تبیان، دستیار زندگی
سوال ضمیمه عبارت است از سوال کوتاهی که گوینده برای گرفتن تأیید گفته های خود از جانب شنونده، در آخر جمله ی خبری استفاده می کند...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

ضمیمه های سؤالی در زبان انگلیسی

ضمیمه های سوالی در زبان انگلیسی

اهداف درس(Objectives):

  1. - آشنایی با ضمیمه های سؤالی (Question tag)
  2. - آشنایی با موارد کاربرد ضمیمه های سؤالی

شرح درس:

سوال ضمیمه عبارت است:

از سوال کوتاهی که گوینده برای گرفتن تأیید گفته‌های خود از جانب شنونده، در آخر جمله‌ ی خبری استفاده می کند.

گاهی اوقات در فارسی برای تأكید حرف خود یا خواستن نظر شنونده در آخر جملات ( مگه نه - مگه این طور نیست و هان) به كار می بریم كه برای ترجمه آن ها به یكی از دو روش زیر عمل می گردد:

  1. 1- اگر جمله ما مثبت باشد باید فعل كمكی و not ر ا به صورت سؤالی منفی مخفف شده در آخر جمله قرار بدهیم...

مثال:

باید از مقررات پیروی كنیم مگه نه؟ یا نباید پیروی کنیم؟

?We must obey the regulations , mustn’t we

میتونه بهمون اعتماد كنه مگه نه؟ یا میتونه بهمون اعتماد کنه ، نمیتونه؟

?He can trust us , can’t he

آن چرا كه تو گفتی من باور كردم مگه نه؟ یا آن چرا که تو گفتی من باور کردم، نکردم؟

?I believed what you said , didn’t I

2- در صورتی كه جمله منفی باشد باید فعل كمكی و فاعل را به صورت سؤالی مثبت در انتهای جمله به كار ببریم..

مثال:

او از سگ نمی ترسد – مگه نه؟

?She isn’t afraid of the dog, is she

  1. 3-  اگر هیچ نوع فعل کمکی در جمله اصلی وجود نداشت از does، do و یا did (با توجه به زمان جمله) استفاده می‌کنیم...

?he plays the piano, doesn"t he

?You look well today, don"t you

?You sold your car, didn"t you

ضمیمه های سوالی در زبان انگلیسی

نکته:    ضمیمه های سوالی در زبان انگلیسی

در سوال ضمیمه فاعل همیشه به صورت یک ضمیر فاعلی(he/ she/ we / …) به کار می‌رود.

نکته:    ضمیمه های سوالی در زبان انگلیسی

برخی جمله‌ها به ظاهر مثبت هستند اما توسط یک کلمه‌ی منفی ساز (never, no) دارای مفهوم منفی می‌شوند و لذا می‌باید سوال ضمیمه آن ها را به صورت مثبت به کار برد.

مثال:

آن ها هرگز به سینما نمی‌روند، مگر نه؟

?They never go to the cinema, do they

نکته:  ضمیمه های سوالی در زبان انگلیسی

برای یافتن فعل کمکی مناسب به این روش عمل می‌کنیم:

  1. 1- اگر در جمله‌ی خبری یکی از افعال کمکی زیر وجود داشت از آن ها در سوال ضمیمه استفاده می‌کنیم.

(am/is/ are/was/were) – (have/has/had) – (can/could) – (may/might) – (should/must)

 (do/does/did)

  1. 2- افعال کمکی همیشه در جمله حضور دارند بجز سه فعل کمکی (do / does/ did) که در جمله‌های خبری مثبت ظاهراً مخفی شده‌اند. در این حالت اگر فعل اصلی(s- یا es- سوم شخص)  گرفته بود ازdoes، اگر (ed-) گرفته بود یا گذشته‌ی یک فعل بی قاعده بود از did در صورتی که هیچ یک از این موارد صدق نمی‌کرد و فعل به صورت مصدر ساده بدون to بود از do در سوال ضمیمه استفاده می‌کنیم...

مثال:

?You know us, don’t you

?The teacher speaks very fast, doesn’t he

?She worked very hard, didn’t she

آموخته های خود را بسنجید:

گزینه ی درست را انتخاب كنید...

ضمیمه های سوالی در زبان انگلیسی

?a)  They answered the question,  …         they

a. don’t              b. do                      c. didn’t                     d. did

b) You can see him at school,      …       you

a. can’t              b. don’t                  c. see                       d. did

c) We don’t live near here,         …      we

a. do                  b. don’t                 c. did                       d. didn’t

?  ....   d) My brother, Ali is playing in the yard, isn’t

a. Ali                   b. my brother        c. my brother Ali     d. he

?....  , e) James built the first steam engine

a. did he             b. didn’t he            c. did James            d. didn’t James


مرکز یادگیری سایت تبیان - تهیه: سمیرا بادامستانی

تنظیم: یگانه داودی