تبیان، دستیار زندگی
در این مطلب می خواهیم شما را با یکی از عناصر مهم به نام هیدروژن آشنا نماییم...
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

هیدروژن

هیدروژن

در این مطلب می خواهیم شما را با یکی از عناصر مهم به نام هیدروژن آشنا نماییم...

نام:

نام هیدروژن از واژه یونانی  Hydro genes به معنی "شکستن آب"  گرفته شده است. هیدروژن

اکتشاف:

هنری کاوندیش 1810-1731  Henry Cavendis  برای اولین در سال 1766 هیدروژن را به عنوان یک عنصر به رسمیت شناخت. هیدروژن

هیدروژن

هیدروژن

رابرت بویل  Robert Boyle   1627-1691  در سال 1661 هیدروژن را که قبلا نیز توسط کیمیاگران مشاهده شده بود از واکنش اسید و فلز ساخته و آن را هوای مصنوعی نامید.

خواص:

فراوان ترین عنصر هستی هیدروژن است که از یک الکترون و یک پروتون ساخته شده است.
هیدروژن

شعاع اتمی آن 0.078  نانو متر و وزن اتمی  1.008 آن  می باشد.

60 درصد اتم های بدن ما اتم های هیدروژن می باشند.

هیدروژن با اکسیژن واکنش  می دهد و آب را تشکیل می دهد.

هیدروژن

خواص غیر عادی و خاص آب ( مانند دمای جوش بالای 100 درجه، سبک بودن یخ نسبت به آب و ...) به دلیل وجود پیوند های هیدروژنی می باشند.

پیوند هیدروژنی نتیجه وجود جاذبه الکتریکی پروتون یک مولکول آب که بار مثبت دارد با اتم های اکسیژن یک مولکول آب که کمی بار منفی دارند (10 تا 20 کیلوژول بر مول) می باشد.

این پیوندهای هیدروژنی بین اتم های هیدروژن و اکسیژن برای زندگی ما ضروری می باشند.

هیدروژن

برای مثال این  پیوند ها باعث می شوند که DNA و پروتئین ها کنار هم بمانند. ایزوتوپ های هیدروژنی بین اتم هیدروژن و اکسیژن برای زندگی ما ضروری می باشند.

برای مثال این پیوندها باعث می شوند که DNA و پروتئین کنار هم بمانند.

ایزوتوپ های هیدروژن هریک اسم جداگانه ای دارند.

 مانند:

دوتریم  Deuterium، تریتیوم Tritium

اتم هیدروژن منفرد ( پروتون) به عنوان کاتالیزور بسیاری از واکنش ها به کار می رود.

هیدروژن

هیدروژن در سنتز آمونیاک، جوشکاری، سوخت موشک، عامل کاهنده، برخی واکنش ها و... به کار می رود.

H2 سوخت آینده می باشد که در پیل های سوختی، موتورهای هیدروژنی و . . . به کار خواهد رفت.

هیدروژن            هیدروژن


مرکز یادگیری سایت تبیان

تهیه: پوریا میرعشقی - تنظیم: یگانه داودی