آزمایش هایی برای به دست آوردن قانون گازها
آزمایش هایی برای به دست آوردن قانون گازها
آزمایش هایی برای به دست آوردن قانون گازها
در این قسمت توجّه شما را به آزمایشهای انجام گرفته روی سه گازجلب می نماییم. ...
دما ثابت
دما ثابت
دما ثابت
برای یافتن رابطه بین فشار و حجم مقدار مشخص گاز می توانیم با قرار دادن وزنه روی پیستون فشار گاز را در حجمهای مختلف، اندازه بگیریم و چون گاز محبوس در تعادل گرمایی با محیط اطراف است می توان گفت در موقع اندازه گیری حجم و فشار دمای گاز ثابت مانده است. ...
فشار ثابت
فشار ثابت
فشار ثابت
برای یافتن رابطه بین حجم و دما می توانید گاز را گرم كنید و حجم گاز را در دماهای مختلف، اندازه بگیرید و از آنجا كه وزن پیستون ثابت است بنابراین تمام اندازه گیریها در فشار ثابت انجام شده است. ...
حجم ثابت
حجم ثابت
حجم ثابت
برای یافتن ارتباط بین فشار و دما در حجم ثابت، وقتی سیلندر روی شعله قرار گیرد (مطابق شكل روبه رو) دمای گاز افزایش یافته و پیستون به سمت بالا حركت می كند. ...
قانون گازها
قانون گازها
قانون گازها
در فصل های قبلی رفتار مواد جامد و مایع را در اثر گرم شدن و سرد شدن بررسی كردیم. اكنون می خواهیم رفتار گازها را به صورت كمی و عددی بررسی كنیم. ...
انبساط غیرخطی آب
انبساط غیرخطی آب
انبساط غیرخطی آب
طبق رابطه چگالی با دما، هر چه دما كاهش یابد چگالی زیاد می گردد، بنابراین هر چه آب سردتر شود چگالی آن زیاد شده و در نتیجه به عمق ظرف حاوی آب می رود. ...
تغییر چگالی مواد در اثر تغییر دما
تغییر چگالی مواد در اثر تغییر دما
تغییر چگالی مواد در اثر تغییر دما
به نظر شما تغییر دما چه اثری بر جرم و چگالی دارد؟ بدیهی است وقتی دمای جسمی تغییر می كند حجم آن نیز تحت تأثیر قرار گرفته و تغییر می كند. ...
انبساط حجمی
انبساط حجمی
انبساط حجمی
اگر بادكنكی بر روی آب سرد باشد و به تدریج به آب گرما داده شود آنگاه چه اتفاقی برای بادكنك روی می دهد؟
انبساط سطحی
انبساط سطحی
انبساط سطحی
تا اینجا انبساط طولی را در اجسام مختلف بررسی كردیم. البته باید متوجّه باشیم كه این انبساط در همه جهت ها در جسم روی می دهد. ...
ترموستات
ترموستات
ترموستات
وقتی دو تیغه فلزی با جنسهای مختلف را مطابق شكل زیر بهم جوش داده یا پرچ كنیم یك ترموستات ساخته می شود. ...
انبساط طولی
انبساط طولی
انبساط طولی
اگر وزنه ای به سیمی وصل شود و در نهایت از محلی آویزان گردد، بر اثر گرم شدن سیم چه مشاهده می شود؟
دردسرهای انبساط و انقباض
دردسرهای انبساط و انقباض
دردسرهای انبساط و انقباض
آیا مثالها یا پدیده هایی در زندگی روزمره خود سراغ دارید كه انبساط و انقباض ماده (بر اثر گرما) باعث دردسر شده باشد؟
تأثیر گرما بر ابعاد جسم
تأثیر گرما بر ابعاد جسم
تأثیر گرما بر ابعاد جسم
شاید تا به حال برایتان پیش آمده باشد كه درب ظرفی را كه محكم شده (و به راحتی باز نمی شود) با ریختن آب گرم روی آن، به راحتی باز نموده باشید. ...
صرفه  جویی انرژی
صرفه جویی انرژی
صرفه جویی انرژی
همانطور كه در عكس مقابل می بینید گرما از بیشتر جاهای خانه (با درصد های مختلف) به بیرون عبور می كند. ...
مثال هایی از  رابطه رسانش
مثال هایی از رابطه رسانش
مثال هایی از رابطه رسانش
در این مبحث مثال هایی از رابطه رسانش را برای شما مطرح نموده ایم. ...
رابطه رسانش
رابطه رسانش
رابطه رسانش
همان طور که در مباحث قبلی مطرح شد، ما چهار رابطه كمی و یك ضریب تناسب به نمایندگی از جنس جسم داریم. ...
 اثر اختلاف دما و زمان
اثر اختلاف دما و زمان
اثر اختلاف دما و زمان
چهارمین عاملی كه می خواهیم بررسی كنیم اختلاف دمای دو سر جسم مورد نظر است. ...
 اثر سطح مقطع
اثر سطح مقطع
اثر سطح مقطع
سوّمین عاملی كه به سراغ آن می رویم سطح مقطع جسم است. ...
 اثر طول جسم
اثر طول جسم
اثر طول جسم
دوّمین عاملی كه می خواهیم بررسی كنیم طول جسم است. وقتی می خواهید یك ذغال داغ را با انبر جابه جا كنید، برای اینكه نسوزید انبر كوتاه مناسبتر است یا انبر بلند؟
رابطه رسانش (كمی كردن رسانش)
رابطه رسانش (كمی كردن رسانش)
رابطه رسانش (كمی كردن رسانش)
اكنون نوبت آن است كه عوامل موثر در میزان گرمای عبوری از جسم را بررسی كنیم. ...