• دما ثابت
 • برای یافتن رابطه بین فشار و حجم مقدار مشخص گاز می توانیم با قرار دادن وزنه روی پیستون فشار گاز را در حجمهای مختلف، اندازه بگیریم و چون گاز محبوس در تعادل گرمایی با محیط اطراف است می توان گفت در موقع اندازه گیری حجم و فشار دمای گاز ثابت مانده است. ...
 • فشار ثابت
 • برای یافتن رابطه بین حجم و دما می توانید گاز را گرم كنید و حجم گاز را در دماهای مختلف، اندازه بگیرید و از آنجا كه وزن پیستون ثابت است بنابراین تمام اندازه گیریها در فشار ثابت انجام شده است. ...
 • حجم ثابت
 • برای یافتن ارتباط بین فشار و دما در حجم ثابت، وقتی سیلندر روی شعله قرار گیرد (مطابق شكل روبه رو) دمای گاز افزایش یافته و پیستون به سمت بالا حركت می كند. ...
 • قانون گازها
 • در فصل های قبلی رفتار مواد جامد و مایع را در اثر گرم شدن و سرد شدن بررسی كردیم. اكنون می خواهیم رفتار گازها را به صورت كمی و عددی بررسی كنیم. ...
 • انبساط غیرخطی آب
 • طبق رابطه چگالی با دما، هر چه دما كاهش یابد چگالی زیاد می گردد، بنابراین هر چه آب سردتر شود چگالی آن زیاد شده و در نتیجه به عمق ظرف حاوی آب می رود. ...
 • تغییر چگالی مواد در اثر تغییر دما
 • به نظر شما تغییر دما چه اثری بر جرم و چگالی دارد؟ بدیهی است وقتی دمای جسمی تغییر می كند حجم آن نیز تحت تأثیر قرار گرفته و تغییر می كند. ...
 • انبساط حجمی
 • اگر بادكنكی بر روی آب سرد باشد و به تدریج به آب گرما داده شود آنگاه چه اتفاقی برای بادكنك روی می دهد؟
 • انبساط سطحی
 • تا اینجا انبساط طولی را در اجسام مختلف بررسی كردیم. البته باید متوجّه باشیم كه این انبساط در همه جهت ها در جسم روی می دهد. ...
 • ترموستات
 • وقتی دو تیغه فلزی با جنسهای مختلف را مطابق شكل زیر بهم جوش داده یا پرچ كنیم یك ترموستات ساخته می شود. ...
 • انبساط طولی
 • اگر وزنه ای به سیمی وصل شود و در نهایت از محلی آویزان گردد، بر اثر گرم شدن سیم چه مشاهده می شود؟
 • دردسرهای انبساط و انقباض
 • آیا مثالها یا پدیده هایی در زندگی روزمره خود سراغ دارید كه انبساط و انقباض ماده (بر اثر گرما) باعث دردسر شده باشد؟
 • تأثیر گرما بر ابعاد جسم
 • شاید تا به حال برایتان پیش آمده باشد كه درب ظرفی را كه محكم شده (و به راحتی باز نمی شود) با ریختن آب گرم روی آن، به راحتی باز نموده باشید. ...
 • صرفه جویی انرژی
 • همانطور كه در عكس مقابل می بینید گرما از بیشتر جاهای خانه (با درصد های مختلف) به بیرون عبور می كند. ...
 • رابطه رسانش
 • همان طور که در مباحث قبلی مطرح شد، ما چهار رابطه كمی و یك ضریب تناسب به نمایندگی از جنس جسم داریم. ...
 • اثر سطح مقطع
 • سوّمین عاملی كه به سراغ آن می رویم سطح مقطع جسم است. ...
 • اثر طول جسم
 • دوّمین عاملی كه می خواهیم بررسی كنیم طول جسم است. وقتی می خواهید یك ذغال داغ را با انبر جابه جا كنید، برای اینكه نسوزید انبر كوتاه مناسبتر است یا انبر بلند؟
 • اثر گلخانه ای
 • یكی از مشكلات زیست محیطی اثر گلخانه ای است. آیا این پدیده ربطی به گرما دارد؟ چرا نام این پدیده را اثر گلخانه ای گذاشته اند؟
 • اثر رنگ در میزان تابش
 • همه مواد در اثر تابش، دمایشان كاهش می یابد و در اثر جذب مقداری از تابش اجسام دیگر، دمایشان زیاد می شود. ...
