تبیان، دستیار زندگی
در این مدل سازی سه باتری به سه مقاومت وصل شده است. در این مدار فرض می‏كنیم جریان هر سه شاخه مدار از بالا به پائین باشد. برای به دست آوردن اختلاف پتانسیل دو سر هر مقاومت از قانون اهم استفاده می‏كنیم.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

حل مساله

در این مدل سازی سه باتری به سه مقاومت وصل شده است. اندازه باتری و مقاومت‏ها‏ را تغییر دهید و به اندازه و جهت جریان در مدار توجّه كنید. در هر حلقه از مدار صحت قانون ولتاژ كریشهف را بررسی نمایید.

تحلیل ٦مدار با قوانین كریشهف
در این مدار فرض می‏كنیم جریان هر سه شاخه مدار از بالا به پایین باشد. با این فرض می توان قانون جریان كریشهف را برای نقطه B نوشت:
تحلیل ٦مدار با قوانین كریشهف
با توجّه به جهت جریان علامت + و را برای مقاومت‏ها تعیین می كنیم. اكنون قانون ولتاژ كریشهف را برای حلقه ABEF به كار می‏بریم، بدین معنی كه مجموع تمام كاهش پتانسیل‏ها را برابر مجموع همه افزایش پتانسیل‏ها قرار می‏دهیم:
تحلیل ٦مدار با قوانین كریشهف
اكنون قانون ولتاژ كریشهف را برای حلقه ACDF به كار می‏بریم:
تحلیل ٦مدار با قوانین كریشهف
سه معادله فوق به صورت زیر جمع بندی می‏شوند:
تحلیل ٦مدار با قوانین كریشهف
با حل این سه معادله خواهیم داشت:
تحلیل ٦مدار با قوانین كریشهف
از آنجا كه به اندازه E و R مشخص هستند، می‏توان مقدار I را به دست آورد. در ضمنبرای به دست آوردن اختلاف پتانسیل دو سر هر مقاومت از قانون اهم استفاده می‏كنیم.
تحلیل ٦مدار با قوانین كریشهف


مرکز یادگیری سایت تبیان - تهیه: مجید محسنی

تنظیم: نسیم گنجی منش