تبیان، دستیار زندگی
خودالقایی
خودالقایی
خودالقایی
تا كنون با سیم پیچ و سیملوله آشنا شده‌ایم و می‌دانیم كه بر اثر عبور جریان از آنها میدان مغناطیسی به‌وجود می‌آید. اما به نظر شما آیا این میدان قادر به تولید نیرومحركه در خود سیم پیچ است؟ ...
انرژی ذخیره شده در القاءگر
انرژی ذخیره شده در القاءگر
انرژی ذخیره شده در القاءگر
القاءگر همانند خازن می‌تواند انرژی ذخیره كند. این انرژی از آنجا حاصل می‌شود كه یك مولد بایستی برای برقراری جریان در القاگر كار انجام دهد. ...
پاد نیرومحركه تولید شده توسط موتور
پاد نیرومحركه تولید شده توسط موتور
پاد نیرومحركه تولید شده توسط موتور
یك مولد كار مكانیكی را به انرژی الكتریكی تبدیل می‌كند، در مقابل، یك موتور الكتریكی، انرژی الكتریكی را به كار مكانیكی تبدیل می‌كند. هر دو وسیله شبیه هم هستند و از سیم پیچی كه در میدان مغناطیسی دوران می‌كند تشكیل شده‌اند. ...
اندازه نیرومحركه‌ی مولد
اندازه نیرومحركه‌ی مولد
اندازه نیرومحركه‌ی مولد
در درس گذشته آموختیم که : حین چرخش سیم پیچ قطب‌های نیرومحركه‌القایی تغییر می‌كند. اگر یك مدار كامل خارجی به مولد وصل شود آن گاه متناوباً جهت جریان عبوری از مدار تغییر می‌كند. حال این مبحث را با مدل سازی و تمرین هایی در این خصوص برای شما شرح خواهیم داد. ..
اندازه نیرومحركه‌ی مولد
اندازه نیرومحركه‌ی مولد
اندازه نیرومحركه‌ی مولد
ازآنجاكه هر كدام از اینها در میدان مغناطیسی حركت می‌كنند نیروی مغناطیسی وارد بر بارهای داخل سیم، باعث به جریان افتادن آنها شده و بدین ترتیب جریان الكتریكی به‌وجود می‌آید. ...
طرز كار نیروگاه‌های الكتریكی
طرز كار نیروگاه‌های الكتریكی
طرز كار نیروگاه‌های الكتریكی
انرژی الكتریكی به‌دست آمده توسط مولد و پادگشتاور برخی نیروگاه‌های الكتریكی از سوخت های فسیلی و ذغال سنگ، نفت و یا گاز استفاده می‌كنند. بر اثر آزاد شدن انرژی شیمیایی سوخت آب شده و بخار پرفشار تولید می‌گردد. بخار پرفشار باعث چرخش توربین می‌شود. ...
مولد الكتریكی
مولد الكتریكی
مولد الكتریكی
مولدهای الكتریكی تقریباً تمام انرژی الكتریكی دنیا را تولید می‌كنند. چنین مولدهایی در شكل زیر نشان داده شده‌اند. ...
میكروفون و لرزه نگار
میكروفون و لرزه نگار
میكروفون و لرزه نگار
انواع مختلفی از میكروفون ها وجود دارند. شكل زیر یك نوع از آن به نام میكروفون سیم پیچ متحرّك یا میكروفون دینامیك را به نمایش می‌گذارد. ...
كاربرد القاء الكترومغناطیس در باز آفرینی صدا در گیتار برقی
كاربرد القاء الكترومغناطیس در باز آفرینی صدا در گیتار برقی
كاربرد القاء الكترومغناطیس در باز آفرینی صدا در گیتار برقی
القاء الكترومغناطیس نقش مهمی در تكنولوژی (دانش فنی) باز آفرینی صدا ایفاء می‌كند. به عنوان مثال تقریباً تمام گیتارهای برقی از گیرنده‌های الكترومغناطیسی استفاده می‌كنند. ...
