تبیان، دستیار زندگی
کتاب «سازمان مجاهدین خلق» پیدایى تا فرجام حاصل پنج سال تلاش گروهى از پژوهشگران تاریخ معاصر و علوم سیاسى بوده و در سه جلد انتشار یافته است. "موسسه مطالعات و پژوهش هاى سیاسى" از موسسات فعال در عرصه پژوهش هاى سیاسى است. این موس...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

کتاب جامع "سازمان مجاهدین خلق (منافقین)"

کتاب «سازمان مجاهدین خلق» پیدایى تا فرجام حاصل پنج سال تلاش گروهى از پژوهشگران تاریخ معاصر و علوم سیاسى بوده و در سه جلد انتشار یافته است.

"موسسه مطالعات و پژوهش هاى سیاسى" از موسسات فعال در عرصه پژوهش هاى سیاسى است. این موسسه با آغاز به کار خود در سال 1367 تلاش دارد ضمن گشودن درى به سوى تاریخ معاصر ایران به روى محققان، به انبوه پرسش ها در باره علل وقوع انقلاب اسلامى پاسخ گوید و زوایاى پوشیده و پنهان تاریخ معاصر را به کمک اسناد روشن نماید. یکى از جدیدترین کتاب هاى منتشره این موسسه کتاب سه جلدى «سازمان مجاهدین خلق» پیدایى تا فرجام (1344 _ 1384) است که حاصل پنج سال تلاش گروهى از پژوهشگران تاریخ معاصر و علوم سیاسى بوده و در سه جلد انتشار یافته است. موضوع این پژوهش بررسى و تبیین مستند تاریخچه، ایدئولوژى، مواضع و عملکرد سازمان نیمه مخفى و سیاسى نظامى موسوم به سازمان مجاهدین خلق ایران است. سازمانى که به دلایل مختلف از دهه 50 به بعد در میان گروه ها و احزاب سیاسى یکى از مطرح ترین و فعال ترین گروه هاى سیاسى محسوب شده است که افکار عمومى نسبت به آن توجه و حساسیت خاصى نشان مى دهد. بسیارى از اسناد و تصاویر این کتاب براى اولین بار ارائه و منتشر شده است.

در ابتداى این تحقیق بسترها و شرایط فرهنگى سیاسى تاریخ معاصر که زمینه شکل گیرى گروه هاى سیاسى با مشى مسلحانه در اواسط دهه 40 را موجب شد، براى تمهید بحث چگونگى تاسیس سازمان مجاهدین خلق مرور خواهد شد. بررسى هویت سیاسى، خاستگاه فکرى و اجتماعى و ترکیب بنیانگذاران اولیه سازمان، سرآغاز تاریخچه سازمان است که ضمن آن در مورد یکى از بنیانگذاران که در ساخت تشکیلاتى و ایدئولوژیک سازمان به هنگام تاسیس، نقش موثرى داشته است، اطلاعات و نکات قابل توجه و بعضاً ناگفته اى ارائه مى شود. چگونگى انتخاب مشى مسلحانه و نحوه تدوین ایدئولوژى و منابع آن و بررسى اجمالى و گذراى متون ایدئولوژیک سازمان از سئوالات دیگرى است که تصویر تاسیس سازمان را تکمیل خواهد کرد. وضعیت درون تشکیلاتى و نحوه سازماندهى اعضا و ارتباطات و تعامل هاى ایدئولوژیک و مناسبات سیاسى و سازمانى با دیگر گروه ها و نیروهاى فعال مخالف رژیم شاه و تاثیر آن در کیفیت نضج و رشد سازمان در سال هاى اولیه تاسیس، پاسخ بخش دیگرى از سئوالات موجود در مورد وضعیت سازمان در مقطع قبل از کشف موجودیت سازمان را در بر خواهد داشت.

شناخت علل و عوامل و نحوه ضربه امنیتى ساواک و دستگیرى هاى گسترده اعضاى سازمان در سال 1350 و آثار آن بر موجودیت سازمان و تغییرات درون تشکیلاتى و رابطه تشکیلات داخل زندان با بیرون و رویدادهاى منجر به اعلام تغییر ایدئولوژى سازمان در سال 1354 به روشن ساختن ابهامات و زوایاى ناگفته بسیارى یارى خواهد رساند. مباحث و پرسش هاى موجود در زمینه وضعیت سازمان و کادرهاى اصلى آن پس از تغییر ایدئولوژى تا پیروزى انقلاب اسلامى، 1357 تغییرات در سازماندهى و مشى سازمان طى دو سال پس از انقلاب و رویدادهاى منجر به آغاز درگیرى مسلحانه علنى و گسترده علیه جمهورى اسلامى ایران در خرداد 1360 و ابعاد و ویژگى هاى اقدامات مسلحانه سازمان در داخل ایران در ادامه این تحقیق تبیین شده است.

آنچه در پیش از دو دهه خروج تشکیلات اصلى سازمان از ایران و سکونت در کشورهاى غربى و عراق تاکنون بر سازمان رفته است و رویدادها و مقاطعى که سرنوشت و فرجام سیاسى و ایدئولوژیک پرحادثه و شگفت انگیزى براى آن رقم زده اند و ارائه انبوهى از اطلاعات و آمار و اسناد و شواهد گفته و ناگفته در این موارد، بخش عمده اى از تحقیق حاضر را به خود اختصاص داده است. این تحقیق حاصل کار گروهى جمعى از محققان و پژوهشگران تاریخ معاصر است و براى سازماندهى این تحقیق کمیته هاى مختلف مانند کمیته مطالعات پایه اى و زمینه اى، کمیته ایدئولوژى، کمیته خطى - تشکیلاتى، کمیته اجتماعى - فرهنگى و کمیته روانشناسى تشکیل شد و براى این تحقیق بیش از دوازده هزار فیش تخصصى تهیه شد و بالغ بر 1200 عنوان کتاب و چهار هزار برگ سند مورد مطالعه قرار گرفت و چهار پژوهش مستقل میدانى با استفاده از تکنیک پرسشنامه و مصاحبه نیز انجام شد.

علاوه بر حجم گسترده اى از اسناد و مدارک منتشر شده در داخل و خارج، بسیارى از اسناد و اطلاعاتى که تاکنون انتشار عمومى نیافته اند در این پژوهش براى اولین بار منتشر شده اند. این اسناد معتبر و دست اول، مکمل سایر منابع و استنادات قبلی بوده و موجب غناى این پژوهش گشته‌اند.

منبع: کتاب¬نیوز