تبیان، دستیار زندگی
اهداف درس(Objectives): - آشنایی با زمان ماضی بعید - سوالی و منفی کردن این افعال - قیدهای این زمان - کاربرد این زمان...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

ماضی بعید(past perfect tense)

اهداف درس(Objectives):

  • آشنایی با زمان ماضی بعید
  • سوالی و منفی کردن این افعال
  • قیدهای این زمان
  • کاربرد این زمان

ماضی بعید(past perfect tense)

شرح درس:

ماضی بعید توصیف کننده عملی است که درگذشته دور قبل از یک گذشته ساده به وقوع پیوسته باشد . برای ساختن آن ازفرمول زیر استفاده می کنیم .

Had   +   pp.

I , you , he , she , it, we , they

had

Arrived

The  lecture  didn't  begin  until  every  one  had  arrived.    

بنابراین ماضی بعید همیشه همراه یک گذشته ساده به کارمی رود که اولین عمل ماضی بعید است و دومین عمل گذشته ساده ماضی بعید نشان می دهد که اولین عمل قبل از اینکه دومین عمل شروع شود کاملا“ تمام شده است .

when  I  got  home , my  roommate  had  already  cleaned  the  apartment .

اما اگر وقت مشخصی درگذشته داده شود (Specific Past) فقط از ماضی بعید درجمله استفاده می شود.

I  had  never  heard  him  speak  before  last  week .

ماضی بعید(past perfect tense)

علامت شناسایی :

  1. 1- after که بعد ازآن اکثراً ماضی بعید به کار می رود. مانند :

after  he  had  finished  his  work , he  went  home .

بعد از اینکه کارش راتمام کرده بود به منزل رفت .

ممکن است after  باگذشته ساده هم به کار رود.

After  I  finished  reading  the  book , I  lent  it  to  ali .

نکته :

به جای به کار بردن ( ماضی بعید + after ) می توان از (.having + pp) استفاده کرد و عملی رانشان می دهد که دوعمل همزمان صورت نگرفته است .

Having  finished  my  home  work , I  went  to  bed .

بعد ازاینکه تکلیفم راتمام کردم ( با تمام کردن تکلیفم ) به رختخواب رفتم .

  1. 2- When   چون این  کلمه به تنهایی نمی گوید کدام عمل اول صورت گرفته بنابراین بعد ازآن ماضی بعید به کار می رود. وقتی که دو عمل همزمان اتفاق افتاده باشد.

When  he  had  shut  the  window , we  opened  the  door  of  the  cage.

هنگامی که او پنجره را بسته بود ما درب قفس را باز کردیم ( یعنی ما منتظریم که پنجره کاملا“ بسته شود قبل ازاینکه درب قفس بازشود. ) اما اگر دو عمل درگذشته همزمان صورت گرفته باشد تنها از گذشته ساده استفاده می شود:

when  the  doctor  gave  his  lecture , he  sat  down.

  1. 3- before  این کلمه  با ماضی ساده به کار می رود.

Before  I  arrived , the  library  had  closed.

  1. 4- scarcely, already, just :

این کلمات برای نشان دادن تازگی یک عمل درجملات ماضی بعید به کارمی روند.

When  I  arrived , the  lecture  had  just  begun .

When  I  opened  it , the  person  had  already  left .

I  had  scarcely  pulled  the  cover  over  me  when  the  phone  rang .

توجه :  

ماضی بعید در نقل قول غیرمستقیم درصورتی که فعل گزارشی جمله گذشته باشد به جای ماضی مطلق و ماضی نقلی به کارمی رود . همچنین از این زمان درشرطی نوع سوم استفاده می شود. ( در خصوص نقل قول و جملات شرطی بعداً صحبت خواهیم کرد.)

He  said  that  he  had  known  her  well.

نکته :      

 افعال : knowing , understanding  به طور عادی درماضی بعید استفاده نمی شوند به جز موقعی که همراه با توضیحی بیاید که یک دوره از زمان را تفکیک کند.

When she had known me for a year she invited me to tea.

تست ماضی بعید(past perfect tense)ماضی بعید(past perfect tense)ماضی بعید(past perfect tense)

1) John passed the exam because he ………. enough before taking it.

ماضی بعید(past perfect tense)a) had studied       b) has studied          c) would study          d) was studying

*جمله قبل از because زمان گذشته است و بعد از آن ماضی بعید استفاده می كنیم.

جان امتحانش را پاس كرد چون درس هایش را قبل از امتحان خوب مطالعه كرده بود. پس اولین عمل را به ماضی بعید می نویسیم یعنی خوب درس خوانده و بعد امتحان داده است. امتحان دادن را به گذشته ساده می نویسیم. پس گزینه a درست است.ماضی بعید(past perfect tense)

2) I ………..the rooms before they arrived.

a) cleaned       ماضی بعید(past perfect tense) b) had cleaned

c) cleaning             d) have cleaned

*قبل از این كه آن ها برسند من اتاقم را تمیز كرده بودم. دو تا عمل در گذشته انجام دادم. اول تمیز كردن اتاق ها بوده، دومین عمل رسیدن آنها بوده است. اولین عمل را به ماضی بعید می نویسیم و جلوی before گذشته ساده قرار گرفته است. پس با توجه به جمله این كه بعد از before آمده است و گذشته ساده است پس گزینه b درست است.

3) The lady ………..the dinner before her husband arrived.

a) will cook      ماضی بعید(past perfect tense)b) had cooked          c) would cook          d) has cooked

*آن بانو قبل از اینكه شوهرش برسد غذا را پخته بود. جمله بعد از before گذشته ساده است و پشت آن ماضی بعید قرار می گیرد. گزینه b درست است.

4) The guests left after they ………… lunch.

a) have eaten      b) eat                      c) ate                ماضی بعید(past perfect tense)d) had eaten

*مهمان ها بعد از اینكه ناهارشان را خورده بودند رفتند. پس مهمان ها دو تا كار انجام دادند اول ناهار خوردند بعد رفتند. عملی كه اول انجام دادند خوردن ناهار بوده است پس باید ماضی باشد و عملی كه بعد از آن انجام شده گذشته ساده است. پس گزینه d درست است.


مرکز یادگیری سایت تبیان

تهیه: سمیرا بادامستانی - تنظیم: یگانه داودی