در این فعالیت رابطه ی شیب خط و زاویه ای که خط با محور طول ها می سازد، مورد بررسی قرار گرفته است...
عکس نویسنده
عکس نویسنده
نویسنده : یگانه داودی
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

شیب خط

معادله ی خط

موضوع:

معادله خط

 

هدف:

درک رابطه ی شیب خط و زاویه ای که خط با محور طول ها می سازد.

 

شرح فعالیت:

معادله ی خط سبز رنگ در گوشه ی تصویر به رنگ سبز نشان داده شده است. با حرکت لغزنده سبز رنگ a این معادله تغییر می کند و در نتیجه خط سبز رنگ نیز جا به جا می شود.

به عددی که در معادله تغییر می کند، «شیب خط» گفته می شود.

اگر فرض کنیم صفحه مختصات به صورت روبه رو ناحیه بندی می شود، به سوالات زیر پاسخ دهید:

 

 در کدام ناحیه شیب خط مثبت است؟

 در کدام ناحیه شیب منفی است؟

 وقتی شیب خط عددی بین 0 و 1 است، خط در چه محدوده ای قرار دارد؟

 شیب خط باید چقدر باشد تا این خط بر محور xها منطبق شود؟ در این صورت معادله ی خط چه خواهد شد؟

همان طور که ملاحظه می کنید شیب خط سبز رنگ می تواند از 10- تا 10 تغییر کند. شیب خط قرمز رنگ از 1 تا 100 قابل تغییر است.

 

تمرین:

کدام معادله برای خط رسم شده در محور مختصات روبه رو مناسب است؟معادله ی خط

 

معادله ی خط

 

راهنمایی


گروه ریاضی مرکز یادگیری سایت تبیان - داودی، طاهری و نوربخش

تهیه: محمد طاهری - تنظیم: یگانه داودی