرسلات/ 34 -  مطففین/ 17 -  لیل/ 16 .

8ـ مرتدان:

بقره/ 217 -  آل عمران/ 88 -  توبه/ 17 -  بینه/ 6 .

9ـ بت پرستان :

احقاف/ 21 .

10ـ فسادکنندگان :

نحل/ 88 -  بروج/ 10 .

11ـ آدمهای شقی و خبیث :

انفال/ 37 -  اعلی/ 11 -  لیل/ 15 .

12ـ شیاطین و جن :

اعراف/ 179 -  مریم/ 68 ،69 ،70 ،71 ،72  -  سجده/ 13 .

13ـ فاسقان :

اعراف/ 165 -  انعام/ 49 -  سجده/ 20 -  احقاف/ 20 .

14ـ کسانی که آخرت را به دنیا فروختند :

بقره/ 86 .

15ـ کسانی که غرق گناهند :

بقره/ 81 .

16ـ آشکارا گناه کنندگان :

احزاب/ 30 .

17ـ ربا خواران :

بقره/ 275 -  آل عمران/ 130 ،131 .

18ـ مترفین :

مؤمنون/ 64 .

19ـ اعراض کنندگان از ذکر خدا :

جن/ 17 .

20ـ منع کنندگان کار خیر :

ق/ 25 .

21ـ اصحاب شمال :

واقعه/ 41 .

22ـ فراموش کنندگان آخرت و قیامت و جهنم :

اسراء/ 10 -  سجده/ 14 -  ص/ 26 -  جاثیه/ 34 -  الرحمن/ 42 -  طور/ 14 -  مدثر/ 46 .

23ـ پیروان ستمگران :

هود/ 113 .

24ـ مسخره و استهزای آیات الهی :

کهف 106 -  جاثیه/ 10 ،35 .

عذاب جهنم

25ـ کسانی که مانع راه یابی مردم به حق می‌شوند و سد عن سبیل الله می‌کنند :

نساء/ 55 -  نحل/ 94 -  مجادله/ 16 .

26ـ کسانی که با دستورات خدا و پیامبر مخالفت می‌کنند :

نساء/ 115 -  جن/ 33 .

27ـ کسانی که از عقل و چشم و گوششان در راه یابی به حق استفاده نمی‌کنند :

اعراف/ 179 -  ملک/ 10 .

28ـ کسانی که امید به ملاقات خداوند ندارند و به دنیا راضی اند:

یونس/ 7 ،8 .

29ـ کسانی که به نعمت های خدا کفران می‌ورزند:

ابراهیم/ 28 ،29 ،30 .

30ـ دنیا پرستان :

اسراء/ 18 -  هود/ 15 ،16 -  نازعات/ 38 .

31ـ زر اندوزان :

توبه/ 34 ،35 -  الحاقه/ 28 ،29 ،30 ،31 -  همزه/ 2 ،3 ،4 ،5 ،6 -  مسد/ 2 ،3 .

32ـ فرار از جهاد ( زحف ) :

انفال/ 15 ،16 -  توبه/ 81 .

33ـ آدم کشان :

مائده/ 32 -  نساء/ 93 -  آل عمران/ 21 .

34ـ ترک کنندگان نماز :

مدثر/ 43.

35ـ ترک کنندگان اطعام به مساکین و فقرا :

مدثر/ 44 .

36ـ همنشینان با اهل باطل :

مدثر/ 45 .

37ـ کسانی که زکات نمی‌دهند :

فصلت/ 7 -  توبه/ 35 .

38ـ خورندگان مال یتیم :

نساء/ 10 .

39ـ کم فروشان :

مطففین/ 1 ،4 ،5 ،7 .

40ـ عیب جویان :

همزه/ 1 ،2 ،3 ،4 .

41ـ غیبت کنندگان :

همزه/ 1 ،2 ،3 ،4 .

42ـ اسراف کنندگان :

مؤمن/ 43 -  اسراء/ 27 .

43ـ مجرمان :

مریم/ 86 -  زخرف/ 74 -  مدثر/ 41 -  اعراف/ 40 ،84 ،133 -  حجر/ 12 ،58 -  فرقان/ 31 -  نمل/ 69 -  قمر/ 47 - الرحمن/ 41 ،42 ،43 ،44 ،45 -  معارج/ 11 -  طه/ 74 .

44ـ تعدّی کنندگان از حدود الهی :

نساء/ 14 -  بقره/ 187 ،229 ،230 -  طلاق/ 1 .

45ـ دشمنان خدا و پیامبر و ائمه :

فصّلت/ 28 .

ضمناً آنچه ما در این موضوع نقل کردیم با استفاده از معجم قرآن و سیری در آیات جهنم و استفاده از تفاسیر موضوعی و به ویژه تفسیر پیام قرآن ،ج 6 مبحث دوزخ می‌باشد.

بخش قرآن تبیان


منبع:

کتاب جهنم و عذاب های جهنم نوشته حیدر قنبری