تبیان، دستیار زندگی
میزان کتاب و کتابخوانی با توسعه و پیشرفت کشورها رابطه مستقیم دارد. کشورهای پیشرفته از آمار بالای کتابخوانی برخوردارند، به همین دلیل ترجیح می دهند تا ابتدا یک کتاب را بخوانند تا فیلم آن را ببینند چرا که به مطالعه به عنوان یکی از ملزومات زندگی مانند غذا خور
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

کتاب یا فیلم ؟


میزان کتاب و کتابخوانی با توسعه و پیشرفت کشورها رابطه مستقیم دارد. کشورهای پیشرفته از مار بالای کتابخوانی برخوردارند، به همین دلیل ترجیح می دهند تا ابتدا یک کتاب را بخوانند تا فیلم ن را ببینند چرا که به مطالعه به عنوان یکی از ملزومات زندگی مانند غذا خوردن یا خوابیدن نگاه می کنند و معتقدند که انسان بدون غذا خوردن نمی تواند به زندگی اش ادامه دهد


کتاب یا فیلم ؟
رستگاری با دانش جمعی

در پرتو نظریه پردازی های تو در توی جدید كه بی گمان دستاوردی است پر اعتبار از خردورزی و فرهنگسازی انسانی، بسیاری از قطعیت های به ظاهر برگشت ناپذیر كنار زده شده اند، اما این قطعیت كماكان به قوت خود باقی و پایدار است كه انسان بی بهره از «دانش و کتاب» ـ هر قدر هم كه هوشمند باشد ـ به تعبیری، بیرون و بر كنار از تاریخ خواهد ماند و به مثابه موجودی بدون «گذشته» در غفلتی غم انگیز «ینده» ای هم نخواهد داشت.

این فرض چه بسا كه درباره فرد یا شماری از افراد مصداق هایی عینی پیدا كند، ولی هنگامی كه به موجودیت ملی و حیات مستدام ملتی بزرگ می رسیم، سهم و نقش مطالعه و دانش جمعی مردم را چون كلید رمز بقا و رستگاری می یابیم.

با تأملی بر این مفهوم، ارج و اهمیت و نقش افرادی گمنام و نام ور را در متن تاریخ و حیات و هستی تاریخ ملت ها در می یابیم. درنگی كوتاه بر این معنا، گاه به گونه ای مدار و محور سلسه ای از ضرورت های سرنوشت ساز، به ویژه با درك عمیق حساسیت های مقطع ها و دوران هایی سرشار از پیچیدگی، نشان از شعور و روشن بینی و واقع نگری می گیرد.

بر اساس این مفهوم وقتی به موجودیت ملی و حیات مستدام ملتی بزرگ می رسیم، سهم و نقش دانش جمعی مردم را مانند كلید رمز بقا و رستگاری می یابیم. بنابر این می توان گفت،انسان بی بهره از «دانش و کتاب» ـ هر قدر هم كه هوشمند باشد ـ به تعبیری، بیرون و بر كنار از تاریخ است و چون موجودی بدون «گذشته» در غفلتی غم انگیز «ینده» ای هم نخواهد داشت . کلید رستگاری و سرافرازی هر ملتی در گرو دانش جمعی مردم ن است.

انسان بی بهره از «دانش و کتاب» ـ هر قدر هم كه هوشمند باشد ـ به تعبیری، بیرون و بر كنار از تاریخ است و چون موجودی بدون «گذشته» در غفلتی غم انگیز «ینده» ای هم نخواهد داشت .

کتاب یا فیلم،کدامیک مقدم ترند؟

رمان های درخور و جذاب، اغلب توجه بسیاری از سینماگران را به خود جلب می کند تا بر مبنای ن فیلم بسازند.نان بر این باورند کتاب هایی که با ترافیک خواننده روبرو هستند می توانند بینندگان بسیاری را به خود جذب كنند و با موفقیت همراه باشند، به همین دلیل در برخی موارد با موفقیت و در پاره ای موارد با ناکامی روبرو می شوند.

در یک نظر سنجی مشخص شد 63 درصد از اروپایی ها و82 درصد از مریکایی ها ترجیح می دهند اول کتاب بخوانند تا فیلم ن کتاب را ببینند و این در حالی است که در کشورهای فریقایی و سیایی 85 درصد مردم ترجیح می دهند که فیلم ببینند تا کتاب بخوانند.

کتاب یا فیلم ؟

میزان کتاب و کتابخوانی با توسعه و پیشرفت کشورها رابطه مستقیم دارد. کشورهای پیشرفته از مار بالای کتابخوانی برخوردارند، به همین دلیل ترجیح می دهند تا ابتدا یک کتاب را بخوانند تا فیلم ن را ببینند چرا که به مطالعه به عنوان یکی از ملزومات زندگی مانند غذا خوردن یا خوابیدن نگاه می کنند و معتقدند که انسان بدون غذا خوردن نمی تواند به زندگی اش ادامه دهد . اما در کشورهای در حال توسعه کتاب نقش بسیار کمرنگ در زندگی مردم دارد و تنها به عنوان یک وسیله سرگرمی، ن هم در مواقع بیکاری به ن نگاه می شود و به همین دلیل دیدن فیلم را به خواندن کتاب ترجیح می دهند؛گرچه بسیاری از فیلم هایی که از روی کتاب ها ساخته می شود با حضور ستارگان سینما ساخته می شود، اما تحقیقات نشان داده مطالعه کتاب بسیار لذتبخش تر از دیدن فیلم است.

بسیاری معتقدند که کتاب ها طولانی هستند و شاید روزها وقت شخص گرفته شود تا یک کتاب را بخواند. به همین علت ترجیح می دهند تا همان کتاب را به صورت فیلم در 2 ساعت ببینند. اما بسیاری از کارشناسان معتقدند که بهترین فیلم ها هم نتوانسته از ارزش کتابی كه از ن اقتباس شده کم کند،یا خرید و انتشار ن را تحت الشعاع قرار دهد. نها معتقدند که در هیچ جا نمی توان فیلمی را پیدا كرد كه بتواند داستانی را بهتر از قلم نویسنده خلق کند و در تمام مواردی که از روی کتاب ها فیلم ساخته شده، نسخه کتاب بسیار زیباتر بوده است.

فرآوری: رویا فهیم

بخش کتاب و کتابخوانی تبیان


منابع: خبرگزاری کتاب ایران