تبیان، دستیار زندگی
دامنه اطاعت از اوامر ولی فقیه
دامنه اطاعت از اوامر ولی فقیه
دامنه اطاعت از اوامر ولی فقیه
ولایت فقیه، جایگاه مهندسی نظام و حفظ خط و جهت نظام و جلوگیری از انحراف به چپ و راست است. این اساسی ترین و محوری ترین مفهوم و معنای ولایت فقیه است. همینطور اصل ولایت فقیه یعنی ایجاد میلیونها رابطه دینی میان دلهای مردم با محور و مرکز نظام. همچنین ولایت فقیه