وب سایت موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان
وب سایت موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان
سه شنبه 3 اسفند 1395 - 24 جمادي الاول 1438 - 21 فوريه 2017
- آشنایی با زمان آینده ساده - سوالی و منفی کردن این افعال - قیدهای این زمان - کاربرد این زمان...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

 زمان آینده ساده  (Simple  future  tense)

 زمان آینده ساده (simple future tense)

اهداف درس(Objectives):

 1. - آشنایی با زمان آینده ساده
 2. - سوالی و منفی کردن این افعال
 3. - قیدهای این زمان
 4. - کاربرد این زمان

شرح درس:

 

زمان آینده ساده عملی را نشان می دهد که در آینده اتفاق خواهد افتاد . 

 

برای ساختن آن از فرمول زیر استفاده می کنیم .

 will   ( shall ) +  فعل زمان حال  

رایج ترین فعل کمکی زمان آینده will است و shall بیشتر جنبه رسمی و ادبی پیدا کرده است .

 زمان آینده ساده (simple future tense)

علامت این زمان قیود زمانی :

tomorrow , next … ,  10  days  later  ,  in 2  hours ( in +  مدت زمان  ) , from  now  on , the  following , the  day after , soon , before long , in future , from now  onward ,

 this  coming  week – end

 

من فردا به شما تلفن خواهم زد.                 

I  will  telephone you tomorrow .

یاد آوری زمان آینده ساده (simple future tense)

راه های دیگری نیز برای نشان دادن زمان آینده داریم از قبیل :

I  meet  him  tomorrow .  ( simple  present  with  time  expression . )

I  am  meeting  him .  ( present  progressive )

I  am  going  to  meet  him  tomorrow .  ( be  going  to )

I  will  be  meeting  him  tomorrow . ( future  progressive )

They  are  to  be  here  at  10 o’clock .  ( be + to + simple  v. )

They  may  go  to  the  cinema  tonight .  ( aux.  +  simple  v. )

 

برای سوالی کردن این زمان فعل کمکی will را به اول جمله می آوریم :

Will  he  telephone  you  next  Friday ?

 

و برای منفی کردن آن بعد از will کلمه not می آوریم :

Shall not          shan’t           Will not              won’t

I think I will not ( won't ) stay at home this evening

 

و منفی و سوالی این زمان بصورت زیراست :

Will he not work ? ( won’t he work ?) 

کاربرد زمان آینده :

 1. 1- برای بیان قصد گوینده ، تفکروایده اودرباره آینده که اکثرا“ باافعال واصطلاحات زیرمی‌آید.

Think , know , believe , hope, suppose, expect, sure,…. Probably

I shall hope  to see you when we return to town.

I am sure that he will come back .

Do you think we'll win the match ?

 1. 2- عملی که بصورت عادت درآینده صورت می گیرد.

بهاردوباره می آید.                                                      

 Spring will come again.

احتمالا“ درامتحان ردمی شوم ( همیشه اینطورمی شود).          

 I'll  probably  fail the quiz
 1. 3- درروزنامه ها واخباربرای اعلان وآگاهی ازطرحهای آینده .

The president will open the new heliport tomorrow.

رئیس جمهور فردافرودگاه جدید هلیکوپترراافتتاح خواهد کرد.

 1. 4-هنگامی که هم اکنون تصمیم گرفته ایم کاری راانجام دهیم ( arrangement ) یا قصد انجام آن راداشته باشیم will   بکارنمی بریم .

I  can  not  meet  you   tomorrow  because  my  parents  are  coming  to  see me . ( not :….will come to see me. )

 

Ali  is  playing  tennis  on  Monday .  ( not :  will  play … )

Shall- will  :

برای آینده ساده هیچ فرقی بین shall و will وجود ندارد. اما will بیشتراز shall به کارمی رود. درصبحت ها و نوشتارهای رسمی shall بیشتر به کار می‌رود .

 will بادوم شخص برای یک پیشنهاد ، تقاضا ویایک دعوت بکارمی رود.

Will you shut the door ?

(asking someone to do ) will you answer the telephone please ?

won’t you please join me for a cup of coffee ?

I need some money . Don’t worry, I’ll lend you some .

 

 هنگامی که تصمیم بگیریم درزمان صحبت کاری انجام بدهیم ( قصد و منظور) Will  بکارمی‌بریم .

I will wait for you .

 

اما اینگونه جملات را نمی توانیم با زمان حال ساده بیان کنیم .

I'll go and shut it. ( not : I go …)

 

اما shall هنگامی به کار می رود که قصد و منظور درکار نباشد .

I  shall  be 25  next  month.

 

ماه آینده 25 ساله می شوم ( نشان می دهد که عمل درآینده انجام خواهد گرفت بدون اینکه فاعل دخالتی درآن داشته باشد). ازاین رو اینگونه جملات را آینده خالص یا ( pure future )  گویند.

