تبیان، دستیار زندگی
پژوهشگران عزیز، یکی از مهم ترین مسایلی که در انجام یک تحقیق باید رعایت شود ثبت همه مشاهدات و آزمایش های انجام شده در دفتر پروژه است تا بتوانید در مرحله تنظیم فرضیه و تجزیه و تحلیل داده ها به آن ها مراجعه کنیم شما باید یاد بگیرید که از مشاهدات خود در.....
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

تهیه گزارش آزمایشگاه

تهیه گزارش آزمایشگاه

پژوهشگران عزیز، یکی از مهم ترین مسایلی که در انجام یک تحقیق باید رعایت شود ثبت همه مشاهدات و آزمایش های انجام شده در دفتر پروژه است تا بتوانید در مرحله تنظیم فرضیه و تجزیه و تحلیل داده ها به آن ها مراجعه کنید شما باید یاد بگیرید که از مشاهدات خود در آزمایشگاه، گزارش نویسی کنید.

در کلاس های آموزشی شما موظف به تحویل گزارش پس از انجام آزمایش هستید، ولی عادت کنید حتی وقتی که برای خودتان کار می کردید، در هر آزمایش گزارش کار بنویسید تا تمام وقایع به صورت مستند، مکتوب و دقیق در پوشه ی تحقیقی شما باشند.

در حقیقت دفتر گزارش های آزمایشگاهی نسخه ای قابل استناد از تحقیق های شما هستند. حال دفتری تهیه کنید و روی جلد آن بنویسید: دفتر گزارش های آزمایشگاهی، گرچه این دفتر برای افراد مختلف می تواند متفاوت باشد ولی قواعد تنظیم این دفتر یکسان است. قواعد زیر باید به ترتیب رعایت شوند:

هستکم

1. عنوان آزمایش و تاریخ اجرای آزمایش: بالای صفحه ی گزارش سمت راست عنوان آزمایش و روبه روی آن در سمت چپ تاریج اجرای آزمایش را بنویسید.

2.  هدف آزمایش: یک یا دو جمله درباره ی هدف آزمایش بنویسید. برای مثال هدف یک آزمایش به صورت زیر نوشته می شود:

" تعیین فرمول تجربی یک نمک آب پوشیده هنگامی که فرمول ترکیب بی آب آن مشخص است"

3. مقدمه: (نوشتن این قسمت اختیاری است) هدف از نوشتن مقدمه آن است که نشان دهید چرا تصمیم به اجرای این آزمایش گرفته اید. (معمولاً دو تا سه پاراگراف در این قسمت نوشته می شود.)

موضوعاتی شامل:

" چگونه این موضوع بر زندگی انسان تأثیر می گذارد؟" و یا " علت انتخاب این آزمایش چیست؟" ، می تواند در مقدمه نوشته شود.تهیه گزارش آزمایشگاه

1. توضیحات، روش اجرای آزمایش و مشاهدات: در این قسمت شیوه ی انجام آزمایش، تذکرات ایمنی، توضیح چگونگی اجرای آزمایش و مشاهدات نوشته می شوند. تمام مشاهدات باید با دقت تمام نوشته شوند. هر گونه سستی در توضیح دقیق این قسمت می تواند برای افراد دیگری که با استناد به این گزارش، آزمایش را تکرار می کنند درد سرساز و خطرناک شود.

2. محاسبات و رسم نمودارها: در صورتی که آزمایش شامل نمودار یا محاسبات ریاضی باشد، باید آن ها را در این قسمت انجام داد.

3. عوامل تأثیر گذار بر آزمایش: در دو تا سه پاراگراف درباره ی کشفیات و حوادث طی انجام آزمایش، عوامل ایجاد خطا، روش های کم کردن تأثیر خطا بر نتیجه ی آزمایش و این که آیا نتیجه ی گرفته شده قابل اطمینان است یا نه توضیح دهید.

4. پاسخگویی به پرسش ها:سؤال های پرسیده شده درباره ی آزمایش این جا پاسخ داده می شوند.

موارد زیر را حتماً هنگام نوشتن گزارش کار در دفتر گزارش انجام دهید:

1. شماره ی هر صفحه را بالای آن بنویسید.

2. گزارش را بدون خط خوردگی و تمیز بنویسید.

3. بهتر است بالای هر گزارش نام و نام خانوادگی آزمایش کننده، محل اجرای گزارش، شرایط محیطی مانند دما نوشته شود و آزمایش کننده آن گزارش را امضا کند.

موارد زیر را در حین نوشتن گزارش کار انجام ندهید:

1- نوشتن گزارش کار با مداد یا خودنویس

2- جدا کردن صفحات گزارش کار از دفتر مخصوص آن

بخش پژوهش های دانش آموزی تبیان

تنظیم: نسرین صادقی