 • تابش
 • چرا در بعد از ظهر روزهای تابستان ترجیح می دهید در سایه قدم بزنید و در زمستان ترجیح می دهید در معرض آفتاب باشید؟
 • وارونگی هوا
 • اثر جریان های همرفتی در جاهای مختلف دیده می شوند. ...
 • همرفت
 • چرا وقتی انتهای یك میله را در دست می گیریم و سر آن را در شعله آتش قرار می دهیم دستمان می سوزد، در حالی كه اگر دست خود را بدون تماس با میله در همان فاصله قبلی كه از شعله داشت، قرار می دادیم دستمان نمی سوزد؟
 • انتقال گرما
 • در فصل های قبلی با گرما و تأثیر آن بر مواد آشنا شدیم. اكنون می خواهیم راههای انتقال گرما را بررسی كنیم. ...
 • دمای ذوب و جوش
 • نقطه ذوب دمایی است كه در آن دما یك جسم شروع به ذوب شدن می كند. .....
 • تصعید و چگالش
 • در بعضی مواقع یك جسم جامد مستقیماً به گاز و یا یك گاز مستقیماً به جامد تبدیل می شود. ...
 • تغییر حالت
 • تشكیل برف و قندیل های یخ از مصادیق انجماد می باشد. ...
 • حالت های مختلف مواد
 • چگونه می توانیم یك جسم جامد را به مایع یا یك جسم مایع را به گاز تبدیل كنیم؟ ....
 • گرما و انرژی مكانیكی
 • اولین ماده ای كه ظرفیت گرمایی ویژه آن اندازه گرفته شد چه بود و این كار چگونه انجام پذیرفت؟ .....
 • ظرفیت گرمایی ویژه
 • همانطور كه می دانید دادن گرما به جسم باعث افزایش دمای آن می شود اما سؤال اینست كه: افزایش دما چه رابطه ای با مقدار گرمای داده شده دارد؟ ....
 • تعادل گرمایی و دمای تعادل
 • بعضی از افراد وقتی برای رفتن به جایی عجله دارند و از طرفی یك چایی داغ انتظار آنها را برای خورده شدن می كشد! كمی آب معمولی به چایی اضافه می كنند. چرا؟ ...
 • تفاوت گرما و انرژی درونی
 • وقتی مقداری آب را روی شعله قرار می دهیم دمای آن بالا می رود. آیا انرژی درونی آب نیز افزایش می یابد؟.....
 • ترموكوپل
 • آیا از جریان الكتریكی می توان به عنوان دماسنج استفاده كرد؟ ...
 • دماسنج الكترونیك
 • به نظر شما آیا می توان از یك مقاومت الكتریكی بعنوان یك دماسنج استفاده كرد؟ ....
 • انواع دماسنج
 • به نظر شما چند نوع دماسنج وجود دارد؟ هر كدام چه كاربردی می تواند داشته باشد؟ ...
 • درجه بندی كلوین
 • بنابراین بر اساس این مقیاس دمای یخ در حال ذوب ٢٧٣ درجه كلوین و دمای آب جوش ٣٧٣ درجه كلوین به دست آمد. ...
 • رسانش
 • چرا وقتی انتهای یك میله را در دست می گیریم و سر آن را در شعله آتش قرار می دهیم دستمان می سوزد. .....
 • درجه بندی فارنهایت
 • بین این دو دما را به ١٠٠ قسمت مساوی تقسیم نمود و هر قسمت را یك درجه فارنهایت نامید. ...
 • درجه بندی سلسیوس
 • نقطه ثابت پایینی دماسنج را دمای یخ در حال ذوب انتخاب كرد و عدد صفر را به آن نسبت داد. ...
 • ساختمان دماسنج الكلی و جیوه ای
 • دماسنج الكلی از یك لوله شیشه ای نازك كه به مخزن الكل متصل است تشكیل شده و هوای قسمت بالای لوله نیز كاملاً تخلیه شده است. ...