تبیان، دستیار زندگی
شکیات بر 23 قسم است؛ هشت قسم آن، نماز را باطل مى‏کند، به شش قسم آن نباید اعتنایى کرد و نه قسم آن صحیح است.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

همه آنچه درباره شکیات نماز می‏خواهید

نماز


شکیات بر 23 قسم است؛ هشت قسم آن، نماز را باطل مى‏کند، به شش قسم آن نباید اعتنایى کرد و نه قسم آن صحیح است.


شکیات بر 23 قسم است؛ هشت قسم آن، نماز را باطل مى‏کند، به شش قسم آن نباید اعتنایى کرد و نه قسم آن صحیح است.

شک‏هاى مبطل نماز

اگر یکى از این شک‏ها براى نمازگزار پیش آمد، نمازش باطل است:

1- شک در شماره رکعت‏هاى نمازهاى دو رکعتى

2- شک در شماره رکعت‏هاى نماز سه رکعتى

3- در شک‏هاى نمازهاى چهاررکعتى که پاى "یک" در میان باشد (یعنی عدد "یک" همیشه یک پای شکیات باشد؛ مانند شک بین یک و دو، یک و سه، یک و چهار و ...)

4- اگر در نمازهاى چهار رکعتى پیش از تمام شدن سجده دوم شک کند

5- شک بین دو و پنج یا دو و بیشتر از پنج

6- شک بین سه و شش یا سه و بیشتر از شش

7- شک بین چهار و شش و یا چهار و بیشتر از شش

8- شک در رکعت‏هاى نمازی که نداند چند رکعت خوانده

شک‏هایى که نباید به آنها اعتنا کرد

1- شک در چیزى که نمازگزار از محل آن گذشته است؛ مثل اینکه در رکوع شک کند که آیا حمد و سوره را خوانده یا نه

2- شک بعد از سلام نماز

3- شک بعد از گذشتن وقت نماز

4- شک کسى که زیاد در نماز شک مى‏کند که به او کثیرالشک مى‏گویند

5- شک امام در شماره رکعت‏هاى نماز در صورتى که مأموم آن را بداند و یا شک مأموم در رکعت‏هاى نماز در صورتى که شماره آن را امام بداند که در صورت اول، امام با رجوع به مأموم رفع شک از خود مى‏کند و در صورت دوم، مأموم، با رجوع به امام وظیفه خود را انجام مى‏دهد.

6- شک در نمازهاى مستحبى

شک‏هاى صحیح (دارای دستور العمل مخصوص)

در نه صورت اگر نمازگزار در شماره رکعت‏هاى نماز چهاررکعتى شک کند، باید به دستورات زیر عمل نماید:

1- نمازگزار بعد از سربرداشتن از سجده دوم شک کند دو رکعت خوانده یا سه رکعت، بنا را بر سه مى‏گذارد و یک رکعت دیگر را مى‏خواند و نماز را تمام مى‏کند. سپس یک رکعت نماز احتیاط ایستاده، یا دو رکعت نشسته مى‏خواند.

2- شک بین دو و چهار، بعد از سجده دوم، بنا را بر چهار مى‏گذارد و نماز را تمام مى‏کند و دو رکعت نماز احتیاط مى‏خواند.

3- شک بین دو و سه و چهار، بعد از سجده دوم بنا را بر چهار مى گذارد و نماز را تمام مى‏کند؛ آن‏گاه دو رکعت نماز احتیاط ایستاده و دو رکعت نشسته مى‏خواند.

4- شک بین چهار و پنج، بعد از سجده دوم بنا را بر چهار گذارده نماز را تمام می‏کند؛ بعد از نماز نیز دو سجده سهو به‏جامی‏آورد.

5- شک بین سه و چهار در هر کجاى نماز که باشد، بنا را بر چهار مى‏گذارد و نماز را تمام مى‏کند و بعد، یک رکعت نماز احتیاط ایستاده مى‏خواند.

6- شک بین چهار و پنج در حال ایستاده، نمازگزار باید بدون رکوع بنشیند و تشهد را بخواند و نماز را سلام دهد و سپس یک رکعت نماز احتیاط ایستاده بخواند.

7- شک بین سه و پنج در حال ایستاده، نمازگزار باید بدون رکوع بنشیند و تشهد را بخواند و سلام دهد و سپس دو رکعت نماز احتیاط ایستاده بخواند.

8- شک بین سه وچهار و پنج در حال ایستاده، نمازگزار باید بنشیند و سلام دهد؛ سپس دو رکعت نماز احتیاط ایستاده و دو رکعت نشسته بخواند.

9- شک بین پنج و شش در حال ایستاده، نمازگزار باید بنشیند و تشهد بخواند و سلام دهد؛ سپس دو سجده سهو را به‏جاآورد.

منبع: سایت نماز


باشگاه کاربران تبیان ـ ارسالی از: goleyas