تبیان، دستیار زندگی
حکم برخی احکام پر کاربرد
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

حکم برخی احکام پر کاربرد

احکام

احکام تقلید

احکام طهارت

آب مطلق و مضاف

آب کر

آب قلیل

آب جاری

آب باران

آب چاه

احکام آبها

احکام تخلی ، بول و غائطکردن

استبراء

مستحبات و مکروهات تخلی

نجاسات

بول و غائط

منی

مردار

خون

سگ و خوک

کافر

شراب

فقاع

عرق جنب از حرام

عرق شتر نجاستخوار

راه ثابت شدن نجاست

راه نجس شدن چیزهای پاک

احکام نجاسات

مطهرات

آب

زمین

آفتاب

استحاله

کم شدن دو سوم آب انگور

انتقال

اسلام

تبعیت

برطرف شدن عین نجاست

استبراء حیوان نجاستخوار

غایب شدن مسلمان

احکام ظرفها

وضو

وضوی ارتماسی

دعاهایی که موقع وضو گرفتن مستحب است

شرایط وضو

احکام وضو

چیزهایی که باید برای آنها وضو گرفت

چیزهایی که وضو را باطل می کند

احکام وضوی جبیره

غسلهای  واجب

احکام جنابت

چیزهایی که بر جنب حرام است

چیزهایی که بر جنب مکروه است

غسل جنابت

غسل ترتیبی

غسل ارتماسی

احکام غسل کردن

استحاضه

احکام استحاضه

حیض

احکام حایض

اقسام زنهای حایض

صاحب عادت وقتیه و عددیه

صاحب عادت وقتیه

صاحب عادت عددیه

مضطربه

مبتدئه

ناسیه

مسائل متفرقه حیض

نفاس

احکام غسل و کفن و نماز و دفن میت

احکام نماز میت

دستور نماز میت

مستحبات نماز میت

نماز وحشت

غسلهای  مستحب

تیمم

دوم از موارد تیمم

سوم از موارد تیمم

چهارم از موارد تیمم

پنجم از موارد تیمم

ششم از موارد تیمم

هفتم از موارد تیمم

چیزهایی که تیمم به آنها صحیح است

دستور تیمم

احکام تیمم

احکام نماز

نمازهای واجب

نمازهای واجب یومیه

وقت نماز ظهر و عصر

وقت نماز مغرب و عشا

وقت نماز صبح

احکام وقت نماز

نمازهایی که باید به ترتیب خوانده شود

نمازهای مستحب

وقت نافله های یومیه

نماز غفیله

احکام قبله

پوشانیدن بدن در نماز

لباس نمازگزار

شرطاول

شرطدوم

شرطسوم

شرط چهارم

شرطپنجم

مواردی که لازم نیست بدن و لباس نمازگزار پاک باشد

چیزهایی که در لباس نمازگزار مستحب است

چیزهایی که در لباس نمازگزار مکروه است

مکان نمازگزار

جاهایی که نماز خواندن در آنها مستحب است

جاهایی  که نماز خواندن در آنها مکروه است

احکام مسجد

اذان و اقامه

ترجمه اذان و اقامه

واجبات نماز

نیت

تکبیرة الاحرام

قیام (ایستادن )

قراءت

رکوع

سجود

چیزهایی که سجده بر آنها صحیح است

مستحبات و مکروهات سجده

سجده واجب قرآن

تشهد

سلام نماز

ترتیب

موالات

قنوت

ترجمه نماز

ترجمه سوره حمد

ترجمه سوره "قل هو الله احد"

ترجمه قنوت

ترجمه تسبیحات اربعه

ترجمه تشهد و سلام

تعقیب نماز

صلوات بر پیغمبر

مبطلات نماز

چیزهایی که در نماز مکروه است

مواردی که می شود نماز واجب را شکست

شکیات

شکهای  باطل

شکهایی  که نباید به آنها اعتنا کرد

شک در چیزی که محل آن گذشته است

شک بعد از سلام

شک بعد از وقت

کثیرالشک ( کسی که زیاد شک می کند )

شک امام و مأموم

شک در نماز مستحبی

شکهای  صحیح

نماز احتیاط

سجده سهو

دستور سجده سهو

قضای سجده و تشهد فراموش شده

کم و زیاد کردن اجزاء و شرایطنماز

نماز مسافر

مسائل متفرقه

نماز قضا

نماز قضای پدر که بر پسر بزرگتر واجب است

نماز جماعت

شرایطامام جماعت

احکام جماعت

چیزهایی که در نماز جماعت مستحب است

چیزهایی که در نماز جماعت مکروه است

نماز آیات

دستور نماز آیات

نماز عید فطر و قربان

اجیر گرفتن برای نماز

بخش احکام اسلامی تبیان

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.