تبیان، دستیار زندگی
تفاوت اصلی بین گازها و پلاسما این است که پلاسما رسانای الکتریسیته است....
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

تفاوت اصلی میان گاز و پلاسما

تفاوت اصلی میان گاز و پلاسما

اهداف درس:

·        تفاوت میان گاز و پلاسما

شرح درس:

در مقاله قبلی در مورد پلاسما و نحوه ی چگونگی ایجاد پلاسما شرح دادیم. در این درس به تفاوت میان پلاسما و گاز خواهیم پرداخت.

تفاوت اصلی بین گازها و پلاسما این است که پلاسما رسانای الکتریسیته است. همان طور که می دانید از بین حالت های مختلف ماده (گاز، مایع، جامد) گازها بیشترین انرژی را دارند و این در حالی است که انرژِی ذخیره شده در پلاسما حتی از گاز ها نیز بیشتر است.

تفاوت اصلی میان گاز و پلاسما

تفاوت موجود بین گاز و پلاسما، هنگامی به صورت واضح آشکار می شود که این دو را در میدان الکتریکی و یا میدان مغناطیسی قرار دهیم. همان طور که می دانید؛ گاز تقریباً به طور کامل از ذرات خنثی تشکیل شده است و به همین علت میدان های متوسط الکتریکی هیچ اثری روی آن ها نخواهند داشت. امّا چون پلاسما از ذرات یونیده تشکیل شده است بنابراین هم میدان الکتریکی و هم میدان مغناطیسی بر ذرات باردار تأثیر گذاشته و نیروهایی به آن اعمال می کنند.

همان طور که گفتیم پلاسما از تعداد بسیار زیادی ذره باردار تشکیل شده است و بیشتر این ذرات در هر لحظه در حال حرکت هستند. ذره باردار در حال حرکت در اطراف خود میدان های الکتریکی و مغناطیس متفاوتی ایجاد می کند. بنابراین آرایش های پیچیده ای از میدان های الکتریکی و مغناطیسی در پلاسما وجود دارد. یکی از نتایج این آرایش، این است که ذره در پلاسما هم چون ذره در گاز، در مسیر های مستقیم حرکت نمی کند تا بر اثر برخورد ناگهان مسیرش را تغییر دهد.

بلکه در پلاسما، نیروهایی وجود دارد که تمام لحظات بر ذرات باردار اثر می کنند و راستای حرکت ذرات یونیده در پلاسما به صورت پیوسته تغییر می کند. تنها تعداد محدودی از ذرات بر اثر برخورد مستقیم راستای حرکت خود را تغییر می دهند. در شکل زیر می تواند مسیر ذره را در پلاسما و گاز مشاهده نمایید.

تفاوت اصلی میان گاز و پلاسما
تفاوت اصلی میان گاز و پلاسما

شکل مقایسه مسیر ذره در گاز  و پلاسما. در گاز (شکل سمت راست) مسیر تنها بر اثر برخورد ذرات با هم تغییر می کند در حالی که در پلاسما(شکل سمت چپ)، نیروهای تغییر دهند دائماً راستای حرکت ذرات را تغییر می دهند و تغییرات بزرگ در مسیر حرکت به ذرات اتفاق می افتد.


مرکز یادگیری سایت تبیان - تهیه و تنظیم : نوربخش