تبیان، دستیار زندگی
از آن جا که ابزارهای یاددادن و یاد گرفتن، هیچ مرز و کرانه ای نمی شناسد، موضوع های پژوهش دانش آموزان هم حد و حدودی ندارند. بنابراین پر آشکار است که نباید به مطالبی منحصر شوند که تنها در شاخه ی علوم عینی و محض، مورد مطالعه و بررسی قرار می گیرند.....
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

تحقیق و پژوهش در شاخه ی علوم انسانی

راز نوشتن داستان های کوتاه‌

از آن جا که ابزارهای یاددادن و یاد گرفتن، هیچ مرز و کرانه ای نمی شناسد، موضوع های پژوهش دانش آموزان هم حد و حدودی ندارند. بنابراین پر آشکار است که نباید به مطالبی منحصر شوند که تنها در شاخه ی علوم عینی و محض، مورد مطالعه و بررسی قرار می گیرند. مطالب درس های علوم اجتماعی و ادبی که در شاخه ی علوم انسانی گنجانده شده اند نیز، مملو از موضوع ها و مسأله های کوچک و بزرگی اند که قابلیت تحقیق و پژوهش پیدا می کنند.

پس، از درون شعرها و داستان ها هم می توان موردهای پژوهشی جانانه ای برگزید و درباره ی آن ها جست و جو و کاوش کرد. درس هایی که در گستره ی ادبیات قرار دارند، این ظرفیت و گیرایی را هم دارند که همانند سایر موارد پژوهشی، با دل پذیرترین شیوه ها، به تحریک و ترغیب کنجکاوی ها و پرسشگری های دانش آموزان بپردازند، و آنانی را که از این استعداد سهمی گرفته اند به پژوهش های دلخواه و دلجو وادارند، تا به کشف چگونگی ها، مهارت ها و خلاقیت های هر فرد یا هر گروه از هنرمندان هر زمان برسند.

تحقیق و پژوهش در شاخه ی علوم انسانی

کوتاه نوشته ی «شعر، داستان، پژوهش» پیامی این گونه است که از لابه لای گفتار پنجم و احتمالاً دیگر گفتارها، دریافت می شود.

شعر، داستان، پژوهش

سه دلداده ی ازلی

صحبت از یاد دادن و یادگرفتن است. این دو «فعل» و هر فعل دیگر، وقتی اتفاق می افتند که ابزار یا ابزارهایی داشته باشند.

ابزارهای یاد دادن و یادگرفتن، هیچ مرز و کرانه ای ندارند. شعر، داستان و پژوهش از جمله ی همان چیزهایی هستند که از ازل، در کنار هم، نقش دلنشین ترین ابزارهای آموزشی را ایفا کرده اند.

بخش پژوهش های دانش آموزی تبیان

تنظیم: نسرین صادقی