تبیان، دستیار زندگی
عشق بلند شد و ثروت و موفقیت هم بلند شدند و دنبال او راه افتادند. زن با تعجب پرسید: « شما دیگر چرا می‏آیید؟» پیرمردها با هم گفتند: «اگر شما ثروت یا موفقیت را دعوت می‏کردید، بقیه نمی‏آمدند؛ ولی هر جا که عشق است، ثروت و موفقیت هم هست!»
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

شما هم عشق را انتخاب می کنید؟

دردسرهای عشق

زنی از خانه بیرون آمد و سه پیرمرد را با ریش‏های بلند جلوی در دید. به آنها گفت: «من شما را نمی‏شناسم؛ ولی فکر می‏کنم گرسنه باشید؛ بفرمایید داخل تا چیزی برای خوردن به شما بدهم.»

آنها پرسیدند:«آیا شوهرتان خانه است؟»

زن گفت: «نه؛ او به دنبال کاری به بیرون از خانه رفته است.»

آنها گفتند: «پس ما نمی‏توانیم وارد شویم.»

عصر، وقتی شوهر به خانه برگشت، زن ماجرا را برای او تعریف کرد. شوهرش به او گفت: «برو به آنها بگو شوهرم آمده؛ بفرمایید داخل.» زن بیرون رفت و آنها را به خانه دعوت کرد. آنها گفتند: «ما با هم داخل خانه نمی‏شویم.»

زن با تعجب پرسید: «چرا؟!» یکی از پیرمردها به دیگری اشاره کرد و گفت: «نام او ثروت است» و به پیرمرد دیگر اشاره کرد و گفت: «نام او موفقیت است و نام من نیز، عشق؛ حالا انتخاب کنید که کدام یک از ما وارد خانه شما شویم.»

زن پیش شوهرش برگشت و ماجرا را تعریف کرد. شوهـر گفت: «چه خوب! ثـروت را دعوت کنیم تا خانه‏مان پر از ثروت شود!» ولی همسرش مخالفت کرد و گفت: «چرا موفقیت را دعوت نکنیم؟»

عروس خانه که سخنان آنها را می‏شنید، پیشنهاد کرد: «بگذارید عشق را دعوت کنیم تا خانه پر از عشق و محبت شود.»

مرد و زن هر دو موافقت کردند. زن بیرون رفت و گفت: «کدام یک از شما عشق است؟ او مهمان ماست.»

عشق بلند شد و ثروت و موفقیت هم بلند شدند و دنبال او راه افتادند. زن با تعجب پرسید: « شما دیگر چرا می‏آیید؟»

پیرمردها با هم گفتند: «اگر شما ثروت یا موفقیت را دعوت می‏کردید، بقیه نمی‏آمدند؛ ولی هر جا که عشق است، ثروت و موفقیت هم هست!»


باشگاه کاربران تبیان ـ ارسالی از: boarae