 

(فعل اصلی ) Will+ main verb  همچنین می تواند باافعالی که مربوط به حس ، فکر و یا مالکیت باشد به کاررود.

( senses- emotion- thinking – possession )

فردا شما را می بینم .                   

I ‘ll see you tomorrow.

شماراخواهم بخشید.                         

 I will forgive you.

 shall رامی توان برای بیان یک پیشنهاد ویاکسب اجازه بکاربرد.

( پیشنهاد )                 

shall we take a taxi ?

( اجازه )   

shall I come in ?

برای موافقت یا امتناع ( refuse ) از انجام کاری will بکار می بریم .

The car won't start. ( = the car "refuses " to start )

اگرقول بدهیم کاری راانجام دهیم will بکارمی بریم.

قول می دهم آنچه راکه گفتی به علی نگویم .

I won’t tell Ali what you said . I promise

درسوالات

shall I ….  یا  shall we …..?
برای پیشنهاد انجام کاری دیگر will بکارنمی بریم.
Shall I open the window ?

:Be going to
فرم:

be going to  نشان دهنده این است که فاعل آگاهانه ویا ازروی قصد قبلی درآینده قصد انجام کاری رادارد. درحالیکه will ازروی تصمیم قبلی نیست بنابراین فرم be going to  درموارد زیربکارمی رود :

 1. 1- قصد ومنظور   ( intention ):

عملی رابیان می کند که کارمطمئنا“ ( certainty ) انجام خواهد گرفت . این تصمیم همیشه باقصد قبلی است .

Look at the sky. It's going to be a beautiful day.

 

اگربخواهیم اطمینان ازانجام کاری رابا will بیان کنیم باافعالی مثل  think ,certain , sure , know  می آوریم .

Look at the sky. I’m sure it will be a beautiful day.

 

 یادآوری زمان آینده ساده (simple future tense)

 گاهی be going to وwill  هردودریک موقعیت بجای هم بکارمی روند.

My parents will arrive ( are going to arrive ) at 8 tonight.

نکته 1  زمان آینده ساده (simple future tense)

 هنگامی که بخواهیم مقصودمان راتأکید کنیم عبارت be going to  می تواند همراه یک عبارت زمانی استفاده شود.

He is going to be a dentist when he grows up.

نکته 2  زمان آینده ساده (simple future tense)

معمولا“ فعل  go و  come رادرعبارت be going to استفاده نمی کنند بلکه بجای آن ازحال استمراری کمک می گیرند. بجای اینکه بگوییم :

I am going to go ( come)

 می گوییم :

I am coming  ./ I am going .  

       

 1. 2-  پیشگویی  (prediction ):

دراین حالت be going to  احساس اطمینان گوینده رابیان می کند که انتظارمی رود عمل درآینده نزدیکی اتفاق افتد ومعمولا“ وقت انجام کارذکرنمی شود.

Look at those  clouds . It’s going to rain.

نکته 3  زمان آینده ساده (simple future tense)

be going to رامی توان درزمان گذشته نیزبکاربرد درآن صورت عملی را نشان می‌دهد که درگذشته قصد انجام آن راداشتیم اما نتوانستیم آن راانجام دهیم.

I was going to tell you , but he didn't let me

قصدداشتم به شما بگویم اما اجازه نداد.

 

یادآوری زمان آینده ساده (simple future tense)

برای سوالی کردن فرم be going to  افعال to be  رابه اول جمله می آوریم .

 

وبرای منفی کردن آن کلمه not  رابعد ازافعال to be  می آوریم .

 

Akbar  is  going  to  read  a  book.

Is  akbar  going  to  read  a  book?

Akbar  is  going  to  read  a  book . ( what )

What is akbar going to read ?

Negative : akbar isn't going to read a book .

تست  زمان آینده ساده (simple future tense)

 

 زمان آینده ساده (simple future tense)

A. I am sure you ________ a lot better after days of rest.

1. Will feel               2. Felt                   3. Are feeling      4. Would feel

 

 

B. The weather forecast reports that the sun ________ tomorrow.

1. Shine                   2. Will shine          3. Shined             4. Didn’t shine

 

C. Don't get up, I --------------- the phone.

1. Am anserwing     2. Answered         3. Will answer       4. answer

 


مرکز یادگیری سایت تبیان

تهیه: سمیرا بادامستانی - تنظیم: یگانه داودی

تلفن : 81200000
پست الکترونیک : public@tebyan.com
آدرس : بلوارکشاورز ، خیابان نادری ، نبش حجت دوست ، پلاک 12

ارتباط با ما

روابط عمومی

درباره ما

نقشه سایت

تعدادبازدیدکنندگان
افراد آنلاین