تبیان، دستیار زندگی
در این جا به تحلیل 5 مدار با شکل های متفاوت با استفاده از قوانین کریشهف می پردازیم. که در هر کدام نحوه بستن و تهداد مقامت ها و باتری ها متفاوت است....
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

تحلیل 5 مدار با قوانین كریشهف

پنج مدار مختلف در شكل های زیر مشاهده می شوند. به وسیله ماوس، آن ها را انتخاب نموده، به تحلیل آن توجّه كنید.

تحلیل 5مدار با قوانین كریشهف
تحلیل 5مدار با قوانین كریشهف
مدار 1

مدار 2

تحلیل 5مدار با قوانین كریشهف
تحلیل 5مدار با قوانین كریشهف

مدار 3

مدار 4

تحلیل 5مدار با قوانین كریشهف
مدار 5

مرکز یادگیری سایت تبیان - تهیه: مجید محسنی

تنظیم: نسیم گنجی منش