تبیان، دستیار زندگی
دانش پژوهان عزیز یکی از مواردی که در بسیاری از آزمایش های مربوط به پروژه های شیمی ممکن است با آن مواجه شوید شناخت گازها و آشنایی با خواص آن هاست .فرض کنید به هر طریق گازی را جمع آوری و آن را به درون چند لوله ی آزمایش منتقل کرده اید و می خواهید گاز....
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

روش شناسایی چند گاز متداول

دانش پژوهان عزیز یکی از مواردی که در بسیاری از آزمایش های مربوط به پروژه های شیمی ممکن است با آن مواجه شوید شناخت گازها و آشنایی با خواص آن هاست . فرض کنید به هر طریق گازی را جمع آوری و آن را به درون چند لوله ی آزمایش منتقل کرده اید و می خواهید گاز مورد نظر را شناسایی کنید برای این کار باید با اصول شناسایی برخی از گازهای رایج آشنا باشید. دز ذیل روش های شناسایی برخی از گازهای متداول همچون گاز اکسیژن، گاز هیدروژن، گاز کربن دی اکسید، گاز SO2 ، گاز H2S ، گاز آمونیاک و بخار آب آشنا می شوید:

گاز اکسیژن:

چوب کبریت نیم افروخته را مشتعل تر می کند و از طرفی دمیدن آن بر روی زغال در حال سوختن، آن را افروخته تر می کند. (از راه های فرعی دیگر می توان به سوختن گوگرد در آن با شعله ی آبی رنگ اشاره کرد.)

گاز هیدروژن:

در صورت تماس کبریت روشن با گاز هیدوژن صدای انفجار خفیفی به گوش می رسد که به دلیل سوختن گاز هیدروژن است.

روش شناسایی چند گاز متداول

روش شناسایی چند گاز متداول

گاز کربن دی اکسید:

1- آب آهک را شیری رنگ می کند.

روش شناسایی چند گاز متداول

2- چوب کبریت نیم افروخته را خاموش می کند.

روش شناسایی چند گاز متداول

گاز SO2 :روش شناسایی چند گاز متداول

1- محلول پتاسیم پر منگنات را بی رنگ می کند.

2- کاغذ آغشته به محلول پتاسیم دی کرومات را سبز رنگ می کند. دلیل آن تغییر عدد اکسایش Cr از 6+ در یون نارنجی رنگ دی کروماتروش شناسایی چند گاز متداول به 3+ در یون سبر رنگ کروم

Cr3+(aq) (III)

است.

گاز H2S:

1- کاغذ آغشته به محلول نقره نیترات را به دلیل تشکیل  (Ag2S) جامد، سیاه می کند.

2- کاغذ آغشته به محلول سرب(II)استات را سیاه می کند.

روش شناسایی چند گاز متداول

بخار آب:

1- ساده ترین راه، اضافه کردن چند قطره آب بر روی بلورهای مس(II) سولفات خشک است که آن ها را آبی رنگ می کند.

گاز آمونیاک:

روش شناسایی چند گاز متداول

1- کاغذ لیتموس مرطوب قرمز رنگ را آبی می کند.

2- مجاورت روش شناسایی چند گاز متداول) موجب تشکیل گرد سفید رنگ نشادر می شود.

بخش پژوهش های دانش آموزی تبیان

تنظیم: نسرین صادقی