تبیان، دستیار زندگی
صحبت گل "  نواها زنده شد در شاخساران‏ زمستان را سر آمد روزگاران‏ كه مى‏آید ز طرف جویباران‏ گلان را رنگ و نم بخشد هواها  شود روشن‏تر از باد بهاران‏ چراغ لاله اندر دشت و صحرا  گریزد این غزال از مرغزاران‏ دل...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

صحبت گل

نواها زنده شد در شاخساران‏

زمستان را سر آمد روزگاران‏

كه مى‏آید ز طرف جویباران‏

گلان را رنگ و نم بخشد هواها

شود روشن‏تر از باد بهاران‏

چراغ لاله اندر دشت و صحرا

گریزد این غزال از مرغزاران‏

دلم افسرده ‏تر در صحبت گل‏

دمى نالان چو جوى كوهساران‏

دمى آسوده با درد و غم خویش‏

نگویم حال دل با رازداران‏

ز بیم این كه ذوقش كم نگردد

اقبال لاهورى