تبیان، دستیار زندگی
در این فعالیت دستگاه گردش خون در پرندگان مورد بررسی قرار می گیرد...
عکس نویسنده
عکس نویسنده
نویسنده : یگانه داودی
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

دستگاه گردش خون پرندگان

دستگاه گردش خون پرندگان

دستگاه گردش خون پرندگانپرندگان دارای دو دهلیز Atrium با دیواره ی نازک و دو بطن (شکمچه) Ventricle با دیواره ی پهن می باشد. و به طور کامل گردش خون سیاهرگی و سرخرگی را از هم مجزا می سازد. 

به عبارت دیگر

در قلب پرندگان خون حاوی اکسیژن و خون بدون اکسیژن به طور کامل از یکدیگر مجزا می شوند.

این ویژگی بدون شک عاملی در تکامل تنظیم  دمای بدن پرندگان به شمار می رود.

بدین ترتیب:

دستگاه گردش خون پرندگان
دستگاه گردش خون پرندگانخون سیاهرگی ناشی از گردش خون در اندام ها وارد دهلیز راست می گردد، و  بعد از آن
دستگاه گردش خون پرندگاناز دهلیز راست وارد بطن راست شده و
دستگاه گردش خون پرندگاناز بطن راست به شش ها جهت اکسیژن گیر باز می گردد.
دستگاه گردش خون پرندگانخون از شش به دهلیز چپ وارد می شود. سپس
دستگاه گردش خون پرندگاناز دهلیز چپ وارد بطن چپ شده و
دستگاه گردش خون پرندگاناز بطن چپ توسط تنها قوس سرخرگی آئورتی (قوس آئورتی راست Right aortic arch) به تمام بدن توزیع می گردد. 

بعضی از ویژگی های دستگاه سیاهرگی خزندگان در پرندگان نیز مشاهده می شود. 

در پرندگان مانند سایر مهره داران دستگاه کبدی وجود دارد.  

دستگاه کلیوی در مهره داران پست وجود ندارد.  دستگاه گردش خون پرندگان

طحال پرندگان اندامی کوچک و گرد است و در نزدیکی معده ی جانور قرار گرفته است.

در پشت کیسه یدلپوش Pericardinal که قلب در آن قرار می گیرد، دیوارهی مایل ظریفی وجود دارد که دستگاه گردش خون پرندگانو شش ها را از روده و معده و سایر بخش ها جدا می سازد.


مرکز یادگیری سایت تبیان

تنظیم: یگانه داودی