نوع پروژه ای که بیشتر در مدارس معمول است آزمایش است. آزمایش به دانش آموز این امکان را می دهد که مسأله را مطرح کند، آزمایشی را طراحی کند تا آن مسأله را بررسی کند، نتایج خود را ثبت و گزارش دهد و نتیجه گیری های خود را بر پایه ی آن نتایج ارائه دهد. پروژه....
عکس نویسنده
عکس نویسنده
نویسنده : سارا قیصری
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

پیشنهاداتی برای پروژه های آزمایشگاهی (1)

پیشنهاداتی برای پروژه های آزمایشگاهی (1)

آزمایش ها

نوع پروژه ای که بیشتر در مدارس معمول است آزمایش است. آزمایش به دانش آموز این امکان را می دهد که مسأله را مطرح کند، آزمایشی را طراحی کند تا آن مسأله را بررسی کند، نتایج خود را ثبت و گزارش دهد و نتیجه گیری های خود را بر پایه ی آن نتایج ارائه دهد. پروژه وقتی کامل خواهد بود که مراحلی را که دانش آموز پیموده است، صحت داده ها، موفقیت ها و شکست هایش را نمایش دهد.

پیشنهاداتی برای پروژه های آزمایشگاهی (1)

 

مقطع ابتدایی

• کدام یک از حواس انسان می تواند بیشترین اطلاعات حسی را فراهم کند؟

• بلورها چگونه تشکیل می شوند؟

• جدا کردن نمک از آب چگونه است؟

• کدام یک از مواد غذایی نشاسته دارد؟

• کدام یک از مواد بهترین رسانای الکتریسیته هستند؟

• اشیاء باردار چگونه در مقابل یکدیگر واکنش نشان می دهند؟

• اثر ارتفاع را در پرتاب یک جسم روی انرژی آن پیدا کنید.

• چه اجسامی نارسانای خوبی هستند؟

• وقتی جای تکیه گاه را تغییر دهیم چه اهرمهایی به دست می آید؟

• اثر تنگی جا در رشد گیاهان چگونه است؟

• برگ ها چگونه آب از دست می دهند؟

• اثر نور خورشید روی گیاهان چیست؟

• چگونه تغییرات دما در زندگی ماهی اثر می گذارد؟

• آیا مواد نگاهدارنده (موادی که از فاسد شدن جلوگیری می کنند) می توانند رشد کپک را در نان متوقف کنند.

• آیا هوا یک ماده است؟پیشنهاداتی برای پروژه های آزمایشگاهی (1)

• چگونه گرما در حل کردن مواد اثر دارد؟

• چه عواملی در سرعت بخشیدن مایعات برای مخلوط شدن اثر می گذارند؟

• نقطه جوش مواد مایع را پیدا کنید.

• در چه مایعاتی یک تکه یخ شناور می ماند؟

• نقطه ذوب مایعات مختلف راپیدا کنید.

• چه نوع غذایی را انواع مشخص پرندگان ترجیح می دهند؟

• آیا تغییر دمای آب در تنفس ماهی اثر می گذارد؟

• از ریشه گیاهان مختلف آب چگونه بالا می رود؟

• برخی از رفتارهای کرم خاکی چیست؟

• چه کنیم تا نم دهی آب بیشتر شود؟

• چه فلزات یا موادی زنگ می زنند؟

• رساناهای خوب و ضعیف کدامند؟

• تأثیر نوع مداری که به کار می بریم در روشنایی لامپها چیست؟پیشنهاداتی برای پروژه های آزمایشگاهی (1)

• رنگ جسم روی گرمایی که می گیرد چه اثری دارد؟

• بهترین جا برای استقرار واحدهای گرمایی خورشیدی کجا است؟

• آیا در محلی که زندگی می کنید می توانید از باد برای تولید الکتریسیته استفاده کنید؟

• آیا یک کولکتور خورشیدی وسیله ای شدنی و امکان پذیر برای گرم کردن آب است؟

• آیا در هوایی که تنفس می کنیم ذرات جامد وجود دارند؟

• اثر رقیق سازی در کاهش آلودگی آب چیست؟

• چه موادی تجزیه کننده های زیستی هستند؟

• اثر رنگ جسم روی مقدار انرژی خورشیدی که جذب می کند، چیست؟

• چگونه یک ترکیب درست کنیم؟

• اگر مواد معدنی به استخوان ها نرسد چه روی می دهد؟

• مژه زدن را کنترل کنید.

• اثر فعالیت های مختلف بدنی روی تعداد ضربانها چیست؟پیشنهاداتی برای پروژه های آزمایشگاهی (1)

• عواملی که بر میعان (گازها) اثر دارند، کدامند؟

• طرح ابرها را چندین هفته تماشا کنید و از روی آن ها آب و هوا را پیش بینی کنید، پیش بینی های خود را با پیش بینی های هواشناسی مقایسه کنید.

به طور کلی، دانش آموزان می توانند از بین این موضوع ها برای پروژه خود موضوعی را انتخاب کنند. نباید دانش آموزان احساس کنند که باید منحصراً از این فهرست موضوعی را انتخاب کنند بلکه آن ها را تشویق کنید که موضوع های دیگری را خارج از این فهرست تهیه کنند. دنیای علوم گستره عظیمی برای تحقیق دارد: باید دانش آموزان برای کشف در هر گوشه از این گستره احساس امنیت کنند و علاقه ی شان راهنما باشد.

 

بخش پژوهش های دانش آموزی تبیان

تنظیم: نسرین صادقی