تبیان، دستیار زندگی
در این طرح درس ضمایر انعکاسی در زبان انگلیسی که برای تأکیید بیشتر کاربرد دارد تشریح می گردد...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

ضمایر انعکاسی در زبان انگلیسی

اهداف درس(Objectives):

  1. - آشنایی با ضمایرانعکاسی (Reflexive pronouns)

شرح درس:

در انگلیسی برای این تاکیدها از ضمائر انعکاسی استفاده می کنیم . در واقع کلماتی که به  self- و selves - ختم می‌شوند ضمایر انعکاسی نامیده می‌شوند. ضمائر انعکاسی در جدول های زیر آورده شده اند :

ضمایر انعکاسی در زبان انگلیسی

مثال :

چرا خودت را معرفی نكردی؟

?Why didn’t you introduce yourself

فكر می كنم دیوانه است داره با خودش حرف می زنه.

.I think she is crazy, she is talking to herself

ضمایر انعکاسی در زبان انگلیسی

اگر بخواهیم فاعل جمله را تایید کنیم ، ضمائر انعکاسی بعد از فاعل یا آخر جمله می آیند .

مثال :

من خودم تو را دیدم .

.I saw myself you

اگر بخوایم مفعول جمله را تاکید کنیم ضمائر انعکاسی بعد ازمفعول می آید .

مثال :

من خود رئیس را ملاقات کردم .

.I met the boss himselfضمایر انعکاسی در زبان انگلیسی

  1. - گاهی اوقات در فارسی از کلمه خود به معنای تنهایی استفاده می کنیم در انگلیسی برای نشان دادن این معنی برسر ضمیر انعکاسی ازby استفاده می کنیم .

مثال :

من خودم ( تنهایی ) اتومبیلم راتعمیر کردم .

.I repaired my car by myself

نکته:

بعد از افعال feel, meet, concentrate, relax,wash, shave , dress از ضمایر انعکاسی استفاده نمی شود.

He finds it difficult to relax  :(صحیح)                           . NOT: He finds it difficult to relax himself

When I got up, I washed  :(صحیح)                              . NOT: When I got up, I washed myself

تمرین: ضمایر انعکاسی در زبان انگلیسی

........The parrot is talking to

a. Yourself                b. itself             c. themselves       d. himself

........He only thinks of

a.Yourself                 b. itself             c. themselves       d. himself

   She looked at ........ in the mirror

a. herself                 b. itself             c. themselves       d. herselves

  He did his homework without any help

a. He did his homework by himself

b. He did he"s homework by himself

c. He does his homework by itself

d. He does he"s homework by itself


مرکز یادگیری سایت تبیان - تهیه: سمیرا بادامستانی

 تنظیم: یگانه داودی