تبیان، دستیار زندگی
رابطه شدّت موج با فاصله
رابطه شدّت موج با فاصله
رابطه شدّت موج با فاصله
اكنون با یك مفهوم جدید در موج آشنا می شویم. شاید تاكنون بارها كلمه شدّت موج یا شدّت صوت یا شدّت نور را شنیده باشید. ...
مدل سازی پیشرفته(عدسی محدب- عدسی مقعر)
مدل سازی پیشرفته(عدسی محدب- عدسی مقعر)
مدل سازی پیشرفته(عدسی محدب- عدسی مقعر)
شاید شما علاقمند باشید بعضی آزمایش ها را با عدسی انجام دهید. در این مدل سازی شما عدسی محدب/مقعری در اختیار دارید كه می توانید فاصله كانونی آن را تعیین نمایید. ...
رنگ
رنگ
رنگ
حال كه با رنگ های مختلف آشنا شدید. بهتر است دقیقتر نور را مورد بررسی قرار دهیم ....
مدل سازی پیشرفته (آینه محدب - آینه مقعر)
مدل سازی پیشرفته (آینه محدب - آینه مقعر)
مدل سازی پیشرفته (آینه محدب - آینه مقعر)
شاید شما علاقمند باشید بعضی آزمایش ها را با آینه انجام دهید در این مدل سازی شما آینه محدب/مقعری در اختیار دارید كه می توانید فاصله كانونی آن را تعیین نمایید در ضمن می توانید موقعیت جسم را نیز مشخص كنید. ...
مثال هایی كاربردی از تصویر در آینه های كروی  ( مقعر و محدب )
مثال هایی كاربردی از تصویر در آینه های كروی ( مقعر و محدب )
مثال هایی كاربردی از تصویر در آینه های كروی ( مقعر و محدب )
در صورتی كه شئ روی مركز یك آینه مقعر یعنی در فاصله ای تقریبا در برابر فاصله كانونی از آن واقع شود ، تصویری حقیقی ، معكوس و هم اندازه شئ ایجاد می شود . ...
محل و مشخصات تصوير در آينه محدب
محل و مشخصات تصوير در آينه محدب
محل و مشخصات تصوير در آينه محدب
شما آينه محدب را در پيچ جاده‏ها، در فروشگاه هاي بزرگ و در آينه بغل ماشين مشاهده كرده‏ايد. آيا به نحوه تشكيل تصوير در آن ها فكر ‏كرده‏ايد؟ ....
تصویر مجازی در آینه محدب
تصویر مجازی در آینه محدب
تصویر مجازی در آینه محدب
اگر شی نورانی در مقابل آینه محدب قرار گیرد، رفتار پرتوهای بازتابی نور از سطح آینه چگونه است؟ ...
آینه محدب
آینه محدب
آینه محدب
رفتار آینه محدب در مقابل پرتوهای تابش موازی چگونه است؟ ....
تصویر حقیقی چشمه نور گسترده در آینه مقعر
تصویر حقیقی چشمه نور گسترده در آینه مقعر
تصویر حقیقی چشمه نور گسترده در آینه مقعر
اگر به جای منبع نور نقطه ای در مدل سازی قبل، منبع نور گسترده (شی واقعی) در مقابل آینه مقعر قرار گیرد، آیا تصویری تشكیل می شود؟ ...
بسامد نوسان آونگ.
بسامد نوسان آونگ.
بسامد نوسان آونگ.
برای تحلیل رابطه مكان، سرعت و شتاب نوسان آونگ بهتر است حركت آونگ را از دیدگاه نیرو بررسی كنیم. ...
تصویر حقیقی چشمه نور نقطه ای در آینه مقعر
تصویر حقیقی چشمه نور نقطه ای در آینه مقعر
تصویر حقیقی چشمه نور نقطه ای در آینه مقعر
آیا بازتاب نور از آینه مقعر می تواند تصویری تشكیل دهد؟ ...
عوامل موثر بر نوسان آونگ
عوامل موثر بر نوسان آونگ
عوامل موثر بر نوسان آونگ
اگر بر اثر اصطكاك دامنه نوسان آونگ كاهش یابد بسامد نوسان آن تغییر نمی كند. ...
آینه مقعر
آینه مقعر
آینه مقعر
چرا آینه مقعر می تواند نور را در كانون جمع كند؟ ...
آینه های كروی ( مقعر ، محدب )
آینه های كروی ( مقعر ، محدب )
آینه های كروی ( مقعر ، محدب )
آینه کروی که از طرف گــود ( سطح داخلی كره ) ،نقره اندود باشد آینه مقـعـریا كاو و اگر از طرف برآمده ( سطح خارجی كره ) نقره اندود باشد ، آینه محدب یا كوژ نامیده می شود . ...
محل تصویر چشمه نور گسترده یا شئ نوری  در آینه تخت
محل تصویر چشمه نور گسترده یا شئ نوری در آینه تخت
محل تصویر چشمه نور گسترده یا شئ نوری در آینه تخت
از آنجا كه تصویر هر نقطه از شئ گسترده ، نقطه ای مشابه و قرینه آن است ، پس برای یافتن محل تصویر یك شئ ، كافی است كه محل یك نقطه از آن را معلوم كنیم . ...
وارونگی جانبی تصویر چشمه نور گسترده یا  شئ نوری در آینه تخت
وارونگی جانبی تصویر چشمه نور گسترده یا شئ نوری در آینه تخت
وارونگی جانبی تصویر چشمه نور گسترده یا شئ نوری در آینه تخت
تصویر یك چشمه نور گسترده در آینه تخت ، یك چشمه نور گسترده مجازی است كه قرینه چشمه اصلی نسبت به آینه است . ....
تصویر چشمه نور گسترده یا تصویر شئ نوری  در آینه تخت
تصویر چشمه نور گسترده یا تصویر شئ نوری در آینه تخت
تصویر چشمه نور گسترده یا تصویر شئ نوری در آینه تخت
وقتی این شئ در مقابل یك آینه تخت قرار می گیرد ، تصویری ....مشابه آن در پشت آینه تشكیل می شود .
محل تصویر چشمه نور نقطه ای در آینه تخت
محل تصویر چشمه نور نقطه ای در آینه تخت
محل تصویر چشمه نور نقطه ای در آینه تخت
تصویر یك چشمه نور نقطه ای در آینه تخت ، یك چشمه نور نقطه ای مجازی است كه قرینه چشمه اصلی نسبت به آینه است . ...
تصویر چشمه نور نقطه ای در آینه تخت
تصویر چشمه نور نقطه ای در آینه تخت
تصویر چشمه نور نقطه ای در آینه تخت
آیا تا به حال در مورد چگونگی تشكیل تصویر در آینه فكر كرده اید؟ چرا ما فكر می كنیم در داخل آینه تصویر بوجود آمده است؟...