تبیان، دستیار زندگی
شتاب لحظه‌ای
شتاب لحظه‌ای
شتاب لحظه‌ای
بنابراین اگر رابطه سرعت بر حسب زمان داده شده بود با مشتق گیری از آن می‌توان شتاب لحظه‌ای را به دست آورد. ...
مفهوم شتاب
مفهوم شتاب
مفهوم شتاب
ایده شتاب از مفهوم سریع و سریعتر شدن حركت (یا كند و كندتر شدن حركت) اقتباس شده است. اما تعریف جدید آن نكات بیشتری را دربردارد. ...
سرعت متوسط
سرعت متوسط
سرعت متوسط
آنچه كه اكنون می‌خواهیم انجام دهیم تعریف یك كمیت فیزیكی است كه هم تندی و هم جهت حركت را همزمان نشان دهد. نكته كلیدی در شروع این مبحث بردار جابجایی می‌باشد. ...
حركت درفضای دو و سه بعدی
حركت درفضای دو و سه بعدی
حركت درفضای دو و سه بعدی
تا كنون ما حركت‌هایی را بررسی نمودیم كه در راستای خط مستقیم صورت می‌پذیرفت. (مثل حركت مورچه بر محور x در شكل زیر) اما در حالت كلی ممكن است حركت در فضای دو بعدی (حركت لاك پشت) یا سه بعدی (زنبور) صورت گیرد. ...