نوار مغناطیسی هِد پخش ضبط صوت
نوار مغناطیسی هِد پخش ضبط صوت
نوار مغناطیسی هِد پخش ضبط صوت
هِد ضبط صوت از نوار مغناطیسی متحرّك برای تولید نیرومحركه‌القایی استفاده می‌كند. ...
چند نكته در مورد جریان اِدی
چند نكته در مورد جریان اِدی
چند نكته در مورد جریان اِدی
جریان اِدی همیشه نامطلوب نیست. در بعضی از ترازوها برای میرا كردن نوسان ترازو از نیروی وارد بر جریان اِدی و تلفات انرژی حاصل در آن استفاده می‌كنند. ...
جریان اِدی
جریان اِدی
جریان اِدی
در مطالبی كه تاكنون آموختیم، تغییر شار باعث برقراری جریان در یك مدار مشخص می‌گردید. اما اگر شارمغناطیسی در یك تكه فلز تغییر كند چه اتفاقی روی می‌دهد؟ آیا جریانی به‌وجود می‌آید؟ اثر عبور جریان بر آن چیست؟ ...
جهت میدان القایی در قانون لنز
جهت میدان القایی در قانون لنز
جهت میدان القایی در قانون لنز
ازآنجاكه شارمغناطیسی اصلی به سمت راست در حال افزایش است، بنا به قانون لنز میدان القایی طوری به‌وجود می‌آید كه با این تغییر مقابله كند. ...
قانون لنز
قانون لنز
قانون لنز
نیرومحركه‌القایی همانند نیرومحركه حاصل از باتری می‌تواند جریانی را در مدار برقرار كند. در باتری، جریان قرار دادی از قطب مثبت شروع شده و از یكسری قطعات عبور می‌كند و در نهایت به قطب منفی می‌رسد. ...
اجاق القایی
اجاق القایی
اجاق القایی
ما می‌دانیم كه فلز رسانای خوب الكتریسیته است در حالی كه شیشه عایق می‌باشد. چه بسا، اجاق مستقیماً باعث ایجاد جریان الكتریسیته در قابلمه فلزی شده باشد؟! ...
قطع كننده اشكال زمین
قطع كننده اشكال زمین
قطع كننده اشكال زمین
یكی از كاربردهای قانون فارادی در دستگاه‌ایمنی برق خانگی به نام قطع كنند اشكال زمین است. این وسیله مانع شوك الكتریكی از وسایل برقی (مثل خشك كن لباس، اطو …) می‌شود. ...
قانون القای الكترومغناطیس فارادی
قانون القای الكترومغناطیس فارادی
قانون القای الكترومغناطیس فارادی
كشف القای الكترومغناطیس به دو دانشمند نسبت داده می‌شود: مایكل فارادی انگلیسی (١٨٦٧-١٧٩١) و ژوزف هانری آمریكایی (١٨٧٨-١٧٩٧). ...
توصیف تصویری شارمغناطیسی
توصیف تصویری شارمغناطیسی
توصیف تصویری شارمغناطیسی
این امكان وجود دارد كه برای شارمغناطیسی یك توصیف تصویری ارائه شود زیرا اندازه میدان مغناطیسی B متناسب با تعداد خطوط میدان در واحد سطح است، البته سطحی كه عمود بر خطوط میدان باشد. ...
شار مغناطیسی
شار مغناطیسی
شار مغناطیسی
به عنوان مثال در شكل زیر راستای عمود بر سطح با نیم خط قائم، بر سطح نشان داده شده است. ...
شارمغناطیسی
شارمغناطیسی
شارمغناطیسی
نیرومحركه حركتی، همانند سایر نیرومحركه های القایی، به كمك مفهومی به نام شارمغناطیسی بهتر قابل توصیف است. ...