تبیان، دستیار زندگی
رسم مثلث و زاویه های آن و روش های مختلف آموزش آن
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

زاویه و مثلث

ساخت زاویه مرکزی – 1

48 نقطه روی دایره بیرونی وجود دارد. در نتیجه، اندازه زاویه مرکزی نشان داده شده 7.5 درجه است، زیرا 360/4=7.5

با کمک این شکل، زوایای مرکزی 30، 52.5 و 105 درجه بسازید.

ساخت زاویه مرکزی – 2

اندازه زاویه مرکزی نشان داده شده، 90 درجه است.

با کمک نوارهای موجود در کار نوار، زوایای مرکزی 45، 60، 105 و 165 درجه بسازید.

زوایا مثلث - 1

اندازه زوایای مثلث سبز را بیابید.

توجه: ابتدا اندازه زاویه مرکزی را بیابید و توجه کنید مثلث متساوی الساقین است.

زوایای مثلث – 2

اندازه زوایای مثلث زرد را بیابید.

زوایای مثلث – 3

اندازه زوایای مثلث آبی را بیابید.

توجه: پاره خطی از مرکز دایره به رئوس مثلث رسم کنید.

زوایای محاطی و کمان مقابل زوایای محاطی

اندازه زاویه محاطی نشان داده شده را بیابید و نشان دهید اندازه این زوایه، نصف کمان مقابل آن است.

آیا درست است بگوییم اندازه زاویه محاطی که به وسیله دو وتر ایجاد می شود، همیشه نصف کمان روبروی آن است؟

وترها و زوایای محاطی

اندازه زوایای ایجاد شده به وسیله دو وتر را بیابید.

توجه: موازی با یکی از وترها، کمانی رسم کنید و یک زاویه محاطی بسازید.

لطفا برای دیدن این اپلت برنامه جاوا را نصب کنید

مترجم: راضیه کریمی